Project Description

Projekt „Over the borders” został zrealizowany przy wsparciu finansowych Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w Działaniu”

W ramach projektu wolontariusze pracowali w trzech organizacjach goszczących: Stowarzyszeniu Pomocy Socjalnej Gaudium Et Spes, Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 oraz w Stowarzyszeniu Siemacha. Celem działań wyżej wymienionych organizacji jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na ich niepełnosprawność, sytuację rodzinną bądź materialną. Zadania wolontariuszy różniły się w zależności od placówki w której pracowali, ale także z powodu ich własnych zainteresowań ? każdy z wolontariuszy miał możliwość wpływu na kształt realizowanego projektu. Anna i Sonia pracowały w godzinach od 9 do 15 w centrach Gaudium et Spes, Onur i Brahim realizowali swoje działania w ZSS nr 11 zazwyczaj od 8:30 do 14.30, natomiast Cecile i Giulia z Siemachy pracowały najczęściej od 13 do 19. Tym sposobem, wszyscy wolontariusze pracowali nie więcej niż 6 godzin dziennie.

W Gaudium Et Spes nasze wolontariuszki pomagały niepełnosprawnym osobom dorosłym w rehabilitacji, integracji ze społeczeństwem oraz wspierały nabywanie umiejętności, które ułatwią samodzielne życie osobom z dysfunkcjami. Wolontariuszki dzięki wsparciu koordynatorów zaaklimatyzowały się w nowym środowisku pracy. Ich działania koncentrowały się wokół warsztatów malarskich, muzycznych, rękodzieła, kucharskich, komputerowych, czy stolarskich. Miały też możliwość zaproponowania własnych zajęć, które przygotowywały i przeprowadzały pod opieką pracowników ośrodka. Anna uczestniczyła w wyjeździe na sztafetę dla niepełnosprawnych w Niemczech, oraz w wyjeździe nad polskie morze. Sonia angażowała się w zajęcia teatralne i przygotowywała osoby niepełnosprawne do udziału w turniejach szachowych.

Kolejna dwójka wolontariuszy to osoby pracujące w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11. Przedszkole i szkoła podstawowa były miejscem pracy Brahim i Onur którzy asystowali nauczycielom podczas zajęć z młodszymi dziećmi. Podopieczni Zespołu Szkół to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną bądź fizyczną, mające często problemy z komunikacją werbalną. Uczniowie ZSS nr 11 uczęszczają na rehabilitacyjne zajęcia edukacyjne. Pomoc wolontariuszy opierała się przede wszystkim na asystowaniu nauczycielom w prowadzeniu zajęć rehabilitacyjnych dla uczniów (warsztaty: komputerowe, rękodzieła, artystyczne, przystosowujące do samodzielnego życia). Pomagali także w karmieniu dzieci niepełnosprawnych i świadczyli indywidualną pomoc uczniom podczas zajęć. W swoich działaniach wolontariusze nigdy nie byli osamotnieni, zawsze nadzorował ich specjalista pracujący w Szkole.

Cecile i Giulia pracowały w Stowarzyszeniu Siemacha, w centrum spełniającym funkcje alternatywnego podwórka dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym ze względu na sytuację rodzinną lub finansową. Zajęcia organizowane w Siemasze mają na celu rozwój zainteresowań i pasji młodych ludzi, także pod względem edukacji formalnej. Wolontariuszki asystowały w warsztatach artystycznych, pomagały młodzieży w odrabianiu prac domowych, pomagały w prowadzeniu warsztatów i konwersacji językowych. Wolontariuszki pomagały także przy organizacji wszelakich wycieczek i grupowych wyjść do instytucji kultury. Wykorzystując swoje talenty przygotowały warsztaty artystycznych dla młodzieży. Wszystkie działania podejmowane przez wolontariuszki były objęte nadzorem i wsparciem pracowników placówki. W ramach własnych inicjatyw wolontariuszki zorganizowały Dzień Włoski i Francuski oraz tydzień Amerykański we współpracy z wolontariuszem z Teksasu. Ponadto Gulia poprowadziła zajęcia z tworzenia biżuterii a w czasie wolnym pomagała w Muzem Galicia. Cecile zaangażowała się w pomoc przy organizacji Festiwalu Kultury Żydowskiej.

Wolontariusze brali dodatkowo udział w projekcie teatralnym. Premiera spektaklu, który przygotowali wraz z wolontariuszami ze Stowarzyszenia STRIM odbyła się w połowie czerwca 2014. Ponadto jedna z wolontariuszek Anna z Ukraina brała udział w projekcie gry miejskiej z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej, gra odbywała się na terenie Starego Miasta w Krakowie. Dodatkowo wolontariusze wzięli udział w Dniu Hiszpańskim i Dniu Tureckim organizowanym w partnerskiej Szkole Podstawowej nr 24, gdzie dali koncert – Brahim śpiewał w kilku językach m.in w Arabskim i Hiszpańskim, a akompaniował mu Onur na gitarze. Z początkiem czerwca w ramach dodatkowych działań wybrani wolontariusze wzięli udział w weekendowej części projektu Tydzień z Angielskim w Ostrzeszowie, organizowanym przez nauczycielkę języka polskiego, zarazem wolontariuszkę IB Polska i Gimnazjum w Ostrzeszowie. Sonia wolontariusza z Hiszpanii wzięła udział również w jesiennej edycji tego projektu. Wolontariusze wzięli udział w dorocznym wydarzeniu w ramach obchodów Dnia Wolontariusza, w dodatkowych warsztatach na temat gender.

W sierpniu natomiast zorganizoawli projekt pt. „Over the borders  – against discrimination” w ramach rozpowszechniania rezultatów projektów. Wydarzenie było otwarte dla wszystkich chętnych po wcześniejszej rejestracji. Warsztat miał miejsce w miejscu przyjaznym inicjatywom społecznym, w Ambasadzie Krakowian, przy ulicy Stolarskiej w Krakowie, w dniu 29.08.2014 (w godzinach 9:30 ? 18:00). Oprócz koordynatorów z IB i wolontariuszy w organizację projektu byli zaangażowani również Lukas Dawgiert (były wolontariusz EVS z Niemiec, który odbywał wówczas staż w IB Polska) oraz Katarzyna Kempa (nauczycielka języka polskiego ale również występująca w roli przedstawicielki organizacji MitOst z Niemiec, działającej na rzecz promocji współpracy z krajami wschodniej i środkowej Europy).

 

Głównym celem wydarzenia było stworzenie przestrzeni do rozmowy na temat różnorodności społecznej, podniesienie świadomości na temat społecznej różnorodności i jej widoczności w Europie oraz możliwości, jakie w Unii Europejskiej. W ciągu dnia uczestnicy dowiedzieli się czym jest Wolontariat Europejski, Erasmus + i inne programy finansowane przez Unię Europejską. Odbył się również krótki wykład na temat gender prowadzony przez stypendystkę fundacji MitOst. Uczestnicy bliżej przyjrzą się różnorodności społecznej i sposobom przeciwdziałania dyskryminacji. Warsztaty na temat płci, dyskryminacji w mediach i grup wykluczonych społecznie zostały przygotowane i prowadzone przez wolontariuszy europejskich (pochodzących z Hiszpanii, Ukrainy, Włoch, Turcji, Węgier, Gruzji i Francji) dały uczestnikom możliwość wspólnej pracy z ludźmi z całej Europy, w celu wymiany punktów widzenia, pogłębienia swoją wiedzę i poznania siebie nawzajem.

Spotkanie miało również służyć do porównania i wymiany poglądów. Warsztat był miejscem gdzie możliwe było doświadczanie innych kultur i idei, wolontariusze i uczestnicy mieli okazję do wzajemnej krytyki, prób osiągania porozumienia i wspólnego podejmowania decyzji. Ponadto mogli doświadczyć jakie znaczenie ma wolontariat jako forma aktywnego zaangażowania oraz jako narzędzie do zdobywania, doskonalenia kompetencji służących rozwojowi osobistemu, społecznemu i zawodowemu młodych ludzi.

W projekcie uczestniczyły młode osoby z Hiszpanii, Ukrainy, Turcji, Włoch i Francji. Wolontariusze współpracowali z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i młodzieżą oraz dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, które często doświadczają przemocy domowej i są narażone na wykluczenie społeczne. Praca w takich miejscach umożliwiła wymianę doświadczeń, umiejętności, sposobów czy metod pracy o jednocześnie doprowadziła do zbliżenia kulturowego, poznawania różnych norm, wartości, zachowań i sposobów komunikacji. Liczymy na to, że zderzenie kultur wpłynęło na uczestników projektu i wzbogaciło ich doświadczenie o nowe elementy rozwijając postawę otwartości kulturowej.