Project Description

Projekt EVS for local community został zrealizowany przy wsparciu finansowych Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w Działaniu”.

Wolontariusz Adrii pracował w Centrum Integracji Społecznej (CIS) z osobami w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. CIS działa aktywnie na polu szeroko rozumianej pracy socjalnej, aktywizacji zawodowej, reintegracji społecznej, aktywności lokalnej oraz młodzieżowej. Placówka poprzez różnorodne metody i formy pracy aktywizuje osoby borykające się z problemami, których sami nie są w stanie rozwiązać. Projekt 'EVS for local community’ miał na celu ukazać wartość, jaka płynie z wymiany doświadczeń międzypokoleniowych i wielokulturowych. Uczestnicy mimo odmiennych, często też trudnych życiowych doświadczeń i umiejętności, mogli się wiele od siebie nauczyć.

Jednym z kluczowych celów tego projektu była promocja wolontariatu młodzieży na rzecz osób wykluczonych społecznie. Nasz wolontariusz Andrii podczas szeregu spotkań pokazywał młodym ludziom, że poprzez pracę na rzecz osób słabszych młodzi ludzie otwierają się na świat wartości i tolerancji. Praca w różnorodnym środowisku wzmocniła wzajemne zaufanie, więzi społeczne, obywatelskie zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz rozwinęła umiejętność pracy w grupie wielokulturowej. Dzięki pracy w ośrodku wolontariusz poznał problemy podopiecznych, nabył nowych kompetencji, rozszerzył swoje kompetencje językowe i poprzez swoję pracę przyczynił się do rozwoju potencjału społeczności lokalnej i organizacji goszczącej, która po raz pierwszy gościła wolontariusza EVS.

Andrii pomagał w prowadzeniu zajęć dla seniorów w ramach projektu ,,Centrum aktywności społecznej i edukacji seniorów”, asystował prowadzącym zajęcia i okazał się pomocny w prowadzeniu dokumentacji projektowej i jako animator zajęć. Ponadto prowadził dokumentację fotograficzną w ramach projektów. Pełnił też dyżury w Klubie Seniora i w Wielozadaniowym Ośrodku Integracji w Tychach świadczącym usługi doradcze dla osób niepełnosprawnych – jako pracownik pierwszego kontaktu (umawianie beneficjentów do poszczególnych specjalistów).

Wolontariusz prowadził również zajęcia z zakresu podstaw języka angielskiego, obsługi komputera i kultury ukraińskiej dla seniorów oraz uczestników zajęć CIS. Andrii promował Wolontariat Europejskiego wśród młodzieży z tyskich liceów poprzez prowadzenie spotkań informacyjnych w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach.

Wolontariusz w porozumieniu z kierownikiem Centrum Integracji Społecznej poznał obszary działań podmiotów ekonomii społecznej z obszaru Unii Europejskiej, co pozwoliło na wymianę doświadczeń w ramach ekonomii solidarności, której działania są skierowane na wsparcie inicjatyw lokalnych.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowych Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w Działaniu”.