Project Description

Fundacja Internationaler Bund Polska jest jednym z 18 partnerów projektu ,,Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej z Katowic.

Realizacja projektu stanowi odpowiedź na potrzeby osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium RP od dnia 24 lutego 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci. Wsparcie udzielone zostanie za pośrednictwem podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej funkcjonujących na terenie woj. śląskiego. Planuje się realizację zadań, które ułatwią obywatelom Ukrainy wejście na polski rynek pracy wyposażając ich w nowe kompetencje zawodowe przy zapewnieniu wsparcia psychologicznego, a także zapewnią reintegrację społeczną. Wsparciem zostaną objęte również osoby zależne (głównie dzieci), m.in. opieka, nauka języka polskiego, psycholog, zajęcia edukacyjno-rekreacyjne. Kompleksowość wsparcia zostanie zapewniona przez możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego i prawnego w sytuacji bardziej skomplikowanych przypadków oraz działania środowiskowe integrujące ze społecznością lokalną.

Fundacja Internationaler Bund Polska jest odpowiedzialna za działania projektowe, które będą realizowane w Tychach i obejmą:
– zajęcia integracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej,
– działania integrujące dla osób zależnych (w tym dzieci),- działania środowiskowe integrujące osoby przybyłe po 24 lutego ze społecznością lokalną.

Wsparciem w Tychach objęte zostaną 33 osoby (23 osoby w ramach CIS oraz 10 osób zależnych).

Projekt realizowany jest od 1.08.2022 do 24.08.2023, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.7. Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny

Wartość całego projektu to 19 999 980,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE:  16 999 983,00 zł

Kontakt w Tychach:
ul. Edukacji 11, 43-100 Tychy (pn.-pt w godz. 7-15)
osoba do kontaktu: Paweł Świerzko
tel.: 32 219 10 10
e-mail: pawel.swierzko@ib.de