Project Description

Projekt „Cooperate to create!” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+
logo erasmus plus

„Cooperate to create!” to projekt, który zrealizowany został na terenie Krakowa. W działania w ramach projektu zaangażowane było pięć młodych osób: Corina z Rumunii, Alex z Hiszpanii, Catherine z Belgii, Sezgin z Turcji i Marie z Francji.

Wolontariusze przez 10 miesięcy realizowali swoje projekty w krakowskich organizacjach. Partnerami goszczącymi wolontariuszy były trzy placówki zajmujące się dziećmi i młodzieżą: Szkoła Podstawowa Nr 24, Samorządowe Przedszkole Nr 92 oraz Stowarzyszenie Siemacha. Do Szkoły Podstawowej codziennie uczęszcza około 400 osób w wieku 5-13 lat, Samorządowe Przedszkole Nr 92 to placówka w której każdego dnia swój pierwszy kontakt z edukacją mają najmłodsi, natomiast Stowarzyszenie Siemacha prowadzi ośrodki socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w różnym wieku.

Rolą trójki wolontariuszy pracujących w SP24 było wspieranie uczniów oraz pracowników w realizowaniu rozmaitych projektów i akcji, aktywne uczestniczenie w życiu szkoły, zainteresowanie dzieci nietuzinkowymi sposobami spędzania czasu oraz rozwijania własnych zainteresowań.

Marie pracująca w Przedszkolu pomagała nauczycielom przy pracy z dziećmi, a z czasem, przy wsparciu jej koordynatorki prowadziła autorskie warsztaty i zajęcia dla dzieci.

Sezgin z Turcji był wolontariuszem Stowarzyszenia Siemacha, które w swoich ośrodkach socjoteraupetutycznych korzysta z wielu metod, aby pomóc młodym ludziom z rodzin dysfunkcyjnych rozwijać się, wzmocnić wzajemne zaufanie, więzi społeczne i obywatelskie zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

Wolontariusze współpracowali także pomiędzy organizacjami goszczącymi czego efektem były wspólnie zorganizowane wydarzenia, w tym akcja „Volunteer for a day”, czy International Volunteer Event, adresowane dla społeczności lokalnej Krakowa.

Celem projektu było ukazanie, że wielostronna, multikulturowa współpraca jest możliwa, pozwala osiągać wspólne cele, a współdziałanie w wielonarodowym środowisku pozwala przełamać podziały i wyzbyć się złych stereotypów. Ponadto, dzięki uczestnictwu w projekcie uwrażliwiliśmy młodych obywateli Europy na aspekty związane z funkcjonowaniem w multikulturowym społeczeństwie, poznali oni nowe, odmienne kultury , a wartości, które powinny przyświecać każdemu młodemu Europejczykowi, tolerancja, poszanowanie różnorodności, równość oraz empatia stały się im bliższe.

Uczestnicy projektu podnieśli swoje kompetencje, zwiększając swoją konkurencyjność na międzynarodowym rynku pracy. Wolontariusze w czasie trwania projektu nabyli także szereg kompetencji personalnych: kreatywność, zdolność elastyczne myślenie, zdolności organizacyjne, umiejętność podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemy. Wszyscy wolontariusze wzięli udział w kursie języka polskiego dla obcokrajowców, dzięki czemu rozwinęli swoje umiejętności komunikacyjne. Wolontariuszy otrzymali również wsparcie mentorskie.

Jako koordynator projektu jesteśmy przeświadczeni, że założone cele udało nam się osiągnąć.