Project Description

Projekt „Together for change” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+
logo erasmus plus

Projekt ”Together for change” realizowany był w Krakowie, trwał 16 miesięcy, natomiast działania wolontariuszy w organizacjach goszczących trwały 10 miesięcy. Wzięło w nim udział 4 wolontariuszy, Nathalie z Niemiec, Teresa z Hiszpanii, Alberto z Włoch i Lavinia z Rumunii. Wolontariusze pracowali w dwóch krakowskich placówkach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi – w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 oraz w Stowarzyszeniu Gaudium et Spes.

Wolontariusze Nathalie z Niemiec i Teresa z Hiszpanii pracowały w  Stowarzyszeniu Gaudium et Spes, z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Wolontariuszka Lavinia z Rumunii i Alberto z  Włoch w Zespole Szkół specjalnych nr 11 z dziećmi  i młodzieżą  z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. Obie placówki goszczące wolontariuszy skupiają się na pomocy i wsparciu tych, którzy są narażeni na wykluczenie społeczne. ZSS 11 i Stow. Gaudium et Spes organizuje dla podopiecznych warsztaty i zajęcia których celem jest włączenie poprzez przystosowanie do życia.

Projekt ”Together for change” poruszył kwestie włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne i wzmocnił poczucie świadomości i tożsamości europejskiej osób które w projekcie uczestniczyły. Młodzi wolontariusze poznali problemy osób niepełnosprawnych, kulturę polską, ale także przybliżyli osobom niepełnosprawnym swoje kraje i regiony, z których się wywodzą.   

 Dwoje wolontariuszy pracowało w Zespole Szkół Specjalnych nr 11. Szkoła składa się z szkoły podstawowej gdzie pracował Alberto i gimnazjum oraz szkół średnich, w których pracowała Lavinia. Wolontariusze wspierali uczniów z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej podczas zajęć, które mają im pomóc w radzeniu sobie w życiu codziennym.

W  Warsztatach Terapii Zajęciowej Gaudium et Spes wolontariuszki Teresa i Nathalie asystowały przy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, która umożliwia im zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Projekt ”Together for change” pogłębił u młodych ludzi poczucie obywatelstwa europejskiego i pomógł im zrozumieć swą rolę w dzisiejszej i przyszłej Europie do której przynależą. Osoby uczestniczące w projekcie uświadomiły sobie, że dzięki członkostwu w Unii mają dostęp do mobilności, wymiany doświadczeń między krajami i dzielenia się dobrymi praktykami.

Wolontariusze w projekcie promowali budowanie środowiska włączającego, opierającego się na wspólnocie, demokracji, solidarności i partnerstwie, szanującego podmiotowość każdej jednostki.

Wolontariusze w ramach projektu zorganizowali spotkania z pracownikami instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi na których dyskutowali o dobrych przykładach inkluzji osób niepełnosprawnych. Pierwsze ze spotkań z inicjatywy Nathalie odbyło się na Farmie Życia w Więckowicach, w innowacyjnym ekologicznym gospodarstwie prowadzonym przez Fundację Wspólnota Nadziei. Na farmie mieszkają i pracują dorosłe osoby z autyzmem, jest to jedyny taki ośrodek w naszej części Europy. Oprócz spotkania z pracownikami Farmy na temat integracji społecznej podopiecznych, wolontariusze zaprosili osoby z autyzmem do udziału w warsztacie artystycznym i tworzenia wiosennych kwiatów z bibuły.

Drugie spotkanie odbyło się w organizacji L’Arche w Śledziejowicach. Wolontariusze spotkali się z dyrektorem ośrodka dla osób niepełnosprawnych, który opowiedział o początkach organizacji i żmudnej pracy w celu zmiany społecznego postrzegania osób niepełnosprawnych i przeszkodach w inkluzji. Wolontariusze chętnie opowiadali o doświadczeniach i rozwiązaniach ze swoich krajów. Po spotkaniu wolontariusze mieli okazję asystować terapeutom podczas różnych warsztatów – kulinarnych, z tworzenia świec, zakładek czy w wycieczce do puszczy Niepołomickiej.

Ponadto wolontariusze przygotowali krótki spektakl „Razem ku zmianie”, który wystawili w dwóch oddziałach ZSS 11 w trakcie obchodów Dnia Dziecka oraz w Gaudium et Spes. Do pracy nad spektaklem i wydarzeniami towarzyszącymi byli zaangażowani również inni wolontariusze z projektów IB Polska oraz krakowska młodzież.

Dzięki obowiązkom w miejscu wykonywania wolontariatu nauczyli się samodzielności, sumienności oraz zarządzania sobą w czasie.  Poprzez kontakt z innymi ludźmi, często tymi, którzy narażeni są na dyskryminację i wykluczenie społeczne wolontariusze nabyli nowych kompetencji społecznych, dzięki nim nauczą się budować relacje z innymi i dzielić się wiedzą i doświadczeniem.

Doświadczenie przebywania w obcym dla siebie środowisku rozwinęło komunikatywność, obycie międzykulturowe oraz otwartość na innych. Wolontariusze nauczyli się budować relacje z przełożonymi i współpracować w zespole. Dodatkowe działania uczestników projektu jak i osób zaangażowanych w jego realizacje , przyczyniły się do zrozumienia korzyści, jakie obywatelstwo UE przynosi wszystkim obywatelom bez względu na ich stan zdrowia czy status społeczny i pokazały, że niepełnosprawność nie koniecznie wiąże się z wykluczeniem.