Fundacja Internationaler Bund Polska realizująca projekt pn. ,,Bez przeszkód – aktywna integracja społeczno-zawodowa osób niewidomych i niedowidzących” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 poszukuje pracownika socjalnego.

Miejsce pracy: Tychy, biuro fundacji Internationaler Bund Polska

Celem pracy pracownika socjalnego będzie m.in. rekrutacja uczestników projektu oraz praca socjalna w projektach adresowanych do osób niepełnosprawnych w tym osób niewidomych.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (3/4 etatu) – 2500 zł brutto

Wymagania:

– kwalifikacje właściwe dla pracownika socjalnego zgodnie z 116 ustawy o pomocy społecznej czyli: ,,Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

  1. a) pedagogika,
  2. b) pedagogika specjalna,
  3. c) politologia,
  4. d) polityka społeczna,
  5. e) psychologia”

–  minimum 3 letnie doświadczenie w pracy socjalnej,

– doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: bartlomiej.szymczyk@ib.de , z tytułem maila: pracownik socjalny – rekrutacja TYCHY

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 10.02.2021

Rekrutacja przedłużona do 31.03.2021