Project Description

Głównym celem naszego projektu „Find Your Balance” jest inspirowanie młodych ludzi do wprowadzenia zmian w swoim życiu i znalezienia drogi, która najlepiej odpowiadałaby ich potrzebom a także była dla nich wzbogacająca. Pracujemy nad takimi zagadnieniami jak: zarządzanie czasem, zarządzanie budżetem, zdrowie psychiczne i wpływ jaki wywieramy na środowisko naturalne. Duża część projektu skupia się na umiejętnościach i zainteresowaniach wolontariuszy. Na co dzień wolontariusze będą wspierać w pracy Centrum autyzmu w Krakowie, Zespół Szkół
Integracyjnych w Waganowicach i Zespół Szkół Specjalnych nr 11. Gościmy 10 wolontariuszy, którzy uczestniczą w projekcie od 1 października 2022 do 30 czerwca lub 31 lipca 2023. W niektórych przypadkach wolontariusze rozpoczęli projekt później. Jest dla nas istotne aby podczas 10 miesięcy wolontariatu, przyjeżdżające do nas osoby czuły się istotnym członkiem lokalnej społeczności i widziały pozytywny wpływ jaki wywiera ich codzienna praca oraz dodatkowe aktywności. Chcielibyśmy zwiększyć ich wrażliwość i poczucie sprawczości.

Cele projektu „Find Your Balance” są następujące:

1) Wsparcie wolontariuszy w działaniach placówek edukacyjnych i wdrażaniu ich misji w życie.

Wolontariusze będą uczestniczyli a różnych aspektach pracy szkoły co pozwoli im na zdobycie wiedzy poprzez edukację poza formalną. W Centrum Autyzmu, Szkole Integracyjnej w Waganowicach i Zespole Szkół Specjalnych nr 11 ważną częścią działań będzie wspieranie uczniów z niepełnosprawnościami. Często osoby te mają problemy z komunikacją co dodatkowo pozwoli rozwinąć wrażliwość i poczucie solidarności wolontariuszy a także pozwoli im zaobserwować, że różnorodność jest nieodłącznym komponentem społeczeństwa.

2) Kolejnym celem projektu jest ukazanie wolontariuszom ich wpływu na środowisko naturalne oraz sposobów na jego zmniejszenie.

Chcemy skupić się głównie na środowisku lokalnym oraz długotrwałym wpływie ich działań. Dzięki spotkaniom z koordynatorami i warsztatom wolontariusze odkryją sposoby na zmniejszenie ich szkodliwego wpływu na środowisko poprzez wdrożenie zielonych praktyk.

3) Trzeci cel naszego projektu to osobisty i społeczny rozwój wolontariuszy.

Mamy nadzieję, że dzięki pracy w wyżej wspomnianych instytucjach uda im się rozwinąć wrażliwość, która pomoże im w rozpoznawaniu i odpowiadaniu na potrzeby tych, którzy nas otaczają. Poprzez przebywanie w nowym, wielokulturowym środowisku, uczestnicy zdobędą (lub rozwiną) wiele nowych umiejętności takich jak: praca zespołowa i indywidualna, znajomość języka polskiego i polskiej kultury, efektywna komunikacja, umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia własnych mini-projektów. Dzięki rozwinięciu w tych sferach wzmocniona zostanie ich pozycja na rynku pracy.

Do tej pory nasi wolontariusze mieli okazję uczestniczyć w warsztatach zarządzania czasem, komunikacji bez przemocy, międzykulturowego uczenia się, warsztatach integracyjnych w Starym Teatrze, warsztatach tworzenia warsztatów oraz wyrażania emocji. Świętowali z nami Boże Narodzenie, Andrzejki, Halloween. Mieli również okazje zaprezentować swoje kultury Centrum Aktywności Seniorów i Pracowni Młodych.

 

Find Your Balance

The main goal of our „Find Your Balance” project is to inspire young people to make changes in their lives and find a path that best suits their needs and is also enriching for them. We work on issues such as: time management, budget management, mental health and the impact we have on the natural environment. Much of the project focuses on the skills and interests of the volunteers. On a daily basis, volunteers will support the work of the Autism Center in Krakow, the Integrational School Complex, School in Waganowice and Special School Complex No. 11. We host 10 volunteers who participate in the project from October 1, 2022 to June 30 or July 31, 2023. In some cases, volunteers started the project later. It is important to us that during the 10 months of volunteering, people coming to us feel as important member of the local community and see the positive impact of their daily work and additional activities. We would like to increase their sensitivity and sense of agency.

The objectives of the „Find Your Balance” project are as follows:

1) Supporting volunteers in the activities of educational institutions and implementing their missions.
Volunteers will participate in various aspects of the school’s work, which will allow them to gain knowledge through non-formal education. In the Autism Center, the Integration School in Waganowice and the Special School Complex No. 11, an important part of the activities will be supporting students with disabilities. Often these students have problems with communication, which will further develop the sensitivity and sense of solidarity of volunteers and will allow them to observe that diversity is an inseparable component of society.

2) Another goal of the project is to show volunteers their impact on the natural environment and ways to reduce it.
We want to focus mainly on the local environment and the long-term impact of their activities. Through meetings with coordinators and workshops, volunteers will discover ways to reduce their environmental impact by implementing green practices.

3) The third goal of our project is the personal and social development of volunteers.
We hope that by working in the above-mentioned institutions, they will be able to develop a sensitivity that will help them recognize and respond to the needs of those around us. By staying in a new, multicultural environment, participants will gain (or develop) many new skills, such as: team and individual work, knowledge of the Polish language and culture, effective communication, the ability to plan and carry out their own mini-projects. Thanks to the development in these spheres, their position on the labor market will be strengthened.
So far, our volunteers have had the opportunity to participate in time management workshops, non-violent communication, intercultural learning, integration workshops in the Stary Teatr, workshops on creating workshops and expressing emotions. They celebrated Christmas, St. Andrew’s Day and Halloween with us. They also had the opportunity to present their cultures at the Senior Activity Center and the Youth Studio.