Project Description

Projekt “Youngsters on the move” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+
logo erasmus plus
Projekt „Youngsters on the move” trwał 18 miesięcy, natomiast działania wolontariuszy obejmowały okres 10 miesięcy (od 1 września 2015 do 30 czerwca 2016). Rezygnacja jednej z wolontariuszek z powodu siły wyższej już na początku projektu sprawiła, że wolontariuszka, która ja zastąpiła rozpoczęła swój projekt w grudniu a zakończyła w lipcu, odbywając 8 miesięczny wolontariat. Wolontariusze wspierali dwie placówki: Centrum Autyzmu oraz Zespół Szkół specjalnych nr 11 w Krakowie.

Głównymi celami projektu „Youngsters on the move” było wsparcie osób niepełnosprawnych, nabycie nowych kompetencji przez młodych ludzi oraz poszerzenie wiedzy na temat problemu współczesnych migracji i tym samym zachęcenie młodych ludzi do debaty nad bieżącymi problemami społecznymi. Nawiązując do trwającego „Roku pomocy rozwojowej” oraz dramatycznej sytuacji imigrantów na Morzu Śródziemnych zachęciliśmy wolontariuszy aby podjęli temat migracji. Szczególnie migracji osób z krajów biedniejszych i uchodźców oraz towarzyszącemu temu problemowi łamania praw człowieka.

Wolontariusze, którzy wzięli udział w projekcie to Mario z Hiszpanii i Romana z Ukrainy, którzy pracowali w Centrum Autyzmu. Maria z Hiszpanii, Mouslim i Louise z Francji, Nieves z Hiszpani oraz Tatiana i Ira z Ukrainy odbywali wolontariat w Zespole Szkół Specjalnych nr 11. W Centrum Autyzmu wolontariusze pracowali z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Centrum Autyzmu to placówka zajmująca się edukacją, terapią i wychowaniem dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zaburzeniami pokrewnymi. Podstawowa działalność wolontariuszy w Centrum Autyzmu skupiała się na bieżącej pomocy podczas zajęć.

W Zespole Szkół Specjalnych nr 11 wolontariusze asystowali nauczycielom i terapeutom podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. Placówka składa się z szkoły podstawowej i gimnazjum, szkół średnich, gdzie uczniowie z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej uczą się jak radzić sobie w życiu codziennym.

Projekt pozwolił wszystkim zaangażowanym osobom zrozumieć lepiej problemy, z którymi mierzą się osoby niepełnosprawne motywował do traktowania ich w poczuciu równości i poszanowania godności człowieka. Z drugiej strony, projekt inspirował do refleksji nad różnymi aspektami mobilności – tej narzuconej, jaką jest migracja, a także nad przeszkodami związanymi z mobilnością i uczestnictwem, jakie dotyczą osób niepełnosprawnych. W dłuższej perspektywie, projekt rozwijał wśród uczestniczących w nim wolontariuszy postawę tolerancji, otwartości i zrozumienia w stosunku do osób dotkniętych przeszkodami społecznymi czy fizycznymi, co pozwoli im świadomie zabierać głos w debacie publicznej na ważne dla nich tematy.

Na zakończenie projektu wolontariusze zorganizowali interaktywną grę „No borders, no barriers”, której uczestnicy mogli wcielić się w postaci migrantów i po części doświadczyć na sobie ich motywacji, ich uczuć. Gra odbyła się 13 czerwca w ogrodzie Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, wolontariusze do uczestnictwa zaprosili swoich kolegów z innych projektów, pracowników placówek goszczących, swoich mentorów i ich znajomych a także wszystkie osoby z Krakowa zainteresowane tematem migracji, wolontariatem europejskim i wielokulturowością.

Podczas trwania projektu wolontariusze podejmowali własne inicjatywy na rzecz promocji wielokulturowości, zarówno wewnątrz placówek goszczących (Dni Kultur swoich krajów), jak i poza nimi (warsztaty kreatywnego pisania, warsztaty tworzenia mandali, warsztaty dekorowania pisanek).

Wolontariusze sami poszerzyli swoją wiedzę na temat wielokulturowości i wieloaspektowości migracji, a także zmotywowani podejmowali dodatkowe działania, inwestując w swój rozwój (gra na instrumencie, lekcje języka) zmotywowani podejmowali dodatkowe działania, inwestując w swój rozwój (gra na instrumencie, lekcje języka angielskiego, tandemy językowe z językiem polskim). Wszyscy wolontariusze tego projektu, po jego zakończeniu podjęli pracę bądź kontynuują naukę. Część z uczestników projektu wróciła do Polski i tu pracuje, a jednoczesnie są mentorami dla nowoprzybyłych wolontariuszy naszej organizacji.