Project Description

Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 1 grudnia 2008 r. fundacja Internationaler Bund Polska otrzymała status Centrum Integracji Społecznej (CIS ) w Tychach. Centrum rozpoczęło działalność w dniu 1 kwietnia 2009 r. Działalność CIS nastawiona jest głównie na  reintegrację zawodową i społeczną osób nieaktywnych zawodowo. W związku z tym  podstawowym celem zajęć jest uzyskanie przez beneficjentów kompetencji zawodowych i społecznych umożliwiających im powrót na rynek pracy. Podstawą prawną działalności CIS jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.

Kto może być uczestnikiem CIS

Uczestnikami CIS-u mogą być osoby spełniające kryteria zgodne z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. Mogą to być osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym w szczególności osoby:

 1. długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 2. bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 3. uzależnione od alkoholu,
 4. uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 5. chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 6. zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 7. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym nie stosuje a co za tym idzie w zajęciach Centrum brać udziału nie mogą osoby , które mają prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • renty strukturalnej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • emerytury,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

 Jak zostać uczestnikiem  CIS

Pierwszy krok.
Jeśli osoba spełnia wymogi ustawy o zatrudnieniu socjalnym, które przedstawione zostały w części „Czym jest CIS” jest kierowana do Centrum na podstawie:

1) własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego,
2) wniosku zakładu lecznictwa odwykowego, ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego

W celu wypełnienia wniosku należy  zgłosić  się do Centrum Integracji Społecznej w Tychach lub zapytać pracownika socjalnego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Drugi krok.
Wniosek, o którym mowa w kroku pierwszym, podlega zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do uczestnictwa w Centrum po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego).

Trzeci krok.
Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osoba zainteresowana jest skierowana do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach społecznej lub w przypadku osoby długotrwale bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy z powiadomieniem właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby ośrodka pomocy społecznej.

Czwarty krok.
Kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną do Centrum po podpisaniu z nią indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.

Na czym polegają zajęcia CIS

Uczestnicy rozpoczynający swój pobyt w Centrum podpisują Indywidualny program zatrudnienia socjalnego (IPZS). Wymiar zajęć w Centrum to sześć godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu, co przekłada się na 30 godzinny tydzień pracy. W ciągu czterech dni uczestnicy nabywają umiejętności zawodowe w jednym z dwóch warsztatów zawodowych CIS – krawieckim lub budowlanym, przez jeden dzień w tygodniu uczestnicy CIS biorą udział w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego i psychologa. Uczestnikom CIS wypłacane są świadczenia integracyjne, których wysokość wynosi maksymalnie (przy pełnej obecności na zajęciach) równowartość zasiłku dla osób bezrobotnych przy czym wysokość świadczenia integracyjnego w miesiącu próbnym wynosi połowę zasiłku dla osób bezrobotnych. Świadczenie integracyjne nie podlega zajęciom komorniczym.  Każdy uczestnik objęty jest ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym a dodatkowo za każdy przepracowany dzień uczestnik otrzymuje bon żywnościowy.

Oferta CIS

Nasza oferta dotyczy dwóch warsztatów zawodowych: krawieckiego oraz ogólnobudowlanego. W obydwu przypadkach cechą wspólną naszej oferty jest dokładność wykonania, konkurencyjna cena a nade wszystko wartość społeczna, która wyróżnią ją spośród innych dostępnych ofert. Korzystając z naszych usług wspieracie Państwo integrację społeczną i zawodową uczestników CIS, ponieważ dajemy pracę zamiast zasiłku.

Oferta warsztatu krawieckiego dysponującego 14 stanowiskami wyposażonymi w maszyny do szycia marki Brother, Singer, MTM a także overlockami i hafciarką komputerową obejmuje głównie przeróbki krawieckie oraz szycie prostych wyrobów krawieckich.

Na ofertę warsztatu budowlanego składają się m.in. prace wykończeniowe takie jak: malowanie, kafelkowanie, tapetowanie, tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

Projekt finansowany jest ze środków:

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Kontakt:
Centrum Integracji Społecznej w Tychach
Edukacji 11; 43-100 Tychy (pn – pt w godz. 7-15)
budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
tel.: 32 219 10 10
e-mail.: cistychy@gmail.com
osoba do kontaktu: Bartłomiej Szymczyk (kierownik CIS)