Project Description

Projekt jest realizowany w ramach programu Europejski Korpusu Solidarności

logo Europejski Korpus Solidarności

Cele

Poprzez realizację projektu Eco Solidarity zamierzamy zrealizować następujące cele:

  1. Umożliwienie wolontariuszom pochodzącym z różnych krajów udziału w 10-miesięcznym projekcie EKS oraz stworzenie im warunków do rozwoju osobistego i nabycia kompetencji, które pozwolą im stać się lepszymi obywatelami, rozumiejącymi wspólne wartości UE, jak również zwiększyć ich potencjał na rynku pracy.
  2. Wsparcie placówek oświatowych w ich codziennej pracy i umiędzynarodowienie jej. Wolontariusze wspierać będą placówki: ZSS nr 11, ZSP nr 11, CA.
  3. Budowanie postawy proekologicznej, idei zero waste, racjonalnych i etycznych decyzji zakupowych, niemarnowania zasobów wśród wolontariuszy, uczniów, nauczycieli i całej społeczności placówek goszczących.
  4. Nauczenie uczestników zarządzania informacją (selekcji, oceny, weryfikacji, wykorzystania).

Cele Europejskiego Korpus Solidarności a nasz projekt

Młodzi ludzie żyją w środowisku informacyjnym, które podobnie jak naturalne, jest zanieczyszczone. Cele projektu wpisują się w cele Europejskiego Korpusu Solidarności: promocję solidarności, włączenie (osób zagrożonych wykluczeniem: osób niepełnosprawnych uczących się w CA i ZSS11 i uczestników warsztatu krawieckiego CIS), promocję idei wolontariatu, aktywizacji młodych ludzi, wzmocnienia wspólnot (lokalnych) i tworzenia społeczności, w których wartością jest wzajemne wspieranie się i wspólne podejmowanie odpowiedzialności za stojące przed nią wyzwania, szczególnie w kontekście środowiska naturalnego i informacyjnego.

Cele projektu będą realizowane poprzez przygotowanie wolontariuszy do podjęcia obowiązków w placówkach, już na samym początku procesu rekrutacji poprzez szkolenia i rozmowy z wolontariuszem, opracowanie harmonogramu zadań, nadzorowanie i wspieranie procesu uczenia się, uczestniczenie wolontariuszy w dedykowanych szkoleniach i warsztatach dot. np. wielokulturowości, ustalania celów, ekologii, ekologii informacji, zero waste, etycznych zakupów.

Skąd tematyka projektu?

Pomysł projektu w takim kształcie, dobór partnerów i tematyki dodatkowych szkoleń wynika także z naszych doświadczeń, rozmów z wolontariuszami i partnerami, obserwacji otaczającej rzeczywistości. Wśród młodych osób wzrasta zainteresowanie tematyką ochrony środowiska naturalnego, przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu. Wprowadzono wiele rozwiązań prawnych, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego, które powinny być uzupełniane o aspekt edukacyjny.

Co chcemy osiągnąć?

Poprzez udział w projekcie, nastąpi wymiana doświadczeń między wolontariuszami z różnych krajów, która pozwoli na wykształtowanie pozytywnej postawy i nawyków u wolontariuszy z krajów, gdzie ochrona środowiska naturalnego jest mniej rozwinięta.

Poprzez realizację projektu chcemy także wesprzeć placówki goszczące: CA, ZSS11, ZSP11 oraz podjąć działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, integrację i włączenie osób zagrożonych wykluczeniem, przede wszystkim niepełnosprawnych podopiecznych CA i ZSS11.

Wolontariusze poza codzienną pracą w placówkach, będą także mieli okazję przeprowadzić autorskie warsztaty i mini- projekt, którego celem będzie opracowanie wspólnie rozwiązania proekologicznego możliwego do zastosowania we wszystkich trzech placówkach goszczących.

Obecność wolontariuszy będzie miała pozytywny wpływ na całą społeczność placówki, przyczyni się do rozwoju kompetencji językowych, kulturowych czy informacyjnych zarówno kadry jak i uczniów. Obecność osób z zagranicy zachęci uczniów do nauki języków, poznawania nowych kultur i wykształtuje w nich postawę otwartości, co z pewnością będzie dla nich przydatne w wielokulturowej rzeczywistości Krakowa.

Realizacja projektu również przyczyni się do poprawy kompetencji i umiejętności naszej organizacji oraz wzbogaci nasze doświadczenie w realizacji projektów, szczególnie międzynarodowych.