Project Description

Projekt „Step forward” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+
logo erasmus plus

Projekt „Step forward” miał miejsce w Krakowie oraz w Tychach. Kraków jest jednym z najstarszych miast w Polsce, stolicą kultury. Tychy to przemysłowe miasto położone w południowej części Polski, na Śląsku. Tychy są znane z naturalnego otoczenia, jako zielone miasto.  W projekcie wzięło udział 7 wolontariuszy: 2 z Hiszpanii, i po 1 z Ukrainy, Węgier, Azerbejdżanu, Gruzji i Turcji. Najmłodszy z uczestników miał 22 lata, najstarszy 27 lat. Były to osoby o różnym doświadczeniu życiowym i społecznym. Wolontariusze pracowali w:

a) Stowarzyszeniu Gaudium et Spes: Warsztatach Terapii Zajęciowej, które są dziennym centrum opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,

b)w ośrodkach Stowarzyszenia „Siemacha”, które korzystają z wielu różnych metod, aby pomóc młodym ludziom z rodzin dysfunkcyjnych rozwijać się, wzmocnić wzajemne zaufanie, więzi społeczne i obywatelskie zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,

c) Zespole Szkół Specjalnych nr 11, w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej, w których uczniowie z różnym poziomem niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej mają zajęcia edukacyjne połączone z przygotowaniem do pracy.

d) W Centrum Integracji Społecznej w Tychach – ośrodku, gdzie beneficjentami są osoby, które z różnych przyczyn podlegające wykluczeniu społecznemu, a ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. W placówce wykorzystywane są różnorodne metody pomocy i wsparcia beneficjentów. Podopieczni biorą udział w zajęciach reintegracji społecznej (m.in. zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym itp) i zajęciach aktywizacji zawodowej (warsztaty i szkolenia zawodowe).

W projekcie skupiliśmy się na koncepcji aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Szczególny nacisk położyliśmy na ogólne wartości i postawy, które mogą być związane z demokratyczną aktywnością obywatelską w tym na szacunku dla wymiaru sprawiedliwości, demokracji i rządów prawa, otwartości, tolerancji, odwagi do obrony punkt widzenia i gotowości do słuchania siebie i innych. Wolontariusze zdobyli przygotowanie do pracy z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym i z bezrobotnymi. Nabyli wiedzę się o różnych dysfunkcjach i problemach beneficjentów, co pomogło im przyczynić się do poprawy ich jakości życia oraz zachęciło do samodzielności. Jednym z celów projektu było zachęcenie do uczestnictwa w społeczności – udział w wolontariacie lub angażowanie się do uczestniczenia w podejmowaniu najważniejszych decyzji oraz procesów, dotyczących młodych ludzi, tak, aby mogli podejmować świadome decyzje. Zachęcaliśmy również do korzystania z projektów mobilności oraz do działania w istniejących strukturach w oparciu o takie zasady jak sprawiedliwość, równość, integracja, różnorodność społeczna.

Efektami projektu jest zdobyta wiedza związana z działalnością instytucji goszczących oraz zdobycie istotnych kompetencji zawodowych, a przede wszystkim, wykształcenie umiejętności takich  jak: podejmowanie decyzji, branie na siebie odpowiedzialności, umiejętność pracy w zespole, wywiązywanie się z terminów, wrażliwość na problemy innych – słabszych i marginalizowanych, rozwój własnej inicjatywy i przedsiębiorczości.

Wolontariusze mieli zagwarantujemy kurs języka polskiego dla obcokrajowców, aby mogli doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne. Przez cały okres projektu wpierali ich mentorzy i koordynatorzy. Cały projekt trwał 17 miesięcy, a działania wolontariuszy – 10.

Projekt został nominowany do nagrody EDUinspiracje 2017 w kategorii specjalnej – 10 lat wolontariatu Europejskiego.