Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje asystentów osób z niepełnosprawnościami

Miejsce pracy: Katowice i/lub Mysłowice

Opis stanowiska

Wspieranie podopiecznych w wykonywaniu czynności dnia codziennego w tym: pomoc w przemieszczaniu się i docieraniu do miejsc użyteczności publicznej, pomoc w prowadzeniu gosp. domowego, organizacja czasu wolnego i rozrywki.
Poszukujemy asystentów dla osób dorosłych i dzieci.

Wymagania:

minimum półroczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich lub opiekuńczych (zarówno w ramach pracy zawodowej jak i w ramach doświadczeń osobistych np. opieka nad starszym członkiem rodziny, wolontariat).

Dodatkowo punktowane:

kwalifikacje w zawodach takich jak: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta.

Oferujemy:

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie w wymiarze dostosowanym do możliwości pracownika (praca dodatkowa lub w pełnym wymiarze).

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy:
e-mail: pomoc-polska@ib-polska.pl

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

*Dodatkowa informacja dla kandydatów: Nasza fundacja w swoich działaniach stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Internationaler Bund Polska są zobowiązane do ich przestrzegania.

Odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.