Project Description

O projekcie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, na terenie niżej wymienionych powiatów.

Okres realizacji programu: do dnia 31.12.2022 r.

Środki przeznaczone na realizację zadania przekazane z Funduszu Solidarnościowego: 2 997 060 zł.

Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania wszelkich form aktywności: fizycznych, umysłowych, społecznych, zawodowych, rodzinnych, towarzyskich etc. i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez zapewnienie uczestnikom programu dostępu do usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) nieodpłatnie, w wymiarze rocznym.

Uczestnicy projektu

 • osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze sprzężeniami (min. 2 symbole rodzaju niepełnosprawności w orzeczeniu);
 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

zamieszkujące na obszarach:

 • woj. śląskiego (50 miejsc):
  • pow. bieruńsko-lędziński,
  • pow. pszczyński pszczyńskiego,
  • pow. będziński,
  • pow. mikołowski,
  • m. Tychy,
  • m. Sosnowiec,
  • m. Jaworzno,
  • m. Mysłowice;
 • woj. małopolskiego (50 miejsc):
  • pow. krakowski,
  • pow. chrzanowski,
  • pow. wadowicki,
  • pow. oświęcimski,
  • pow. wielicki
  • pow. miechowski
  • pow. olkuski,
  • m. Kraków.

Zakres usług

Usługi asystenckie polegać będą m.in. na pomocy uczestnikom w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, sklepy, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe)
 • czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • podejmowaniu aktywności życiowej i komunikacji z otoczeniem.

Usługi mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Szczegółowy zakres usług (pobierz)

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.).

Szczegółowa informacja o programie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1312,program-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2022

Załączniki

Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.