Klub Seniora Platyna w Tychach, prowadzony przez naszą fundację IB Polska poszukuje specjalistów do prowadzenia zajęć warsztatowych dla osób starszych w następującym zakresie:

WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE DLA OSÓB STARSZYCH

Wymagamy: wykształcenie kierunkowe: Psycholog, doświadczenie w pracy z osobami starszymi. 

Zakres tematyczny zajęć:  

Warsztaty nakierowane będą na psychologiczne wsparcie i pomoc seniorom w zakresie dbania o zdrowie psychiczne, o relacje z bliskimi czy o poczucie własnej wartości. Dodatkowo poruszą takie aspekty jak: radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie w trudnych życiowych sytuacjach, edukacja w zakresie podstawowych chorób związanych z późną dorosłością, identyfikacja i nazywanie własnych emocji. Warsztaty mają na celu wzmocnić własną samoocenę oraz asertywną postawę seniora,  zachęcić do samodoskonalenia się przy pomocy profesjonalnej i specjalistycznej wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów funkcjonowania psychiki, a także przy pomocy wiedzy o sobie.

Przewidywana ilość godzin warsztatów: 36h (do 31.12.2024)

Osoby zainteresowane współpracą w zakresie prowadzenia wybranego typu zajęć, prosimy o przesłanie swojej oferty z potwierdzeniem spełnienia wymagań formalnych, propozycją tematyczną wybranego bloku oraz oczekiwaną stawką wynagrodzenia za godzinę zegarową zajęć w kwocie brutto brutto. 

Oferty prosimy przesyłać na adres: alina.roszyk@ib-polska.pl lub składać osobiście w siedzibie fundacji IB Polska w Tychach – ul. Edukacji 11 A – sekretariat, do dnia 26.06.2024 do godz. 12.00.

Wraz z ofertą, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

*Dodatkowa informacja dla kandydatów: Nasza fundacja w swoich działaniach stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Internationaler Bund Polska są zobowiązane do ich przestrzegania.