Fundacja Internationaler Bund Polska realizująca projekt pn. ,,Bez przeszkód – aktywna integracja społeczno-zawodowa osób niewidomych i niedowidzących” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 poszukuje tyflopedagoga.

Miejsce pracy: Tychy, biuro fundacji Internationaler Bund Polska

Celem pracy tyflopedagoga będzie udział w procesie rekrutacji uczestników projektu będących osobami niewidomymi i niedowidzącymi oraz opracowanie dla każdego uczestnika projektu w trakcie dwustronnych ustaleń indywidualnej ścieżki reintegracji zawierającej cel i zakres wsparcia (w tym wybór ścieżki wsparcia, wybór rodzaju i wymiaru zajęć takich jak: treningi mobilności, umiejętności dnia codziennego, CIS, KIS, szkolenia zawodowe, treningi i konsultacje psychologiczne, etc. ).

Czas pracy tyflopedagoga to: 160 godzin, czas realizacji: 1.04.2021- 30.09.2021, zdecydowana większość godzin będzie realizowana w okresie kwiecień – czerwiec 2021.

Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe na kierunku tyflopedagogika (specjalizacja w ramach studiów pedagogicznych lub studia podyplomowe),

– kwalifikacje doradcy zawodowego,

– minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami niewidomymi i niedowidzącymi.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: bartlomiej.szymczyk@ib.de , z tytułem maila: tyflopedagog – rekrutacja TYCHY oraz określenie wymaganej stawki brutto za godzinę pracy zawierającej wszystkie koszty realizacji zlecenia (w tym podatek czy koszty dojazdu).

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 15.02.2021