Project Description

Realizując projekt „Well volunteering” chcemy odpowiedzieć na potrzeby i cele organizacji goszczących, lokalnych społeczności i wolontariuszy, którzy zdecydują się wziąć w nim udział.

Cele projektu

 1. Umożliwienie wolontariuszom z różnych europejskich i pozaeuropejskich krajów udziału w 10-miesięcznym projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności, stworzenie im warunków do nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, dzięki czemu staną się bardziej aktywnymi i świadomymi obywatelami, a także zwiększą swoją atrakcyjność na rynku pracy.
 2. Wsparcie placówek oświatowych w ich codziennej pracy i wprowadzenie nauki pozaformalnej i elementów uczenia się międzykulturowego. Wspierane będą: Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie, Zespół Szkół w Giebułtowie, Samorządowe Przedszkole nr 92 w Krakowie, Zespół Szkół w Waganowicach.
 3. Poruszanie tematu dbania o własne zdrowie w kontekście pracy i życia zawodowego, poznanie idei slow life i slow fashion – pokazanie możliwości, które mają wpływ na jakość życia i świadomość wyborów.

Cele projektu wpisują się w priorytety EKS:

 • promują ideę solidarności (na kilku różnych poziomach: lokalnym,
  międzynarodowym i globalnym),
 • przyczyniają się do włączania osób zagrożonych wykluczeniem (niepełnosprawnych, seniorów),
 • promują ideę zaangażowania poprzez wolontariat, aktywizują młodzież i młodych dorosłych, wspierają poznawanie innych kultur,
 • opierają się na wartościach europejskich i pomagają w promowaniu metod działania w ramach edukacji nieformalnej i pozaformalnej.

Skąd pomysł na projekt?

Pomysł realizacji projektu w takim kształcie, dobór partnerów i tematyki dodatkowych szkoleń wynika z naszych doświadczeń, rozmów z wolontariuszami i partnerami, obserwacji otaczającej nas rzeczywistości i pojawiąjących się trendów. Młodzi ludzie coraz częściej szukają swojego miejsca poza utartymi szlakami i starają się być bardziej świadomymi konsumentami. Dzięki udziałowi w projekcie wolontariusze będą mogli podzielić się ze sobą swoimi doświadczeniami i pomysłami.

Co ważne, organizacje goszczące podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, integrację i włączanie osób zagrożonych wykluczeniem – niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Drugą grupą są nasi podopieczni z Klubu Seniora. Wolontariusze będą odwiedzali seniorów od czasu do czasu, przygotowując np. wieczorki taneczne dla seniorów. Wspierając te działania, wolontariusze będą uczyli się jednocześnie w jaki sposób pracować z osobami wykluczonymi.

Poza codzienną pracą w placówkach, wolontariusze będą prowadzili warsztaty i mini projekty. Będą je przygotowywać według własnego pomysłu, którego celem będzie wykorzystanie i przekazanie wiedzy o tym, w jaki sposób można wykorzystać niepotrzebne ubrania.

Obecność wolontariuszy będzie miała pozytywny wpływ na lokalne społeczności. Przyczyni się również do rozwoju kompetencji językowych, kulturowych, komunikacyjnych, analitycznych zarówno kadry jak i uczniów. Ich obecność zachęci uczniów do uczenia się języków obcych, poznawania nowych kultur. Ponadto pomoże w rozwijaniu postawy otwartości, która w przypadku wielokulturowego Krakowa jest bardzo pożądana.

Realizacja projektu wzmocni także naszą organizację, wpływając na rozwój kompetencji pracowników, zdobycie cennego doświadczenia projektowego.

Działania i uczestnicy w projekcie

W projekcie przewidziane są 4 działania angażujące 14 wolontariuszy z różnych krajów. Początek działań zaplanowany jest na wrzesień 2021 r. Wszystko po to aby aktywności mogły rozpocząć się wraz z początkiem roku szkolnego, a zakończyć w czerwcu 2022.

Miejsca pracy wolontariuszy

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie – 8 wolontariuszy (z Hiszpanii, Włoch, Francji, Turcji i Egiptu),
 • Zespół Szkół w Giebułtowie – 2 wolontariuszy (z Niemiec i Gruzji),
 • Samorządowe Przedszkole nr 92 w Krakowie – 2 wolontariuszy (z Rosji i Francji),
 • Zespół Szkół w Waganowicach – 2 wolontariuszy (z Hiszpanii i Włoch).

Profil wolontariuszy

Poszukujemy młodych ludzi, którym bliskie są wartości EKS. Szukamy uczestników, którzy chcą włączyć się w propagowanie idei społeczeństwa opartego na zasadzie uczciwości i równości. Takiego społeczeństwa w którym na pierwszym miejscu stawiane są pluralizm, brak dyskryminacji, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność i równość szans. Ponadto jesteśmy otwarci na osoby, które są narażone na wykluczenie ze względu na różnorodne czynniki: społeczne, zdrowotne, geograficzne.

Najważniejsza jest odpowiednia motywacja uczestników, chęć pomocy innym, rozwoju, zaangażowania, działania na rzecz bardziej włączającego i solidarnego społeczeństwa. Praca wolontariuszy będzie opierała się na wspieraniu placówek goszczących w codziennych zadaniach. Wolontariusze będą wspierali nauczycieli i asystentów w przygotowywaniu sali i materiałów dydaktycznych a uczniów podczas zajęć. Pomogą niepełnosprawnym uczniom w codziennych czynnościach. Dodatkowo, uczestnicy będą też mogli realizować własne pomysły na zajęcia.

Dodatkowe działania

Wolontariusze wezmą udział w warsztatach rozwojowych i warsztatach dotyczących well-beingu i slow fashion. Zajęcia poprowadzą koordynatorzy IB Polska i zewnętrzni trenerzy. Jeżeli któryś z nich będzie interesował się ta tematyka, to będzie to dodatkową wartością dla projektu. Pozwoli na wymianę doświadczeń z różnych krajów.

Wspólnie przygotują miniprojekt, angażując dzieci i młodzież w dawanie ubraniom drugiego życia. Wezmą udział w warsztatach krawieckich, na których naucza się przerabiać niepotrzebne ubrania na maskotki i torby. Warsztaty poprowadzą pracownicy CIS w Tychach.

* * *

Well Volunteering

By implementing the „Well volunteering” project, we want to respond to the needs and goals of host organizations, local communities and volunteers who decide to take part in it.

Project goals

Enabling volunteers from various European and non-European countries to participate in a 10-month project of the European Solidarity Corps, creating conditions for them to acquire knowledge, skills and social competences, thanks to which they will become more active and aware citizens, and will increase their attractiveness on the labor market. Supporting educational institutions in their daily work and introducing non-formal learning and elements of intercultural learning. The following institutions will be supported: Special School Complex No. 11 in Kraków, School Complex in Giebułtów, Local Government Kindergarten No. 92 in Kraków, School Complex in Waganowice.

Raising the topic of taking care of one’s own health in the context of work and professional life, getting to know the idea of slow life and slow fashion – showing the possibilities that affect the quality of life and awareness of choices.

The goals of the project are in line with the ESC priorities:

 • promote the idea of solidarity (on several different levels: local,
  international and global),
 • contribute to the inclusion of people at risk of exclusion (disabled, seniors),
 • promote the idea of involvement through volunteering, activate youth and young adults, support learning
  about other cultures,
 • help in promoting working methods in informal and non-formal education.

Where did the idea for the project come from?
The idea of implementing the project in this shape, the selection of partners and the topics of additional trainings result from our experience, conversations with volunteers and partners, observation of the reality around us and emerging trends. Young people are increasingly looking for their place off the beaten track and are trying to be more conscious consumers. By participating in the project, volunteers will be able to share their experiences and ideas with each other.
What is important, host organizations undertake actions aimed at counteracting discrimination, integration and inclusion of people at risk of exclusion – disabled children and youth. The second group are seniors from the Senior Club. Volunteers will visit seniors from time to time, preparing, for example, dance evenings for seniors. While supporting these activities, volunteers will also learn how to work with excluded people.

In addition to their daily work in the facilities, volunteers will run workshops and mini-projects. They will prepare them according to their own idea, the aim of which will be to use and provide knowledge on how to use unnecessary clothes.
The presence of volunteers will have a positive impact on local communities. It will also contribute to the development of language, cultural, communication and analytical competences of both staff and students. Their presence will encourage students to learn foreign languages and get to know new cultures. In addition, it will help in developing an attitude of openness, which is very desirable in the case of multicultural Krakow. The implementation of the project will also strengthen our organization, influencing the development of employees’ competences, gaining valuable project experience.

Activities and participants in the project

The project includes 4 activities involving 14 volunteers from different countries. The beginning of activities is planned for September 2021. All this so that activities can start at the beginning of the school year and end in June 2022.

Workplaces of volunteers

 • Complex of Special Schools No. 11 in Krakow – 8 volunteers (from Spain, Italy, France, Turkey and
  Egypt),
 • School Complex in Giebułtów – 2 volunteers (from Germany and Georgia),
 • Governmental Kindergarten No. 92 in Krakow – 2 volunteers (from Russia and France),
 • School Complex in Waganowice – 2 volunteers (from Spain and Italy).

Volunteer profile

We are looking for young people who are close to ESC values who want to promote the idea of a society, based on the principle of fairness and equality. A society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equal opportunities come first. In addition, we are open to people who are at risk of exclusion due to various factors: social, health, geographical.

The most important thing is the right motivation of participants, willingness to help others, develop, commit and act for a more inclusive and solidare society. The work of volunteers will be based on supporting the host facilities in everyday tasks. Volunteers will support teachers and assistants in preparing the classroom and teaching materials, and help students during classes. They will help students with disabilities in everyday activities. In addition, participants will also be able to implement their own ideas for classes.

Additional activities

Volunteers will take part in development workshops and workshops on well-being and slow fashion. The classes will be conducted by IB Polska coordinators and external trainers. If one of them is interested in this topic, it will be an additional value for the project. It will allow the exchange of experiences from different countries.

Together they will prepare a mini-project involving children and teenagers in giving clothes a second life. They will take part in tailoring workshops where they learn how to transform unnecessary clothes into mascots and bags. The workshops will be conducted by employees of Social Integration Center in Tychy.