Project Description

W roku szkolnym 2023/2024 Internationaler Bund Polska koordynuje projekt wolontariatu
Europejskiego Korpusu Solidarności, który rozpoczyna się 10.07.2023 i potrwa do 09.07.2025.

W projekcie wezmą udział wolontariusze z Unii Europejskiej oraz krajów partnerskich. Na co dzień
pomagać będą w pięciu szkołach i przedszkolach: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11,
Samorządowym Przedszkolu nr 92, Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w
Waganowicach, Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie, Zespole Szkół
Specjalnych nr 11 oraz w biurze Internationaler Bund Polska.

Oprócz tych miejsc naszych wolontariuszy będzie można spotkać w Centrach Aktywności Seniorów,
Miejscach Aktywności Mieszkańców, Pracowniach Młodych, gdzie przybliżą zainteresowanym swoje
kultury, kraje i obyczaje, podczas akcji sprzątania zieleni oraz podczas wielu innych dodatkowych
aktywności.

Główne cele naszego projektu to:

 • umożliwienie młodym ludziom udziału w projekcie, który pomoże im w rozwoju osobistym
  oraz zdobyciu kompetencji niezbędnych do bycia aktywnym obywatelem, zrozumienia
  wspólnych wartości europejskich i poprawy ich pozycji na rynku pracy,
 • wspieranie organizacji goszczących w ich codziennej pracy edukacyjnej i dodanie do niej
  wielokulturowego aspektu
 • rozwinięcie rozumienia znaczenia kultury i jej aspektów rozumianej zarówno jako kultura
  społeczna jak i różne dziedziny sztuki, umożliwienie uczestnikom i lokalnej społeczności
  podzielenia się kulturą swojego kraju jak i poznania innych, zawierają się tutaj również
  działania artystyczne takie jak przedstawienia, warsztaty, sztuka wizualna.

Oprócz opisanych powyżej celów jak zawsze towarzyszy nam chęć rozwoju w młodych ludziach
postawy proekologicznej, akceptacji, samodzielności i dbania o dobrostan psychiczny.

* * *

In the school year 2023/2024, Internationaler Bund Polska coordinates the volunteering project
European Solidarity Corps, which starts on July 10, 2023, and will last until July 9, 2025.

Volunteers from the European Union and partner countries will take part in the project. Every day
they will help in five schools and kindergartens: School and Kindergarten Complex No. 11,
Governmental Kindergarten No. 92, School Complex with Integration and Special Classes in
Waganowice, Autism Center and in Krakow, Special School Complex and at the Internationaler Bund
Polska office.

In addition to these places, our volunteers will be able to meet in the Senior Activity Centers,
Places of Residents' Activities, Youth Centers, where they will present their work to those interested
in cultures, countries and customs, during green cleaning actions and many other additional events
and activities.

The main goals of our project are:

 • enabling young people to participate in a project that will help them in their personal
  development and gaining the competencies necessary to be an active citizen, understanding
  common European values and improving their position in the labour market,
 • supporting host organizations in their daily educational work and adding to it multicultural
  aspect,
 • developing an understanding of the meaning of culture and its aspects understood both as
  culture as well as various fields of art, enabling participants and the local community to
  share the culture of your country as well as get to know others. Including artistic activities
  such as performances, workshops, and visual arts.

In addition to the goals described above, as always, we are accompanied by the desire to develop young people pro-ecological attitude, acceptance, self-reliance and care for mental well-being.