Project Description

[Mobility for Solidarity project summary in English – below]

Głównym założeniem realizowanego przez nas projektu „Mobility for Solidarity” było wsparcie dwóch krakowskich placówek edukacyjnych: Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 (ZSS 11) i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 (ZSP 11) oraz współpraca i integracja wolontariuszy, nauczycieli i uczniów każdej ze szkół. Chcieliśmy także, aby wolontariusze stali się częścią tworzących się wokół tych placówek społeczności lokalnych, a podejmowane przez nich działania, zgodne z ideą solidarności społecznej, przysłużyły się wszystkim uczestnikom bezpośrednio lub pośrednio związanym z projektem. Zakładaliśmy, że element wielokulturowości, który do placówek wnosili wolontariusze, będzie otwierał odbiorców działań na różnorodność.

1.    Pierwszym celem projektu była praca wolontariuszy na rzecz podopiecznych dwóch organizacji goszczących i wspieranie placówek w realizacji ich misji edukacyjnej. Ponadto, wolontariusze pracujący w ZSS 11 wspierali włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na niepełnosprawność. Wolontariusze codziennie pracowali z uczniami z niepełnosprawnościami, wspierali ich, a przez to mieli wpływ na to aby uczniowie czuli się pełnoprawną częścią społeczności (wolontariusze pomagali uczniom podczas wyjść na spacer, do muzeów, na wydarzenia kulturalne, koncertów, w czasie wycieczek, a w czasie nauki zdalnej przygotowywali prezentacje dotyczące swoich kultur, łączyli się z uczniami, przez co przeciwdziałali również w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu i uczyli się jak przygotować materiały, które są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami).

Wolontariusze w obu placówkach dbali o to aby przekazywać informacje o swoich ojczyznach i kulturze. Poznanie osób z innego kraju/kręgu kulturowego umożliwiło poszerzenie horyzontów i zwiększyło integrację, a wspólne działania przyczyniły się także do przełamania stereotypów i miały wpływ na przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji. Codzienna interakcja uczniów szkół i nauczycieli z wolontariuszami pozwoliła także na poszerzenie wiedzy i dostrzeżenie, że mimo różnić łączą nas wspólne wartości europejskie. Wolontariusze współuczestniczyli aktywnie w życiu szkoły, angażowali się i pomagali w organizacji wydarzeń szkolnych (w ZSS11 m.in. przygotowali przedstawienie i prezentacje z okazji Dnia Wolontariusza, a w ZSP 11 np. współorganizowali Dzień Hiszpański i konkurs na najlepszą Tortille), uczestniczyli w przedstawieniach z okazji polskich świąt narodowych i religijnych, co również pozwalało im na poznawanie polskich kultury i tradycji. Wolontariusze byli aktywni również w czasie pandemii, przygotowywali materiały i byli w regularnym kontakcie z podopiecznymi.

2.    Drugim celem, który stawialiśmy sobie, była promocja działań solidarnościowych i wolontariatu. Chcieliśmy aby wolontariusze z naszą pomocą zorganizowali w placówkach goszczących warsztaty i zastanowili się czym jest solidarność, jak się przejawia i dlaczego jest ważnym elementem życia społecznego. Wynikiem rozważań i warsztatów miało być planowane wspólne działanie obu placówek goszczących i wolontariuszy. Uczestnicy sami mieli wybrać temat, miejsce i czas oraz wspólne zorganizować wydarzenie. Dla podopiecznych miała to być również okazja do uczenia się się przez działanie, a dla wolontariuszy – możliwość wykorzystania metod uczenia się nieformalnego. Niestety z uwagi na pandemię i wprowadzone restrykcje nie udało się zorganizować wydarzenia.

3.    Trzecim celem naszych działań był rozwój osobisty i społeczny wolontariuszy, którzy brali udział w projekcie. Poprzez pracę w nowym, wielokulturowym środowisku, uczestnicy mieli zdobyć szereg nowych kompetencji, takich jak umiejętność pracy w zespole, pracy indywidualnej, mieli poznać język i kulturę Polski, usprawnić komunikację w języku angielskim i innych językach, którymi mieli okazję posługiwać się podczas projektu. Naszym celem było umożliwienie im nauczenia się odpowiedzialności za siebie i innych, poznania podstawy pracy pedagogicznej w polskiej szkole.

W projekcie wzięło udział 13 wolontariuszy z różnych krajów. W ZSP 11 pracowało 5 osób, w tym w szkole podstawowej 3 osoby (Maria z Hiszpanii, Marie z Belgii i Mirna z Egiptu), a w przedszkolu – 2 osoby (Theo z Niemiec i Pamela z Włoch). ZSS11 wspierało 8 wolontariuszy (Dylan i Emelyn z Francji, Pia i Rocio z Hiszpanii, Seyma Nur, Meryem i Eyup z Turcji oraz Anthi z Grecji). Wszystkie osoby biorące udział w projekcie łączyła wspólna chęć pracy na rzecz dzieci i młodzieży, a także osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od poniedziałku do piątku, po 6 godzin dziennie wolontariusze wspierali placówki goszczące, wykonując zadania zlecone przez nauczycieli i pracowników szkół, wspierając uczniów i aktywnie uczestnicząc w realizacji misji edukacyjnej placówek. Ponadto, realizowali własne warsztaty, dzieląc się wiedzą na temat swoich ojczyzn i kultur, również w innych placówkach oświatowych (nie tylko organizacjach goszczących).

Do marca 2020 roku wolontariusze wspierali placówki osobiście, chodząc i uczestnicząc w aktywnościach w siedzibach placówek. Od marca w związku z wybuchem pandemii koronawirusa i wprowadzonymi restrykcjami, wspierali szkoły online, łącząc się za pomocą komunikatorów, przygotowując materiały (np. film o Ramadanie) oraz nagrywając filmiki (np. film „Tęsknimy za Wami”). Gdy było to możliwe pracowali w formie hybrydowej, a więc częściowo pracowali zdalnie z miejsca zakwaterowania, a częściowo chodzili do szkół i pracowali tam. Zrealizowano zatem pierwszy cel projektu, a więc odbyła się praca wolontariuszy w placówkach goszczących. Materiały w wersji online były także przesyłane do innych organizacji z nami współpracujących oraz umieszczane na naszych kanałach komunikacji, co również było elementem rozpowszechniania informacji o projekcie i promocji idei wolontariatu i solidarności).

W ramach drugiego celu projektu, a więc promowania idei solidarności i wolontariatu przede wszystkim wolontariusze rozważali pojęcie solidarności, wzięli udział w warsztatach dotyczących sposobów rozumienia pojęcia solidarność i jej przejawów w projektach Europejskiego Korpusu Solidarności. Szkolenie to było prowadzone przez koordynatorki projektów z fundacji IB Polska. Ponadto, wolontariusze uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym solidarności i jej roli w życiu społecznym przeprowadzonym w formie zdalnej przez Karola Wilczyńskiego, aktywistę społecznego i dziennikarza. Wolontariusze prowadzili warsztaty kulturowe dla dzieci i młodzieży z innych placówek z Krakowa (np. w przedszkolu w Zielonkach, Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Hucie w Krakowie, Zespole Szkolno-Przedszkolony nr 4 w Krakowie), które były okazją do działań na rzecz zwiększenia tolerancji, a promocji wolontariatu i EKS.

Nie udało nam się zorganizować wspólnych warsztatów dla placówek goszczących, ale wolontariusze mieli okazję wcielić w życie idee solidarności, pomagając potrzebującym (wpierając Wspólnotę Hanna); wspierając organizatorów obchodów Światowych Dni Ubogich w Krakowie; wspierając prace banku żywności prowadzonego przez naszą Fundację w Tychach) oraz włączając się w akcję walki z pandemią (pomoc w szyciu maseczek ochronnych). Poprzez proponowane aktywności chcieliśmy ich uwrażliwić na sytuacje różnych grup zagrożonych wykluczeniem oraz pokazać różne oblicza solidarności, dlatego np. zorganizowaliśmy spotkanie z Sindhuja Sankaran, przedstawicielką organizacji Rethinking Refugees – Knowledge and Action, która opowiedziała wolontariuszom o sytuacji uchodźców.

Wolontariusze brali także udział w szkoleniach rozwojowych (trzeci cel projektu) prowadzonych przez pracowników Fundacji IB Polska oraz zaproszone do współpracy osoby. Wolontariusze uczestniczyli m.in. w szkoleniach z zarządzania czasem, wyznaczania celów, well-being, etycznych zakupów i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ze szkoleń dotyczących certyfikatów Youthpass, w tym z rozumienia 8 kluczowych kompetencji tam opisanych Uczestniczyli także w przygotowaniach obchodów Dnia Wolontariusza oraz szkoleniu on-arrival i mid-term organizowanych przez Narodową Agencję. Istotnym elelemtem naszego projektu była także integracja wolontariuszy, umożliwienie im wymiany wiedzy i doświadczeń, co także przyczyniło się do wzrostu tolerancji, otwartości i poznania nowych kultur.

Dla wolontariuszy zorganizowaliśmy spotkania integracyjne m.in.: spacer po Krakowie, wspólne wyjście i gry planszowe, wyjście na kajaki, wyjście na trampoliny, zwiedzanie ruin zamku w Podzamczu i gry integracyjne, piknik na zakończenie projektu, warsztaty ceramiczne).

W ramach projektu organizacje goszczące były wspierane przez 13 wolontariuszy (8 wolontariuszy w ZSS11 i 5 wolontariuszy w ZSP 11). Wolontariusze wspierali uczniów, uczennice oraz nauczycieli i innych pracowników placówek w codziennych obowiązkach, a także podczas wyjść (np. wycieczek, wyjść do miejsc kultury, wyjść na koncerty, do kina itp.) oraz prowadzili warsztaty o swojej kulturze i współorganizowali wydarzenia szkolne (np. Dzień Wolontariusza w ZSS11, Dzień Hiszpański w ZSP11). Z uwagi na pandemię wolontariusze od marca 2020 roku pracowali online lub hybrydowo (w czasie gdy placówki były zamknięte lub częściowo tylko otwarte). Wolontariusze łączyli się z uczniami podczas zajęć, a także przygotowywali materiały, nagrywali filmiki i przygotowywali prezentacje, w rezultacie również i w trudnym czasie pandemii aktywnie wspierali placówki. Dzięki obecności wolontariuszy uczniowie mogli lepiej poznać kultury innych krajów, dowiedzieć się więcej o tradycjach i zwyczajach różnych państw, przez co wzrosła ich tolerancja i ciekawość świata.

Obecność wolontariuszy, szczególnie w ZSS11, gdzie uczą się osoby z niepełnosprawnościami, przyczyniła się do przeciwdziałaniu dyskryminacji i wzmacnianiu procesów włączenia osób niepełnosprawnych. Praca z osobami niepełnosprawnymi miała także pozytywny wpływ na wolontariuszy, w rezultacie realizowanych aktywności wolontariusze poznali metody pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym metody pracy z osobami z niepełnosprawnościami, rozwinęli swoje umiejętności związane z pracą w grupie, ale także pracą indywidualną.

Ponadto, w ramach projektu wolontariusze prowadzili warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży m.in. z krakowskich i podkrakowskich szkół i przedszkoli, dzięki czemu uczyli się jak zaplanować zajęcia, jak angażować uczestników i z nimi pracować, wszystko to miało wpływ na ich rozwój osobisty. Ponadto, przekazywali informacje o swoich ojczyznach, co przyczyniało się do popularyzacji ich państw w Polsce, ale także wpływało na wzrost tolerancji, co więcej przekazywali wspólne wartości europejskie, co też przyczyniło się do wzrostu integracji i zrozumienia, że mimo różnic, mamy także wiele wspólnych cech, a u wolontariuszy przyczyniło się m.in. do wzrostu wrażliwości i ekspresji kulturowej.

W ramach projektu wolontariusze wspierali także osoby potrzebujące (wsparli organizatorów krakowskich obchodów Międzynarodowego Dnia Ubogich, potrzebujących, którymi opiekuje się Wspólnota Hanna, włączali się w działania Banu Żywności w Tychach, Centrum Integracji Społecznej w Tychach, CAS Złoty Wiek w Krakowie, Stowarzyszenie UNICORN), przygotowywali kanapki dla potrzebujących, wydawali produkty w banku żywności, pomagali szyć maseczki w czasie pandemii, pomagali w sprzątaniu przestrzeni dla osób cierpiących na nowotwory. Wszystko to przyczyniło się do wzrostu wrażliwości u wolontariuszy, a także pozwoliło im zastanowić się czym jest solidarność i zobaczyć jak można ją realizować w praktyce. Realizacja tych działań, to także wsparcie praktyczne osób potrzebujących i przeciwdziałanie wykluczeniu.

Poprzez codzienną pracę i zaangażowanie wolontariusze poznawali też idee wolontariatu, a także ją promowali. Dla wielu z nich była to także szansa do przemyślenia drogi zawodowej i zdecydowania się na zmiany, np. Emelyn z Francji postanowiła, że będzie pracować z osobami niepełnosprawnymi i obecnie kształci się w tym kierunku. Wolontariusze mieli także okazję do wspólnych rozmów, integracji i wymiany poglądów, które przyczyniły się do poznania swoich kultur. Mieli szansę nie tylko lepiej się poznać, ale i zmienić swoje myślenie o innych kraju, przełamać stereotypy, czy też dowiedzieć się nowych ciekawych informacji (np. Emelyn z Francji wzięła udział w nagraniu filmiku o Turcji razem z innymi wolontariuszami).

Wolontariusze zdobyli także nowe kompetencje, nie tylko przez pracę w placówkach goszczących, ale również przez realizację wspólnych projektów np. Dnia Wolontariusza. Dzięki wspólnej pracy nauczyli się odpowiedzialności, podziału zadań, odnajdywania w różnych rolach, terminowości, dyskusji, proponowania i bronienia swoich pomysłów, a także dawania i przyjmowania feedbacku. Przygotowany przez nich Dzień Wolontariusza, był również wydarzeniem, które promowało idee wolontariatu i działania Europejskiego Korpusu Solidarności oraz zwracało uwagę na wspólne wartości europejskie, powstały z tej okazji film cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników.

***********

Mobility for Solidarity project summary in English

The project „Mobility for Solidarity” took place in Krakow. At the beginning of September, the first group of volunteers arrived: Theo from Germany (who supported the kindergarten of the School and Pre-school Complex no 11), Pia from Spain, Emelyn, and from France (they were volunteers in the Special School Complex no 11).

In the middle of September, the next volunteers came: Rocio and Maria from Spain, Anthi from Greece. Maria was a volunteer in primary school in the School and Pre-school Complex no 11. Anthi and Rocio helpt in Special School Complex no 11.

The others followed: at the beginning of October: Pamela from Italy (volunteer in kindergarten of the School and Pre-school Complex no 11) and Seyma from Turkey (volunteer in Special School Complex no 11), at the end of November – Marie from Belgium (volunteer in the primary school of the School and Pre-school Complex no 11) and in first months of 2020: Eyup and Meryem from Turkey (both were volunteers in Special School Complex no 11) and Mirna from Egypt (she supported primary school of School and Pre-school Complex no 11). Due to problems with finding a volunteer from Croatia and Germany, we decided to have also open recruitment for other countries.

The main goal of our project „Mobility for Solidarity” implemented under the European Solidarity Corps (apart of daily support of hosting organizations) was the common work and integration of volunteers, teachers, students, their families, and the local community around the Special School Complex No. 11 (ZSS 11) and School and Pre-School Complex No. 11 ( ZSP 11) in Krakow. Volunteers became an integral part of the local community. We also aimed to promote the idea of solidarity and volunteering. We wanted volunteers who participated in the project to develop both in personal and social life.

Europejski Korpus Solidarności

AS A PART OF THE PROJECT’s ACTIVITIES WE ORGANIZED:

 • the International & Intergeneration Dancing with Seniors in Tychy
 • help in setting-up tent and serving food for homeless during the World Day of Poor in Kraków
 • supporting Hanna Community in their service to the homeless (preparing sandwiches, serving soup, backing gingerbread)
 • cleaning and preparation for painting in the UNICORN – an organization supporting people having cancer and their families
 • meeting with the local coordinator of Academy of the Future during the Volunteers Day – an organization supporting children
 • meeting about refugees with Sidhuja Sankaran – local activist; founder of grass-roots initiative Rethinking Refugees (Nastya was involved in their theater project afterward)
 • support of Parasol – children youth club (activities during winter break)
 • Christmas meeting in Senior’s Club
 • zoom meeting with Karol Wilczyński local activist and journalist about solidarity
 • workshops about solidarity with IB Polska coordinators
 • Spanish Day in the School and Pre-school Complex no 11 (Theo, Pamela, Mirna, Maria, Marie, Pia) – our volunteers from Spain both from the School and Pre-school Complex no 11 and Special School Complex no 11 took part in this event. Maria was one of the main coordinators of it
 • Volunteers Day at Special School Complex no 11 – volunteers from special school prepared a short presentation for students and teachers, also coordinators from IB Office were invited

Mobility for solidarity - European Solidarity Corps volunteering project - volunteers in primary school with coordinator - Spanish Day

DURING CORONAVIRUS LOCKDOWN:

 • preparation of sandwiches for homeless
 • support of IB Polska in sewing masks for the elderly and children as well as help in the food warehouse working under program Bank of Food
 • support Autism Center and UNICORN in works in the garden
 • ZOOM calls:
  • meeting with the founder of the Special School nr 11 in Kraków,
  • with the founder and leader of DOMeq – a place for LGBT community in Kraków

ADDITIONAL EVENTS:

 • a quiz about Poland for Cyprian visitors in the School in Giebułtów (Theo)
 • visit in the kindergarten – games from different countries
 • EKS on tour – sharing the experience of being a volunteer with a potential hosting org.
 • All Saints Day in Primary School – program about traditions connected remembrance of deceased family members in different nations
 • Multicultural Festival – stand of IB Polska
 • High School Competition about English and German-speaking countries (Theo)
 • The Volunteers DayChristmas games in Parasol
 • Cultural workshops in High School
 • 2 sessions of games for kids during winter break, visit in the kindergarten, workshops for Primary School children
 • Games with kids from kindergarten in Zielonki

Mobility for solidarity - European Solidarity Corps volunteering project - volunteers in school with IB Polska coordinator

Mobility for solidarity - European Solidarity Corps volunteering project - volunteers posing with precel snacks

TRAINING FOR VOLUNTEERS:

 • on arrival and mid-term
 • training about formalities in the project
 • training on setting goals
 • well-being and time management
 • communication with autistic children (Asser and Gvantsa)
 • workshops on solidarity
 • Youthpass training (online)

Mobility for solidarity - European Solidarity Corps volunteering project - volunteers on workshop

Mobility for solidarity - European Solidarity Corps volunteering project - volunteers on workshop

INTEGRATION MEETINGS:

 • city walk in Kraków
 • boarding games
 • photo-session and laughing yoga
 • City-Game
 • Christmas Evening
 • Jumping Park
 • Ceramic workshops with BBQ
 • Kayaks
 • visit of the castle, ropes park, polish-style BBQ

Mobility for solidarity - European Solidarity Corps volunteering project - volunteers on kayaking trip - Vistula river in Krakow

Additionally, volunteers had polish lessons, meetings with mentors as well as group and individual evaluations with coordinators in the schools and from coordinating organization. Unfortunately due to lockdown and the limited possibility to organize events for groups and children we did not fulfill all our plans and activities. Still, we hope it was a good experience for the Volunteers.

Thank you for your cooperation in this great journey!