Project Description

Projekt „TWÓJ ASYSTENT – wsparcie na dobry start 2” adresowany jest do osób niepełnosprawnych z województwa śląskiego i małopolskiego. W ramach projektu zapewniona będzie usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) dla min. 60 osób (30 osób z województwa śląskiego i 30 osób z województwa małopolskiego).

Usługi asystenckie polegać będą na towarzyszeniu podopiecznemu w wykonywaniu czynności dnia codziennego, zarówno w miejscu zamieszkania jak i na zewnątrz np. w formie spaceru, wspólnego pójścia do lekarza, do sklepu, uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych, sportowych itd.

Maksymalna liczba godzin usług asystenckich na jednego beneficjenta ostatecznego wynosi 222. Ponadto każdemu uczestnikowi będzie przysługiwało do 14 godzin indywidualnych spotkań z psychologiem oraz do 7 godzin spotkań z dietetykiem.

Uczestnikami projektu mogą być:

  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

które przebywają w woj. Śląskim lub woj. Małopolskim (miejsce ich pobytu na czas realizacji projektu).

Usługi asystenckie świadczone będą w okresie marzec 2023 – grudzień 2023.

Kontakt:

Internationaler Bund Polska
43-100 Tychy, ul. Edukacji 11; tel.: 32 219 10 10

Projekt „TWÓJ ASYSTENT – wsparcie na dobry start – 2” realizowany jest w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem” z dnia 29.10.2022 r. finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji zadań z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.