Fundacja Internationaler Bund Polska realizująca projekt pn. ,,Bez przeszkód – aktywna integracja społeczno-zawodowa osób niewidomych i niedowidzących” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 poszukuje pracownika socjalnego.

Miejsce pracy: Tychy, biuro fundacji Internationaler Bund Polska

Celem pracy pracownika socjalnego będzie m.in. rekrutacja uczestników projektu oraz praca socjalna w projektach adresowanych do osób niepełnosprawnych w tym osób niewidomych.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (3/4 etatu) – 2500 zł brutto

Wymagania:

– kwalifikacje właściwe dla pracownika socjalnego zgodnie z 116 ustawy o pomocy społecznej czyli: ,,Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

  1. a) pedagogika,
  2. b) pedagogika specjalna,
  3. c) politologia,
  4. d) polityka społeczna,
  5. e) psychologia”

–  minimum 3 letnie doświadczenie w pracy socjalnej,

– doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: bartlomiej.szymczyk@ib.de , z tytułem maila: pracownik socjalny – rekrutacja TYCHY

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 10.02.2021