Project Description

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, poprzez wykorzystanie potencjału Centrum Integracji Społecznej w Tychach (dalej CIS).

Konkretnym celem jest adaptacja zawodowa uchodźców i nabywanie zdolności uzyskania zatrudnienia na terenie Polski. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizację warsztatów zawodowych:
1. warsztatu krawieckiego – nabycie umiejętności krawieckich w zakresie krawiectwa lekkiego
2. warsztatu opiekuńczego -nabycie kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy opiekuna osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych

Planuje się realizację zadań, które ułatwią min. 20 obywatelom Ukrainy wejście na polski rynek pracy wyposażając ich w nowe kompetencje zawodowe przy zapewnieniu wsparcia z zakresu poradnictwa
socjalnego. Efektem zaplanowanych działań będzie wyrównywanie szans obywateli Ukrainy zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym tak aby ułatwić im funkcjonowanie i zwiększyć szanse na samodzielne utrzymanie się podczas pobytu na terenie Polski.

Projektem objętych zostanie min. 20 osób
Czas trwania projektu: 01.01.2024 – 31.05.2024
Miejsce realizacji: Tychy, 43-100, ul Edukacji 11a, Centrum Integracji Społecznej