Project Description

Termin realizacji projektu: 2024
O projekcie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn.,, Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (dalej Program), na terenie w/w powiatów. Usługi asystenckie będą realizowane w roku 2024.

Środki przeznaczone na realizację zadania przekazane z Funduszu Solidarnościowego:
2 998 660,00 PLN.
Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania wszelkich form aktywności: fizycznych, umysłowych, społecznych, zawodowych, rodzinnych, towarzyskich etc. i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez zapewnienie uczestnikom programu dostępu do usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami (AOOzN) nieodpłatnie, w wymiarze rocznym.