Project Description

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych – niedowidzących i niewidomych, nieaktywnych zawodowo lub poszukujących pracy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. Projekt ma na celu aktywną integrację społeczną i zawodową poprzez: udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej – prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej, treningi umiejętności dnia codziennego, treningi mobilności, wsparcie tyflopedagogiczne i psychologiczne, doradztwo zawodowe, kursy i staże zawodowe, zatrudnienie subsydiowane z doposażaniem stanowisk pracy, wspieranie otoczenia osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 30 osób w tym 16 osób w ramach Centrum Integracji Społecznej.