[PL] [ENG] [UA]

„Czuję się tak szczęśliwy patrząc na wszystko tutaj”- wycieczka do zoo z najmłodszymi!

Podobno najtrudniejsze pytania to te od dzieci. W sumie chwilę nam zajęło, żeby odpowiedzieć na wszystkie, ale wycieczka do zoo z dziećmi i rodzicami w ramach projektu Rozzieleńmy się była prawdziwą motywacją do zorganizowania kolejnych działań!

„Czuję się tak szczęśliwy patrząc na wszystko tutaj”

powiedział jeden z chłopców podczas wycieczki

Jesteśmy przeszczęśliwi, że mogliśmy spędzić wspaniały dzień w zoo z różnorodną grupą, gdzie bariery językowe zostały łatwo przezwyciężone. A to wszystko dzięki wspólnej chęci odkrywania ciekawostek o zwierzętach. Podczas spaceru po zoo nie brakowało żywych dyskusji, wspólnego przyswajania tablic edukacyjnych, wielu pytań oraz wspólnego snucia przypuszczeń na temat zwierząt i ich siedlisk!

Radość i podekscytowanie wśród dzieci, które łączyła wspólna miłość do zwierząt, były niesamowite! „Czuję się tak szczęśliwy patrząc na wszystko tutaj” wykrzyknął jedno dziecko, podczas gdy inne gorąco prosiło „Tato, tato, czy możemy zobaczyć kapibary? Wiesz, że chciałem je zobaczyć od zawsze.” Ich entuzjazm był zaraźliwy, gdy jedno dziecko śmiało oznajmiło, „Mamo, chcę być lwem, jak dorosnę. Chcę być odważny.”

I wiecie… też chcemy być jeszcze bardziej odważni – jak lwy, i będziemy pracować dzielnie jak mrówki. I zorganizujemy najlepsze aktywności – tak jak świetnie organizują się pszczoły! – wszystko po to, żeby móc słyszeć dziecięcą radość jak najczęściej!

ZEspół projektu

To naprawdę był dzień pełen śmiechu, nauki i niezapomnianych chwil. Opuszczając zoo, czuliśmy się wzbogacone przez doświadczenie i wdzięczne za możliwość nawiązania kontaktu zarówno z sobą, jak i ze światem przyrody. Naprawdę był to wspaniały dzień! 🦁🌿

ENG „I feel so happy looking at everything here” – a trip to the zoo with the youngest ones!

They say the toughest questions come from children. It took us a while to answer them all, but the trip to the zoo with kids and parents as part of the 'Let’s Split’ project was a true motivation for organizing more activities!

„I feel so happy looking at everything here,”

said one of the boys during the trip.

We are thrilled that we could spend a wonderful day at the zoo with a diverse group, where language barriers were easily overcome. And it was all thanks to our shared desire to discover interesting facts about animals. During our walk through the zoo, there were lively discussions, shared absorption of educational boards, numerous questions, and shared conjectures about animals and their habitats!

The joy and excitement among the children, united by their love for animals, were incredible! „I feel so happy looking at everything here,” exclaimed one child, while another eagerly asked, „Dad, dad, can we see the capybaras? You know I’ve always wanted to see them.” Their enthusiasm was contagious, as one child boldly declared, „Mom, I want to be a lion when I grow up. I want to be brave.”

And you know what… we want to be even braver – like lions, and we will work diligently like ants. And we will organize the best activities – just as bees do so well! – all to hear children’s joy as often as possible!

Project TEAM!

It truly was a day full of laughter, learning, and unforgettable moments. Leaving the zoo, we felt enriched by the experience and grateful for the opportunity to connect both with each other and with the natural world. It was indeed a wonderful day!

UA” Я відчуваю таке щастя, глянувши на все тут” – поїздка до зоопарку з наймолодшими!

Кажуть, що найважчі питання ставлять діти. Нам трохи часу знадобилося, щоб відповісти на всі, але поїздка до зоопарку з дітьми та батьками в рамках проекту 'Давайте розділимось’ стала справжньою мотивацією для організації ще більше активностей!

„Я відчуваю таке щастя, глянувши на все тут”,

– сказав один з хлопчиків під час поїздки.

Ми в захваті, що могли провести чудовий день у зоопарку з різноманітною групою, де мовні бар’єри були легко подолані. І все це завдяки нашому спільному бажанню відкривати цікаві факти про тварин. Під час прогулянки по зоопарку були живі дискусії, спільне засвоєння освітніх дошок, безліч питань і спільні припущення про тварин і їх місця проживання!

Радість та захват серед дітей, яких об’єднує любов до тварин, були неймовірними! „Я відчуваю таке щастя, глянувши на все тут,” – вигукнув один з дітей, поки інший з нетерпінням запитав: „Тато, тато, чи можемо ми побачити капібар?” Ти знаєш, я завжди хотів їх побачити.” Їхній ентузіазм був заразливим, коли один з дітей сміливо заявив: „Мамо, я хочу бути левом, коли виросту. Я хочу бути хоробрим.”

І ти знаєш що … ми хочемо бути ще більш хоробрими – як леви, і ми працюватимемо старанно, як мурахи. І ми організуємо найкращі заходи – так, як добре це вдається бджолам! – все для того, щоб чути радість дітей якомога частіше!

Команда проекту „Давайте розділимось”

Це дійсно був день повний сміху, навчання і незабутніх моментів. Поки залишаючи зоопарк, ми почувалися збагаченими досвідом і вдячними за можливість з’єднати як з один з одним, так і з природою. Це був дійсно чудовий день!

Projekt „Greening the Blues” jest organizowany przez Fundację IB Polska razem z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

The „Greening the Blues” project is organized by the IB Polska Foundation together with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Проект „Greening the Blues” організований Фондом IB Polska разом з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).