Project Description

Projekt “Youth for diverse Europe” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+
logo erasmus plus
Celami projektu „Youth for diverse Europe” było poszerzenie wiedzy na temat kwestii wielokulturowości, tożsamości i solidarności europejskiej, ale również wsparcie osób niepełnosprawnych i marginalizowanych oraz nabycie nowych kompetencji przez młodych Europejczyków. W naszym projekcie ważne było zwrócenie uwagi na różnorodność kulturową Europy i oswajanie z wielokulturowością, która niesie ze sobą korzyści dla społeczności.

Zadaniem wolontariuszy pochodzących z krajów UE było wspólne z lokalną młodzieżą szukanie śladów wielokulturowości w Krakowie i Tychach. Oba miasta przez wieki kształtowane był przez wpływy z różnych stron Polski i świata, świadczą o tym nie tylko zabytki architektoniczne ale również język, tradycje czy lokalne zwyczaje. W obu miastach zamieszkują również osoby pochodzące z innych kulturowo społeczeństw. Dlatego chcieliśmy, aby wolontariusze kształtowali w sobie postawy otwartości na innych i na dialog, nauczyli się krytycznego spojrzenia na rzeczywistość i umiejętności wyrażania swoich opinii (biorąc pod uwagę zasady otwartego dialogu a nie mowy nienawiści).

Do Krakowa przyjechało 9 wolontariuszy: z Niemiec, Francji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii i Rumunii, na 10 oraz 8 m-cy. Wolontariusze odbywali wolontariat w 4 placówkach: w IB Polska w Tychach, Fundacji Wspólnota Nadziei w Więckowicach oraz Stowarzyszeniu Czulent i w Stow. Gaudium et Spes w Krakowie. W ramach międzynarodowej współpracy pracowaliśmy z ośmioma organizacjami wysyłającymi z krajów UE.

Grupy docelowe, z którymi pracowali wolontariusze w placówkach to osoby często marginalizowane; bezrobotni i niepełnosprawni oraz osoby pochodzące z grup mniejszościowych. Z sytuacjami wykluczenia czy marginalizacji spotykają się również osoby z środowisk odmiennych kulturowo, które przybywały i przybywają do Polski z różnych względów. Wspólną misją organizacji przyjmujących jest troska o osoby z mniejszymi szansami, słabszymi często narażonymi na wykluczenie. Ze względu na problem bezrobocia wśród europejskiej młodzieży, kolejnym celem projektu było zwiększenie kompetencji młodych ludzi poprzez doświadczenie pracy w wielojęzycznym, międzynarodowym środowisku.

Udział w długoterminowym projekcie oraz praca w placówkach goszczących przyczyniła się do realizacji tego celu. Zadaniem wolontariuszy w trakcie trwania projektu było podjęcie dyskusji nad wątkiem różnorodności społecznej, wielokulturowości oraz solidarności i tożsamości europejskiej w kontekście wydarzeń dot. kryzysu migracyjnego w Europie. Dlatego też wzięli udział w warsztatach dot. antydyskryminacji i praw człowieka organizowanych przez byłą wolontariuszkę EVS Ayten Guluzade.

Wolontariusze stworzyli także wspólnie z krakowską młodzieżą scenariusz gry miejskiej pod hasłem „Wielokulturowy Kraków”. Na bazie przeprowadzonej gry terenowej, wolontariusze stworzyli koncepcję gry planszowej, liczymy że będzie ona innowacyjnym materiałem edukacyjnym.

Wybrane rezultaty:

Gra miejska dot. Wielokulturowości Krakowa – gra polega na przedstawieniu uczestnikom wpływów różnych krajów na kulturę Krakowa. Uczestnicy zostali podzieleni na 2 grupy, w których przemieszczali się po Krakowie, rozwiązując zadania przygotowane przez wolontariuszy EVS.
W grze wzięło udział ok 25 os. (scenariusz gry można pobrać ze strony internetowej fundacji)

Warsztat dot. antydyskryminacji – warsztat przeprowadzony przez byłą wolontariuszkę EVS z Azerbejdżanu w Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie. Warsztat polegał na zwiększeniu świadomości dotyczącej różnorodności, postawy akceptacji i szacunku dla osób z grup mniejszościowych, przeciwdziałaniu stereotypom i uprzedzeniom.

Gra planszowa – wolontariusze utworzyli grę planszową dot. wielokulturowości Krakowa. Gra składa się z planszy w wersji papierowej oraz zestawu pytań dot. wpływów różnych krajów/kultur na Kraków. Materiał ten posłuży do formy integracji oraz zwiększenia wiedzy na temat Krakowa dla nowych wolontariuszy EVS oraz innych osób zainteresowanych (grę można pobrać ze strony internetowej fundacji).

Materiał video z promujący projekt „Youth for diverse Europe – Wolontariuszka z Hiszpanii Arantza z projektu „Youth! Together! Now!” nakręciła krótkie wywiady z wolontariuszami z projektu „Youth for diverse Europe”, filmik promocyjny miał na celu prezentacje wolontariuszy i ich motywacji do udziału w projekcie wolontariackim.

 

Wpisy na blogu  – wolontariusze podzielili się swoimi doświadczeniami z projektu we wpisach na naszym blogu: ib-polska.pl/youth, a także pisali artykuły o swoich działaniach. Aby zwiększyć zasięg treści.wpisy były udostępniane na portalu Facebook w języku angielskim (https://ib-polska.pl/youth/?p=1038, https://ib-polska.pl/youth/?p=1031 , https://ib-polska.pl/youth/?p=1027 , https://ib-polska.pl/youth/?p=1023 , https://ib-polska.pl/youth/?p=1008 , https://ib-polska.pl/youth/?p=1010 )

Warsztat o coachingu – wolontariusz z Węgier Balazs przeprowadził warsztat tłumacząc uczestnikom na czym polega coaching. Wolontariusz przedstawił narzędzia poznawcze służące kontrolowaniu własnych emocji i zachowań. Uczestnicy mieli szansę wcielenia się w role coacha oraz coachee.

Warsztat o uzależnieniach – wolontariusz z Węgier Balazs przeprowadził warsztat dot. przyczyn, skutków, sposobów radzenia sobie z różnorodnymi formami uzależnień. Warsztat był otwartym wydarzeniem, dzięki czemu poza wolontariuszami EVS, gośćmi byli także osoby uczestniczące w spotkaniach AA

Wyjazd do Ostrzeszowa – Obóz językowy w Ostrzeszowie odbył się dwukrotnie. W pierwszym z nich wziął udział wolontariusz z Rumunii, natomiast w drugim obozie 2 wolontariuszy: Paul z Rumunii oraz Marina z Chorwacji. Podczas obozów wolontariusze prowadzili warsztaty językowe, aktywności na świeżym powietrzu, uczestniczyli w spacerach z młodzieżą, przygotowywali zabawy np. w podchody, przedstawili prezentacje dot. własnych kultur.

Spotkanie dot. Projektów EVS w Giebułtowie – Wolontariusz z Rumunii Paul wraz z innymi wolontariuszami EVS z innych projektów przeprowadził w szkole w Giebułtowie podczas Olimpiady z j. obcych prezentację dot. swojego kraju orazpromował idee wolontariatu