Project Description

[reAcTogether – project summary in English – below]

Głównym celem naszego projektu reACTogether realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności było zwiększenie wrażliwości i zaangażowania społecznego uczestników projektu, pobudzenie ich do solidarnego odpowiadania na dostrzeżone wyzwania i problemy społeczne oraz budowanie bardziej zintegrowanego społeczeństwa. Wolontariusze na co dzień wspierali uczniów Centrum Autyzmu w Krakowie, Zespołu Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach, dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 92 oraz naszą Fundację Internationaler Bund Polska w Krakowie. W projekcie wzięło udział 7 wolontariuszy z Gruzji, Egiptu, Turcji, Rosji, Niemiec, Hiszpanii i Danii.

Podejmując się realizacji projektu chcieliśmy, by wolontariusze poczuli podczas 10 miesięcy wolontariatu, że poprzez swoje zaangażowanie stają się ważną częścią społeczności lokalnej i by odczuli pozytywny wpływ ich codziennej pracy i dodatkowych działań, które podejmą, na otoczenie. Równocześnie chcieliśmy, by wzrosła ich wrażliwość, inicjatywność i poczucie sprawczości.

1.    Pierwszym celem projektu była praca wolontariuszy na rzecz podopiecznych placówek oświatowych w realizacji ich misji edukacyjnej i wychowawczej. Wolontariusze byli angażowani w różne elementy pracy placówek – zarówno codzienne zadania, jak i obchody świąt, działania akcyjne, wycieczki, spacery etc. W Centrum Autyzmu i ZS w Waganowicach ważnym wymiarem pracy wolontariuszy było wspieranie osób niepełnosprawnych, często z problemami komunikacyjnymi, co pozwoliło z jednej strony na zwiększenie ich wrażliwości i poczucia solidarności, ale także dostrzeżenie różnorodności, która jest integralną częścią społeczeństwa. Wolontariusze w szkołach przygotowywali prezentacje i warsztaty na temat krajów pochodzenia, w ten sposób pokazując inny wymiar różnorodności. To podobieństwo doświadczenia różnorodności w różnych wymiarach życia pozwoliło zarówno wolontariuszom, jak i uczniom, nauczycielom i rodzicom przeżyć doświadczenie wspólnotowości.

2.    Drugim celem, który stawialiśmy sobie w projekcie, była promocja zaangażowania społecznego i podejmowania odpowiedzialności w społeczności lokalnej. Wolontariusze poprzez swoją codzienną pracę z osobami słabszymi (niepełnosprawnymi i dziećmi) mogli uczyć się rozpoznawania i odpowiadania na potrzeby innych. A dzięki organizowanym spotkaniom (m.in. z UNICORN, świetlicą środowiskową PARASOL, Klubowi Integracyjnemu Olsza, CIS i bank żywności w Tychach, Wspólnota Hanna, Dzieło Pomocy o. Pio, DOMeq, Akademia Przyszłości, Rethinking Refugees) mieli szansę na przyjrzenie się programom wsparcia społecznego, działaniom organizacji pozarządowych i oddolnych inicjatyw w Krakowie, a także mogli wspierać swoją pracą te grupy. Mieli szansę posłuchać jak inicjatywy powstawały, jak budować grupy wsparcia, jak rozwijać swoją działalność etc. Podczas spotkania z dziennikarzem i aktywistą, jak również podczas warsztatów nt. solidarności podejmowali tematy związane z zaangażowaniem społecznym i byciem aktywnym członkiem społeczności.

3.    Trzecim celem naszych działań był rozwój osobisty i społeczny wolontariuszy biorących udział w projekcie. Dzięki pracy w wyżej wymienionych placówkach z małymi dziećmi, uczniami dotkniętymi autyzmem lub niepełnosprawnością wolontariusze mogli rozwinąć wrażliwość, która pomaga w rozpoznawaniu i odpowiadaniu na potrzeby tych, którzy są wokół nas. Przebywając w nowym, wielokulturowym środowisku, uczestnicy nabyli szereg kompetencji m.in. umiejętność pracy w zespole, pracy indywidualnej, poznają język i kulturę polską, usprawnią komunikację w języku angielskim i innych językach, którymi mieli okazję się posługiwać podczas projektu.

Wolontariusze mieli szansę uczestniczenia w licznych szkoleniach, rozwijać umiejętność podejmowania refleksji, planować swój rozwój, opisywać nabywanie swoich kompetencji. Byli zapraszani do podejmowania różnego typu inicjatyw, prowadzenia warsztatów, spotkań dla różnych odbiorców, angażowania się w działalność różnych organizacji. Dzięki tym doświadczeniom wolontariusze mogli łatwiej podjąć decyzje o dalszej ścieżce edukacji i/lub wzmocnili swoją pozycję na rynku pracy.

W projekcie wzięło udział 7 wolontariuszy z krajów programu i krajów partnerskich. Wszystkie te osoby połączył wspólny cel pracy wolontariackiej na rzecz dzieci i młodzież, w tym osób niepełnosprawnych i narażonych na wykluczenia. Wolontariusz, który pracował w biurze fundacji był pośrednio włączony w realizację tych zadań poprzez wsparcie wolontariuszy i zaangażowanie w działania upowszechniające.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy osoby zmotywowane do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami z autyzmem. Wybrane zostały osoby, chętne do pracy w nowym Report Form Konkurs: 2019 ESC PL 4 / 35 środowisku i otwarte na poznanie nowej kultury, języka, na nowe wyzwania, chętne do uczenia się i samorozwoju, a także służenia swoją pracą na rzecz społeczności lokalnej i potrzebujących.

Dwójka wolontariuszy pracowała w Centrum Autyzmu, podobnie dwie wolontariuszki wspierały Zespół Szkół w Waganowicach z oddziałami integracyjnymi. Jako asystenci nauczycieli wspierali oni podopiecznych w codziennych czynnościach i zadaniach wykonywanych podczas zajęć szkolnych oraz w trakcie wycieczek, wydarzeń czy świąt. W obu szkołach ważnym elementem działań wolontariuszy były działania wspierające socjalizację i umiejętności życia codziennego.

Dwie kolejne osoby były wolontariuszami w Przedszkolu Samorządowym nr 92, pracując z dziećmi w wieku od 3-6 lat. Wspierali oni nauczycieli w codziennych czynnościach opiekuńczych, pomagali w trakcie zajęć kreatywnych, manualnych, artystycznych, a także podczas posiłków, spacerów i wycieczek. We wszystkich wymienionych organizacjach wolontariusze promowali swoje kultury, dzielili się swoim doświadczeniem, dodawali element wielokulturowy do codziennych zajęć dydaktycznych.

Wolontariusz z biura IB Polska wspierał pracowników biura w działaniach promujących wolontariat, EKS i rozpowszechnianiu rezultatów projektu. Jednak ze względu na zainteresowania i predyspozycje jego obowiązki obejmowały także: działania integracyjne i wspierające grupę wolontariuszy, wsparcie organizacji warsztatów, spotkań kulturalnych i integracyjnych, regularne tworzenie newslettera, tłumaczenie tekstów i prezentacji z j. niemieckiego na j. angielski, prowadzenie konwersacji dla seniorów w j. angielskim oraz wsparcie świetlicy środowiskowej prowadzonej przez PARASOL. Wolontariusz miał szansę prowadzenia własnych warsztatów, działań edukacyjnych w przedszkolach, szkołach etc. Był także współodpowiedzialny za zorganizowanie Dnia Wolontariusza. Wszystkie działania były oparte na pracy zespołowej i zasadach edukacji nieformalnej.

Podczas trwania projektu nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i społecznymi inicjatywami oddolnymi. Wolontariusze mieli szansę zapoznać się z historią, profilem i działalnością tych grup, jak również włączyć się aktywnie w wybrane aktywności.

Projekt pozwolił uczestniczyć 7 wolontariuszom z 7 krajów w dziesięciomiesięcznym (w wypadku Marie 5 miesięcznym) projekcie, w którym wolontariusze wspierali 3 instytucje edukacyjne i Fundację Internationaler Bund Polska. W realizację były włączone także organizacje partnerskie z zagranicy, pełniące funkcje organizacji wspierających. Projekt miał wpływ na uczestniczące w projekcie organizacje, beneficjentów działań wolontariuszy w organizacjach goszczących (dzieci z przedszkola, uczniów szkoły w Waganowicach, w tym osoby niepełnosprawne, uczniów Centrum Autyzmu) i samych wolontariuszy. Wolontariusze dzięki codziennej pracy w organizacjach goszczących nabyli wiele kompetencji i umiejętności potrzebnych na rynku pracy, a także mieli szansę na rozwój osobisty. Rozwinęli umiejętności związane z mieszkaniem w obcym kraju, umiejętność działania w grupie, prowadzenia warsztatów, pracy z różnymi odbiorcami. Nauczyli się stawiać sobie cele i weryfikować poziom ich realizacji.

Organizacje nabyły kolejne kompetencje w prowadzeniu projektów międzynarodowych, jak również – poprzez konieczność reagowania na sytuację związaną z pandemią koronawirusa – rozwinęły umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej. Placówki edukacyjne miały szansę pracy w międzynarodowym gronie. Kadra rozwinęła umiejętność posługiwania się językiem obcym w codziennej pracy, wprowadzania nowych osób do obowiązków, towarzyszenia młodym osobom, prowadzenia spotkań ewaluacyjnych i udzielania feedbacku. Dzieci i młodzież miały szansę na poznawanie krajów pochodzenia wolontariuszy. Były motywowane do nauki języków obcych. Mogły liczyć na większe wsparcie w procesie uczenia. Miały szansę na budowanie relacji z obcokrajowcami.

Dodatkowe działania realizowane w ramach projektu pozwoliły na zaangażowanie organizacji pozarządowych i inicjatyw oddolnych we wspólne działania z wolontariuszami zagranicznymi, co pozwoliło na rozwój ich kompetencji i dodanie elementu międzynarodowego. Wolontariusze zaś mieli szansę na poznanie różnych sposobów udzielania wsparcia i odpowiadania na rozpoznawane potrzeby, mobilizowania środowiska lokalnego do działania, budowania organizacji, czy inicjatyw oddolnych. Wolontariusze dzięki działaniom wolontariackim na rzecz społeczności lokalnych stali się bardziej aktywnymi uczestnikami społeczeństwa. Nauczyli się wartości zaangażowania społecznego. Sami propagowali w ten sposób idee związane z EKS jak solidarność i wolontariat.

Wpływ projektu można zdefiniować na poziomie lokalnym i regionalnym, poprzez działania w Tychach na poziomie ponadregionalnym, a dzięki działaniom upowszechniającym także na poziomie międzynarodowym.

 

*********
reAcTogether – project summary in English

The project „reACTogether” took place in Krakow. At the beginning of September, two volunteers arrived: Sebastian from Germany, who joined our team in the office, and Fabian from Spain, to start work in Kindergarten No. 92.

At the beginning of October, others followed: Gvantsa (from Georgia), Asser (from Egypt) – they were volunteers at the Autism Center, Kubra (from Turkey) – a second volunteer at PS No. 92 and at the end of October Nastya from Russia (to the school in Waganowice).

Due to problems with finding a volunteer from Hungary and Macedonia, we have also opened recruitment to other countries – so at the end of January Marie from Denmark joined us.

The main goal of our project „reACTogether” implemented under the European Solidarity Corps (apart of daily support of hosting organizations) was to increase the social sensitivity of the project participants, to stimulate them to respond in solidarity to the perceived challenges and problems and to build a more integrated society.

We aimed to increase their sensitivity and sense of agency. We want them to recognize the importance of their involvement, but also cooperation and mutual support in changing the reality around them.

AS A PART OF THE PROJECT’s ACTIVITIES WE ORGANIZED:

 • The International & Intergeneration Dancing with Seniors in Tychy (where Gvantsa showed
  traditional Georgian dances)
 • help in setting-up tent and serving food for homless during the World Day of Poor in Kraków
 • supporting Hanna Community in their service to the homeless (preparing sandwiches, serving
  soup, backing gingerbread)
 • cleaning and preparation for painting in the UNICORN – organization supporting people having
  cancer and their families
 • meeting with local coordinator of Academy of the Future during the Volunteers Day –
  organization supporting children
 • meeting about refugees with Sidhuja Sankaran – local activist; founder of grass-roots initative
  Rethinking Refugees (Nastya was invloved in their theater project afterwards)
 • support of Parasol – children youth club (regular Sebastian plus evennts with others)
 • English conversation club for Seniors
 • Christmas meeting in Senior’s Club

DURING CORONAVIRUS LOCKDOWN:

 • preparation of sandwiches for homeless
 • support of IB Polska in sewing masks for the elderly and children as well as help in the food
  warehouse working under program Bank of Food
 • support Autism Center and UNICORN in works in the garden
 • ZOOM calls:
  • meeting with the founder of the Special School nr 11 in Kraków,
  • with the founder and leader of DOMeq – a place for the LGBT community in Kraków,
  • with local activist and journalist about solidarity

ADDITIONAL EVENTS:

 • cultural and language training for special needs students going to Germany for 2-weeks training (Sebastian)
 • a quiz about Poland for Cyprian visitors in the School in Giebułtów (Sebastian)
 • visit in the kindergarten – games from different countries
 • EKS on tour – sharing the experience of being a volunteer with a potential hosting org.
 • All Saints Day in Primary School – program about traditions connected remembrance of deceased family members in different nations
 • Multicultural Festival – stand of IB Polska
 • High School Competition about English and German-speaking countries (Sebastian)
 • The Volunteers Day
 • Christmas games in Parasol
 • Cultural workshops in High School
 • 2 sessions of games for kids during winter break, visit in the kindergarten, workshops for Primary School children

TRAINING FOR VOLUNTEERS:

 •  on arrival and mid-term
 • training about formalities in the project
 • training on setting goals
 • well-being and time management
 • communication with autistic children (Asser and Gvantsa)
 • workshops on solidarity
 • Youthpass training (online)

INTEGRATION MEETINGS:

 • city walk in Kraków
 • boarding games
 • photo-session and laughing yoga
 • City-Game
 • Christmas Evening
 • Jumping Park
 • Ceramic workshops with BBQ
 • Kayaks
 • visit of the castle, ropes park, polish-style BBQ

Additionally, volunteers had polish lessons, meetings with mentors as well as group and individual evaluations with coordinators in the schools and from coordinating organizations.

Unfortunately due to lockdown and the limited possibility to organize events for groups and children we did not fulfill all our plans and activities. Still, we hope it was a good experience for the Volunteers.

Thank you for your cooperation in this great journey!