Project Description

Fundacja Internationaler Bund Polska realizuje w Tychach w okresie od 1.03.2020 do 31.12.2020 projekt ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019 – 2020”, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 W ramach projektu zapewniona będzie usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) dla co najmniej 12 osób niepełnosprawnych będących pełnoletnimi mieszkańcami miasta Tychy, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27. 08. 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych, wymagających pomocy asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym (6 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 6 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy uczestnikom projektu w:

  • wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika projektu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia oraz rehabilitacyjne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/sportowe/społeczne/rozrywkowe, spacery.
  • wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne
  • zakupach z aktywnym udziałem uczestnika projektu przy ich realizacji
  • załatwianiu spraw urzędowych
  • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami
  • korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino,galerie sztuki, etc).

Usługi asystenta realizowane są przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22 (w uzasadnionych przypadkach godziny usług mogą być zmienione). Limit godzin usług asystenckich przypadających na jednego uczestnika wyniesie nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Usługi są bezpłatne.

REKRUTACJA:

Ważne! Z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19 od dnia 18.03.2020 r. od godz. 7:30 zainteresowane osoby mogą przesyłać wstępne zgłoszenia za pośrednictwem e-mail, na adres: sekretariat@mops.tychy.pl. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko kandydata, nr telefonu oraz adres e-mail, aby umożliwić kontakt celem przeprowadzenia procesu kwalifikacji do projektu (decyduje kolejność zgłoszeń).

Więcej informacji o rekrutacji:

http://www.mops.tychy.pl/aktualnosci/index/idn:167

Kontakt z projektem:

Fundacja Internationaler Bund Polska

ul. Edukacji 11 (Centrum Integracji Społecznej), Tychy

tel.: 32 219 10 10