Project Description

Projekt EVS – impact on the employability of individuals został zrealizowany przy wsparciu finansowych Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w Działaniu”

Nasz projekt “EVS-impact on the employability of individuals” (PL-21-9-2012-R1) realizowaliśmy w Krakowie przez 18 miesięcy. Jego głównym celem było wsparcie uczestnictwa młodzieży oraz poprawa sytuacji młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Uczestnictwo w Wolontariacie Europejskim stwarza możliwości nabywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych oraz kreuje postawy otwartości i mobilności. Wolontariusze, których gościliśmy w Krakowie, Ella, Freya, Oldrich, Ksenia, Elena oraz Maria, w czasie swojego pobytu w Polsce rozwijali się pracując w organizacjach partnerskich: Stowarzyszeniu Siemacha, Warsztaty Terapii Zajęciowej  Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej GAUDIUM ET SPES oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 11.

Wolontariusze w Stowarzyszeniu Siemacha

Ella, Freya i Oldrich pracowali w stowarzyszeniu Siemacha. Prowadzi ono na terenie Krakowa świetlice socjoterapeutyczne oferujące wsparcie dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Początkowym zadaniem wolontariuszy było asystowanie prowadzącym zajęcia, jednak po pewnym czasie zaczęli współprowadzić zajęcia. Oprócz tego, poświęcali także swój czas na pomoc dzieciom w nauce oraz odrabianiu prac domowych. Początkowo wolontariusze przystosowywali się do nowych warunków związanych ze zmianą miejsca zamieszkania, nauką języka polskiego, poznawania kultury, czy historii kraju, Krakowa jak i z rozpoczęciem nowej pracy. Przydzieleni koordynatorzy ułatwili wolontariuszom płynne wejście w nowe środowisko.

Wolontariuszki w Stowarzyszeniu Gaudium et Spes

Ksenia i Elena pracowały jako wolontariuszki w WTZ  Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej GAUDIUM ET SPES. Celem centrum jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie, umożliwiająca im zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości w społeczeństwie. Pomoc wolontariuszek w rehabilitacji społecznej podopiecznych Gaudiut Et Spes opierała się m. in. na organizacji okolicznościowych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych, wycieczek krajoznawczych, czy cyklicznych eventów organizowanych przez Stowarzyszenie ( np. Krakowskie Spotkania Artystyczne GAUDIUM).

Pierwsza wolontariuszka w Zespole Szkół Specjalnych nr 11

Wolontariuszka z Ukrainy, Maria, podjęła współpracę na polu EVS z Zespołem Szkół Specjalnych nr 11. Zespół składa się ze szkoły podstawowej i gimnazjum szkół średnich w ramach którego uczniowie z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej mają zajęcia, które mają im pomóc w adaptacji. Wolontariuszka pracowała z niepełnosprawnymi dziećmi, przede wszystkim wspomagając nauczycieli i terapeutów, którzy w czasie zajęć starają się przekazać im różne umiejętności: życia, sztuki i rzemiosła. Ponadto, Maria była odpowiedzialna za pomoc uczniom w procesie pedagogicznym pod kierunkiem nauczycieli. Współprowadziła zajęcia z rysunku, śpiewu, pracy z komputerem, gry ruchowe, nauki ubierania się, gry na instrumentach muzycznych, ogrodnictwa, gotowania. Wolontariuszka uczestniczyła z własnej woli w różnych szkoleniach w placówce. Wzięła również udział w wyjeździe organizowanym przez szkołę.

Rezultaty projektu

Współpraca ze społecznością lokalną pozwoliły wolontariuszom poznać lokalną kulturę, a także dały możliwość przedstawienia własnych tradycji i zwyczajów, co pozwoliło przełamać bariery oraz dało szansę wzajemnego uczenia się. Sama obecność wolontariuszy i ich postawa przyczyniły się także do promocji idei mobilności oraz zwiększenia wiedzy na temat programu Youth in Action oraz możliwości jakie daje Wolontariat Europejski.