Poznaj informacje na temat uzyskiwania i wymiany prawa jazdy jako obcokrajowca oraz korzyści z posiadania prawa jazdy międzynarodowego. Jeśli jesteś obcokrajowcem i chciałbyś uzyskać prawo jazdy w Polsce, upewnij się, że spełniasz wymogi stawiane przez lokalne władze. Dowiedz się więcej z artykułu!

Masz inne pytanie dotyczące spraw administracyjnych? Zapraszamy również do Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców (Galeria Kazimierz, wejście od ul. Rzeźniczej).

Uzyskanie i wymiana prawa jazdy, obcokrajowiec i prawo jazdy międzynarodowe

Proces uzyskania i wymiany prawa jazdy może różnić się w zależności od kraju i regionu, jednakże ogólne zasady dotyczące obcokrajowców i prawa jazdy międzynarodowego są stosunkowo podobne.

Uzyskanie prawa jazdy jako obcokrajowiec:

Jeśli jesteś obcokrajowcem i chciałbyś uzyskać prawo jazdy w danym kraju, zazwyczaj będziesz musiał spełnić wymogi stawiane przez lokalne władze i organy odpowiedzialne za wydawanie praw jazdy. To może obejmować:

 • Skompletowanie wymaganej dokumentacji, takiej jak dowód tożsamości, wiza lub zezwolenie na pobyt, oraz ewentualnie tłumaczenie tych dokumentów na język lokalny.
 • Przejście egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy, który może być prowadzony w języku lokalnym.

Wymiana prawa jazdy jako obcokrajowiec

W niektórych krajach obcokrajowcy mogą wymienić swoje obecne prawo jazdy na odpowiednik lokalny, zamiast zdawać egzamin na nowo. Wymogi do wymiany różnią się między krajami, ale mogą wymagać:

 • Potwierdzenia autentyczności obecnego prawa jazdy przez odpowiednie instytucje w kraju pochodzenia.
 • Określonej ilości czasu pobytu w kraju, aby móc skorzystać z opcji wymiany.

Prawo jazdy międzynarodowe:

Prawo jazdy międzynarodowe jest międzynarodowym dokumentem uznawanym w wielu krajach, który uprawnia do prowadzenia pojazdów w danym kraju na określony okres czasu. Prawo jazdy międzynarodowe jest zazwyczaj tłumaczeniem informacji z krajowego prawa jazdy na kilka języków i może być wymagane w połączeniu z krajowym prawem jazdy. Pamiętaj, że prawo jazdy międzynarodowe nie zastępuje krajowego prawa jazdy, ale stanowi uzupełnienie, które ułatwia podróżowanie i legalne prowadzenie pojazdów za granicą.

Dla ułatwienia warto skorzystać ze strony rządowej:

https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/wymien-zagraniczne-prawo-jazdy-na-polskie

Strona internetowa prowadzi krok po kroku. Wybieramy kraj z jakiego pochodzi nasze dotychczasowe prawo jazdy, a następnie dostajemy informację z krokami jakie trzeba poczynić aby je wymienić. Na stronie są również dostępne  informacje gdzie złożyć wniosek, ile zapłacimy oraz jakie dokumenty przygotować.


ENG

Obtaining and replacing a driver’s license, foreigner and international driver’s license

The process of obtaining and replacing a driver’s license may vary from country to country and region to region, however, the general rules for foreigners and international driver’s licenses are relatively similar.

Obtaining a driver’s license as a foreigner:

If you are a foreigner and would like to obtain a driver’s license in a particular country, you will usually have to meet the requirements set by local authorities and licensing bodies. This may include:

 • Completing the required documentation, such as an identity card, visa or residence permit, and possibly translating these documents into the local language.
 • Passing a theoretical and practical driving test, which may be conducted in the local  language.

Replacing your driver’s license as a foreigner

In some countries, foreigners can exchange their current driver’s license for a local equivalent instead of taking the test all over again. Requirements for exchange vary from country to country, but may require:

 • Confirmation of the authenticity of the current driver’s license by the relevant institutions in the country of origin.
 • A certain amount of time of residence in the country to qualify for the exchange option.

International driving license:

An international driver’s license is an international document recognized in many countries that entitles you to drive in that country for a specific period of time. An international driver’s license is usually a translation of information from a national driver’s license into several languages and may be required in conjunction with a national driver’s license. Remember that an international driver’s license does not replace a national license, but is a supplement that makes it easier to travel and drive legally abroad.

For ease of use, use the government website:

https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/wymien-zagraniczne-prawo-jazdy-na-polskie

The website guides you step by step. You select the country from which your current driver’s license is issued and then get information about the steps you need to take to replace it. The site also provides information on where to apply, how much to pay, and what documents to prepare.


UA

Отримання та обмін водійського посвідчення, іноземець та міжнародне посвідчення водія

Процес отримання та обміну водійського посвідчення може відрізнятися в різних країнах і регіонах, проте загальні правила щодо міжнародних водійських посвідчень для іноземців є відносно схожими.

Отримання посвідчення водія як іноземець:

Якщо ви іноземець і хочете отримати водійське посвідчення в певній країні, вам, як правило, доведеться відповідати вимогам місцевих органів влади та органів ліцензування. Це може включати в себе:

 • Заповнення необхідних документів, таких як посвідчення особи, віза або дозвіл на проживання, і, можливо, переклад цих документів на місцеву мову.
 • Складання теоретичного та практичного іспиту з водіння, який може проводитися місцевою мовою.

Обмін водійського посвідчення як іноземця

У деяких країнах іноземці можуть обміняти своє нинішнє водійське посвідчення на місцевий еквівалент замість того, щоб складати іспит заново. Вимоги до обміну відрізняються в різних країнах, але можуть вимагатися:

 • Підтвердження автентичності поточного водійського посвідчення відповідними установами в країні походження.
 • Певний час проживання в країні, щоб мати право на обмін.

Міжнародне водійське посвідчення:

Міжнародне водійське посвідчення – це міжнародний документ, визнаний у багатьох країнах, який дає право керувати автомобілем у цій країні протягом певного періоду часу. Міжнародне водійське посвідчення, як правило, є перекладом інформації з національного водійського посвідчення на декілька мов і може вимагатися разом з національним водійським посвідченням. Пам’ятайте, що міжнародне водійське посвідчення не замінює національне посвідчення, а є доповненням, яке полегшує легальне подорожування та керування автомобілем за кордоном.

Щоб зробити це простіше, скористайтеся урядовим веб-сайтом

https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/wymien-zagraniczne-prawo-jazdy-na-polskie

Веб-сайт супроводжує вас крок за кроком. Ви обираєте країну, з якої походить ваше водійське посвідчення, а потім отримуєте інформацію по кроках, що необхідні для його обміну. На сайті також доступна інформація про те, де подати заяву, скільки потрібно заплатити і які документи підготувати.


RU

Получение и обмен водительского удостоверения, иностранец и международное водительское удостоверение

Процесс получения и обмена водительского удостоверения может отличаться в разных странах и регионах, однако общие правила для иностранцев и международных водительских удостоверений относительно схожи.

Получение водительского удостоверения для иностранцев

Если вы являетесь иностранцем и хотите получить водительское удостоверение в той или иной стране, то, как правило, вам придется выполнить требования местных властей и лицензирующих органов. Это может включать в себя:

 • Оформление необходимых документов, таких как удостоверение личности, виза или вид на жительство, и, возможно, перевод этих документов на местный язык.
 • Сдача теоретического и практического экзамена по вождению, который может  проводиться на местном языке.

Обмен водительского удостоверения как иностранца

В некоторых странах иностранцы могут обменять свое действующее водительское удостоверение на местный аналог вместо того, чтобы сдавать экзамен заново. Требования к обмену в разных странах различны, но могут быть следующими:

 • Подтверждение подлинности действующего водительского удостоверения соответствующими учреждениями страны происхождения.
 • Определенное время проживания в стране для получения права на обмен.

Международное водительское удостоверение:

Международное водительское удостоверение – это международный документ, признаваемый во многих странах и дающий право на управление автомобилем в данной стране в течение определенного периода времени. Международное водительское удостоверение обычно представляет собой перевод информации из национального водительского удостоверения на несколько языков и может требоваться вместе с национальным водительским удостоверением. Помните, что международное водительское удостоверение не заменяет национальное удостоверение, а является дополнением, облегчающим путешествие и легальное вождение за границей.

Для облегчения этой задачи воспользуйтесь правительственным сайтом

https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/wymien-zagraniczne-prawo-jazdy-na-polskie

На сайте вы найдете пошаговую инструкцию. Выберите страну, в которой выдано имеющееся у вас водительское удостоверение, и получите информацию о том, какие действия необходимо предпринять для его обмена. На сайте также представлена информация о том, куда подавать заявление, сколько нужно заплатить и какие документы подготовить.