Project Description

Projekt „Voice of the voiceless” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+
logo erasmus plus

Projekt Wolontariatu Europejskiego ”Voice of the voiceless” był realizowany w Krakowie i w Więckowicach. Czas trwania wyniósł 18 miesięcy, natomiast działania wolontariuszy w organizacjach goszczących trwały od 5 do 10 miesięcy. W projekcie wzięło udział 6 wolontariuszy i wolontariuszek. Były to osoby z Niemiec, Hiszpanii i Portugalii oraz Turcji. Wolontariat odbywały w czterech krakowskich placówkach: Centrum Autyzmu, Fundacja Wspólnota Nadziei, Stowarzyszenie KFT i Niepubliczny Młodzieżowy Dom Kultury KFT.

Cele projektu

Celami projektu było po pierwsze uwrażliwienie młodych osób na problemy dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Kolejnym celem było wyposażenie wolontariuszy z różnych krajów europejskich w podstawowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Ważne było wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy, wobec zagrożenia bezrobociem, którego obecnie doświadcza duży procent europejskiej młodzieży. Projekt pokazał jak ważne jest doświadczenie międzynarodowe. Nabywanie konkretnych kompetencji zawodowych oraz trening podstawowych umiejętności przydatnych w każdej pracy może w znaczącym stopniu zapobiec sytuacji zagrożenia bezrobociem.

Geneza i założenia projektu

Projekt Wolontariatu Europejskiego był przestrzenią na kreatywne działania dążące do poprawy sytuacji dzieci i osób niepełnosprawnych, z którymi pracowali wolontariusze. Stąd tytuł „Voice of the voiceless”  ponieważ zarówno potrzeby i głosy dzieci, młodzieży czy dorosłych osób niepełnosprawnych często nie są słyszane przez ogół społeczeństwa. Wolontariusze europejscy poprzez swoją pracę i wsparcie wsłuchali się w glosy osób słabszych z którymi pracowali. Poprzez swoje działania pokazali jak ważną rolę w społeczeństwie pełnią zarówno najmłodsi, młodzież jak i osoby niepełnosprawne oraz jak ważna jest praca na rzecz tych grup.

Nasi Wolontariusze

Dwoje wolontariuszy Alicia z Hiszpanii i Berkay z Turcji pracowało w Centrum Autyzmu. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Centrum Autyzmu to placówka zajmująca się edukacją, terapią i wychowaniem dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zaburzeniami pokrewnymi. Podstawowa działalność wolontariuszy w Centrum Autyzmu skupiała się na bieżącej pomocy podczas zajęć.

Wolontariuszka Miriam z Niemiec wspomagała pracę Fundacji Wspólnota Nadziei. Organizacja działa na rzecz osób z autyzmem. Jest to jedna z najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne grup osób niepełnosprawnych. Wolontariuszka asystowała terapeutom w zajęciach prowadzonych w podkrakowskich Więckowicach, gdzie Fundacja prowadzi ośrodek o nazwie Farma Życia. Jest to innowacyjny projekt dla dorosłych osób z autyzmem, które w ramach rehabilitacji uczestniczą w warsztatach terapeutycznych. Pracują również na ekologicznej farmie, uprawiając warzywa i owoce.

Alina z Portugalii podjęła pracę w Niepublicznym Młodzieżowym Domu Kultury Krakowskiej Fabryki Talentów. Alina asystowała pracownikom Dom Kultury podczas zajęć dla dzieci i młodzieży z różnych dziedzin: artystyczne, sportowe, edukacyjne. Dom Kultury współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, które to instytucje przysyłają swoich podopiecznych na zajęcia w Domu Kultury.

Dwoje wolontariuszy lldefonso i Tiago wsparło Stowarzyszenie Krakowska Fabryka Talentów. Wolontariusze wsparli działania i aktywności Stowarzyszenia m.in. pomagając podczas zajęć językowych, tanecznych i teatralnych, zajęć dziennikarskich i wokalnych. Nasi wolontariusze asystowali również w zajęciach prowadzonych w ramach Open Future School, placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie.

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie mają na celu wyrównywanie różnic edukacyjnych, kulturalnych i społecznych dzieci i młodzieży pochodzącej z różnych środowisk. Ale przede wszystkim stowarzyszenie stara się zapewnić im dostęp do atrakcyjnych form aktywności kulturalnej oraz możliwości rozwoju talentów i pasji. Dostęp dzieci z mniej zamożnych rodzin umożliwiany jest dzięki prowadzonemu przez stowarzyszenie programowi stypendialnemu.

Rezultaty projektu

Projekt ”Voice of the voiceless” pogłębił u młodych ludzi poczucie obywatelstwa europejskiego i pomógł im zrozumieć swą rolę w dzisiejszej i przyszłej Europie do której przynależą. Osoby uczestniczące w projekcie uświadomiły sobie, że dzięki członkostwu w Unii mogą swobodnie przemieszczać się. Dzięki tej mobilności mają dostęp do wymiany doświadczeń między krajami i dzielenia się dobrymi praktykami pracy. Obywatele zjednoczonej Europy mogą również poszukiwać zajęcia w innych krajach. EVS jako międzynarodowe doświadczenie pomaga młodym Europejczykom na rynku pracy.

Przekonani, że EVS jest idealnym przykładem na promowanie mobilności, wolontariusze wsparli spotkanie organizowane przez lokalne urzędy pracy dla młodych bezrobotnych z Polski południowej. Spotkanie miało na celu aktywizację i zachęcenie do mobilności.

Wolontariusze w ramach podsumowania projektu włączyli się także w organizacje dorocznego Dnia Farmera czyli pikniku integracyjnego na Farmie Życia w Więckowicach (prowadzonej przez Fundację Wspólnota Nadziei). Zaprezentowali wystawę zdjęć wraz z opisami obrazującymi ich działania oraz zorganizowali rozgrywki sportowe dla uczestników niepełnosprawnych i nie tylko.

Na koniec projektu powstał krótki raport opisujący korzyści płynące z projektów wolontariatu europejskiego. Przekazaliśmy go do różnych instytucji zajmujących się działaniami społecznymi i promocją wolontariatu.