Project Description

Projekt ,,Mobilność i doświadczenie – staże zawodowe w Niemczech” został zrealizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem było umożliwienie trwałego wejścia na rynek pracy osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym w wieku 18-35 lat, w szczególności osobom długotrwale bezrobotnych, osobom które przedwcześnie opuściły system edukacji lub które opuściły zakład  poprawczy, ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii.

Każdy uczestnik przed wyjazdem odbył dwumiesięczny kurs języka niemieckiego, kurs zawodowy oraz uczestniczył w warsztatach przygotowawczych. Uczestnikom przygotowującym się do wyjazdu zapewniono materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Kontynuacją kursu zawodowego były praktyki zawodowa w Niemczech (Bernburg-Saksonia Anhalt). W ramach 60-dniowego pobytu za granicą zapewniono uczestnikom: transport docelowy, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, ubezpieczenie NNW oraz kieszonkowe. Po powrocie do kraju uczestnicy objęci zostali wsparciem doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Dodatkowo kontynuowany był kurs języka niemieckiego, który umożliwił przystąpienie do egzaminu zewnętrznego i uzyskanie certyfikatu.

W projekcie wzięło udział 27 osób. Zatrudnienie podjęło 10 osób.