Fundacja Internationaler Bund Polska została założona w 2004 roku. Naszą Misją jest kompleksowe udzielanie wsparcia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych w szczególności ze względu na wiek, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy status społeczny.

Różnorodne projekty edukacyjne realizujące ideę wolontariatu, pracy socjalnej oraz opieki senioralnej aktywizują naszych beneficjentów do działania na rzecz własnego rozwoju, integrują z najbliższym otoczeniem i znacząco wpływają na poprawę samopoczucia i chęć uczestniczenia w życiu społecznym.

Kogo szukamy?
Poszukujemy osób do współpracy w charakterze: Koordynator /ka projektów w Krakowie i w Tychach
Poszukujemy osób do pracy przy działaniach Fundacji z zakresu pomocy społecznej oraz edukacji i wielokulturowości.

Miejsce pracy: Kraków lub Tychy

Zakres zadań:

 • Nadzór i koordynacja realizacji projektów (m.in. finansowanych ze środków publicznych
  lokalnych i UE);
 • Koordynacja i przygotowanie sprawozdawczości projektowej (pozafinansowej i finansowej);
 • Współpraca z beneficjentami projektów, podwykonawcami i zatrudnionymi specjalistami;
 • Realizacja działań związanych z organizacją i rozwojem wolontariatu fundacji IB Polska;

Wymagania:

 1. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.
 2. Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Zainteresowanie misją Fundacji i problemami społecznymi;
 4. Umiejętność pracy z różnymi grupami i społecznościami;
 5. Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność, umiejętność pracy w zespole;
 6. Owartość na ludzi;
 7. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Dodatkowo punktowane będą:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych, współpracy z mediami;

Oferujemy

 • umowę o pracę / umowę zlecenie na czas określony;

Kontakt

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego drogą e-mailową na adres: maria.wojtacha@ib.de w tytule wpisując aplikacja KOORDYNATOR KRAKÓW lub TYCHY

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.