Fundacja Internationaler Bund Polska realizująca projekt pn. ,,Bez przeszkód – aktywna integracja społeczno-zawodowa osób niewidomych i niedowidzących” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 poszukuje tyflopedagoga.

Miejsce pracy: Tychy, biuro fundacji Internationaler Bund Polska

Celem pracy tyflopedagoga będzie udział w procesie rekrutacji uczestników projektu będących osobami niewidomymi i niedowidzącymi oraz opracowanie dla każdego uczestnika projektu w trakcie dwustronnych ustaleń indywidualnej ścieżki reintegracji zawierającej cel i zakres wsparcia (w tym wybór ścieżki wsparcia, wybór rodzaju i wymiaru zajęć takich jak: treningi mobilności, umiejętności dnia codziennego, CIS, KIS, szkolenia zawodowe, treningi i konsultacje psychologiczne, etc. ).

Czas pracy tyflopedagoga to: 160 godzin, czas realizacji: 1.04.2021- 30.09.2021, zdecydowana większość godzin będzie realizowana w okresie kwiecień – czerwiec 2021.

Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe na kierunku tyflopedagogika (specjalizacja w ramach studiów pedagogicznych lub studia podyplomowe),

– kwalifikacje doradcy zawodowego,

– minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami niewidomymi i niedowidzącymi.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: bartlomiej.szymczyk@ib.de , z tytułem maila: tyflopedagog – rekrutacja TYCHY oraz określenie wymaganej stawki brutto za godzinę pracy zawierającej wszystkie koszty realizacji zlecenia (w tym podatek czy koszty dojazdu).

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 15.02.2021

Rekrutacja przedłużona do 31.03.2021