Fundacja Internationaler Bund Polska realizująca projekt ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze’’ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 poszukuje osoby do przeprowadzenia cyklu warsztatów fotograficznych dla osób starszych i niesamodzielnych (w tym osób niepełnosprawnych).

Miejsce pracy: Klub Seniora – Tychy (w tym zajęcia w plenerze oraz zajęcia zdalne)

Przewidywany tematyczny zakres warsztatów: zaznajomienie uczestników z ogólną wiedzą na temat fotografii i jej zastosowaniem w praktyce, prezentacja wybranych aspektów fotografii cyfrowej, techniki wykonywania zdjęć cyfrowych, zaznajomienie z obsługą sprzętu i warsztatem technicznym, użycie telefonu w fotografii,  kreatywność w fotografii, zajęcia
w terenie.

Cel warsztatów: pobudzenie zainteresowania i aktywizacja seniorów, zachęcenie osób starszych w tym niesamodzielnych do aktywności i twórczego spędzania czasu wolnego.

Oferujemy: umowę zlecenie w wymiarze 15 godzin zegarowych w okresie od 01.02.2021 do 30.05.2021 (średnio 5 godz. w miesiącu).

Wymagania:

– doświadczenie w pracy o podobnym charakterze,

– doświadczenie w pracy fotografa,

– kreatywność, pomysłowość umiejętność pracy z osobami starszymi.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: seniorzy.ib@gmail.com oraz określenie wymaganej stawki brutto za godzinę pracy zawierającej wszystkie koszty realizacji zlecenia (w tym podatek czy koszty dojazdu) z wyłączeniem kosztów materiałów szkoleniowych i biurowych potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Oferty prosimy przesyłać do dnia: 10.02.2021