[PL] [ENG] [UA]

PL Nic dziwnego, że ludzie pracujący z roślinami są szczęśliwsi

W pracy z roślinami tkwi szczególna siła terapeutyczna – odkrywają to uczestnicy warsztatów botanicznych, którzy zanurzyli się w świecie zielonych ogrodów podczas wizyty w Ogrodzie Botanicznym. Spotkanie to, nazwane „Rzemiosło roślinne: sztuka sadzenia i tworzenia ekosystemów”, przyniosło uczestnikom nie tylko wiedzę, ale także głębokie doznania i refleksje.

Spotkanie rozpoczęło się od serdecznego powitania, podczas którego uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami z wizyty w Ogrodzie Botanicznym. Atmosfera była napełniona emocjami i radością, gdy wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na odkrywanie różnorodnych roślin. „To było dla mnie coś wyjątkowego, choć wcześniej odwiedzałam ten ogród kilka razy. Widok otwartego budynku sprawił, że to spotkanie było dla mnie niezwykłe”, wspominała Julia, jedna z uczestniczek warsztatów.

W trakcie eksploracji ogrodu uczestnicy nie tylko podziwiali rośliny, ale także dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami. Olena, jedna z uczestniczek, wykazała się głębokim zrozumieniem botaniki, rozpoznając większość roślin i chętnie dzieląc się swoją wiedzą. „Cenię towarzystwo grupy i możliwość dzielenia się wiedzą na temat różnych gatunków roślin”, wyznała.

Podczas rozmów uczestnicy nie tylko współpracowali, ale także inspirowali się nawzajem. „Podczas tej wizyty zdałem sobie sprawę, jak ciekawe może być życie wśród roślin. To sprawiło, że zacząłem patrzeć na swoje życie z nowej perspektywy”, wyznał Maksym, jeden z uczestników, który po raz pierwszy wziął udział w tego typu warsztatach.

Jednym z najważniejszych momentów wizyty była obserwacja drzew cytrusowych, które zaskoczyły uczestników swoją obfitością. „To było dla mnie zaskoczenie, jak duże mogą być owoce cytrusowe. Doprowadziło to do dyskusji na temat warunków, jakie są niezbędne do takiego wzrostu”, mówiła Yana, jedna z uczestniczek.

Spotkanie w Ogrodzie Botanicznym przyniosło uczestnikom nie tylko nowe doznania, ale także refleksje na temat znaczenia pracy z roślinami. „Nic dziwnego, że ludzie pracujący z roślinami są znacznie szczęśliwsi”, stwierdziła Julia. To było dla mnie inspirujące doświadczenie, które zmotywowało mnie do dalszego zgłębiania tajemnic natury”, dodała.

Wnioski płynące z wizyty w Ogrodzie Botanicznym są klarowne – praca z roślinami nie tylko dostarcza wiedzy, ale także radości i wewnętrznego spokoju. To właśnie wśród zieleni uczestnicy warsztatów znaleźli źródło inspiracji i motywacji do dalszego działania.

ENG No wonder people working with plants are happier

There is a special therapeutic power in working with plants – this is discovered by participants of botanical workshops who immersed themselves in the world of green gardens during a visit to the Botanical Garden. This meeting, called „Plant Craft: The Art of Planting and Creating Ecosystems,” brought participants not only knowledge but also deep experiences and reflections.

The meeting began with a warm welcome during which participants shared their impressions of visiting the Botanical Garden. The atmosphere was filled with emotions and joy as everyone eagerly awaited to explore the diverse plants. „It was something special for me, even though I had visited this garden several times before. The sight of the open building made this meeting extraordinary for me,” recalled Julia, one of the workshop participants.

During the exploration of the garden, participants not only admired the plants but also shared their knowledge and experiences. Olena, one of the participants, showed a deep understanding of botany, recognizing most of the plants and willingly sharing her knowledge. „I appreciate the company of the group and the opportunity to share knowledge about various plant species,” she confessed.

During conversations, participants not only collaborated but also inspired each other. „During this visit, I realized how interesting life among plants can be. It made me look at my life from a new perspective,” confessed Maksym, one of the participants who took part in this type of workshop for the first time.

One of the key moments of the visit was the observation of citrus trees, which surprised participants with their abundance. „It was surprising to me how large citrus fruits can be. This led to a discussion about the conditions necessary for such growth,” said Yana, one of the participants.

The meeting at the Botanical Garden brought participants not only new experiences but also reflections on the importance of working with plants. „No wonder people working with plants are much happier,” stated Julia. „It was an inspiring experience for me that motivated me to further explore the mysteries of nature,” she added.

The conclusions drawn from the visit to the Botanical Garden are clear – working with plants provides knowledge and joy and inner peace. It is among the greenery that workshop participants found a source of inspiration and motivation for further action.

UA Ні дивно, що люди, які працюють з рослинами, щасливіші

У роботі з рослинами є особлива терапевтична сила – це відкривають учасники ботанічних майстерень, які поринули у світ зелених садів під час візиту до Ботанічного саду. Ця зустріч, яку назвали „Рослинне ремесло: мистецтво посадки та створення екосистем”, принесла учасникам не лише знання, але й глибокі враження та роздуми.

Зустріч розпочалася з теплого прийому, під час якого учасники поділилися своїми враженнями від візиту до Ботанічного саду. Атмосфера була наповнена емоціями та радістю, коли всі з нетерпінням очікували на відкриття різноманітних рослин. „Це було щось особливе для мене, хоча я вже кілька разів відвідував цей сад. Вигляд відкритої будівлі зробив цю зустріч незвичайною для мене”, згадувала Юлія, одна з учасниць майстерень.

Під час дослідження саду учасники не лише захоплювалися рослинами, але й ділилися своїми знаннями та досвідом. Олена, одна з учасниць, виявила глибоке розуміння ботаніки, впізнаючи більшість рослин і охоче ділилася своїми знаннями. „Я ціную компанію групи та можливість ділитися знаннями про різноманітні види рослин”, вона зізналася.

Під час розмов учасники не лише співпрацювали, але й надихали один одного. „Під час цього візиту я зрозумів, наскільки цікавим може бути життя серед рослин. Це змусило мене подивитися на своє життя з нової перспективи”, зізнався Максим, один із учасників, який вперше взяв участь в такому типі майстерень.

Одним із ключових моментів візиту була спостереження за цитрусовими деревами, які здивували учасників своєю обільністю. „Це було для мене сюрпризом, наскільки великі можуть бути цитрусові фрукти. Це призвело до обговорення умов, необхідних для такого зростання”, говорила Яна, одна з учасниць.

Зустріч у Ботанічному саду принесла учасникам не лише нові враження, але й роздуми про важливість роботи з рослинами. „Ні дивно, що люди, які працюють з рослинами, є набагато щасливішими”, заявила Юлія. „Це було для мене натхненним досвідом, який мотивував мене подальшому вивченню таємниць природи”, додала вона.

Висновки, випливаючи з візиту до Ботанічного саду, очевидні – робота з рослинами не лише забезпечує знання, але й радість та внутрішній спокій. Це саме серед зелені учасники майстерень знайшли джерело натхнення та мотивації для подальших дій.

Projekt „Greening the Blues” jest organizowany przez Fundację IB Polska razem z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

The „Greening the Blues” project is organized by the IB Polska Foundation together with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Проект „Greening the Blues” організований Фондом IB Polska разом з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).