Project Description

Projekt jest kontynuacją zeszłorocznej edycji, w ramach której przeprowadziliśmy w sześciu krakowskich szkołach warsztaty dla uczniów. Celem warsztatów było poznanie i zrozumienie pojęcia wielokulturowości i migracji przez uczestników zajęć oraz kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka wśród uczniów klas 7-8 SP i szkół ponadpodstawowych.

W czasie tegorocznej edycji chcemy wesprzeć nauczycieli i edukatorów, oferując im dwa weekendowe warsztaty online.

W ten sposób zostaną oni przygotowani do samodzielnego przeprowadzenia pełnego, 12-godzinnego programu zajęć „Empatia i wielokulturowość” oraz otrzymają przygotowanie do przeprowadzenia online pojedynczych zajęć dotyczących tak istotnych w okresie pandemii tematów jak empatia, podstawowe pojęcia psychologiczne, tematyka wielokulturowości oraz różnorodności w szkole, znajdowanie informacji w sieci oraz radzenie sobie z fake newsami itd.

Uczestnicy zostaną zapoznani również z cyklem specjalnie zaprojektowanych przez nasz ćwiczeń i aktywności mających wzmacniać empatię i otwartość na drugiego człowieka.

Warsztaty będą trwały 15 godzin i zostaną przeprowadzone w formule online w dwóch grupach i w dwóch terminach do wyboru:

5-6 grudnia 2020 – szkolenie I

12-13 grudnia 2020 – szkolenie II

Projekt jest odpowiedzią na współczesne problemy oraz duże zainteresowanie opinii publicznej związane z zagadnieniem wielokulturowości.

Warsztaty odpowiadają na wyzwanie postawione przed współczesnymi uczniami, którzy są świadkami przekształcenia się ich homogenicznego etnicznie i kulturowo kraju i miasta w wielokulturową społeczność oraz mają za zadanie dać uczniom narzędzia, które pozwolą im zrozumieć ten proces oraz wykształcić odpowiednie umiejętności, które będą pomocne w budowaniu wspólnego domu z osobami migrującymi do Polski.

Innowacyjny charakter warsztatów przejawia się przede wszystkim w wykorzystaniu metod edukacji nieformalnej, które pozwalają na formowanie odpowiednich postaw i pracę nad emocjami.

Warsztaty będą prowadzone przez znakomitych trenerów: Karola Wilczyńskiego z Islamista Blog i Joannę Malec z IB Polska.

Szkolenie dla uczestników jest nieodpłatne. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona!

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej informacji – prosimy o kontakt z:

Joanna Malec, ib.polska.krakow@gmail.com, tel. 691 989 142