Project Description

Projekt ,,OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” realizowany był przez Rudzką Agencję Rozwoju ,,INWESTOR” sp. z o.o. we współpracy z Partnerami:

  • Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej,
  • Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna,
  • Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z Katowic,
  • Fundacją Internationaler Bund Polska z Krakowa,
  • Izbą Przemysłowo-Handlową z Tarnowskich Gór.

Głównym celem OWES było oferowanie szerokiego zakresu wsparcia dla sektora ekonomii społecznej subregionu centralnego województwa śląskiego. Wsparcie to przybiera różnorodne formy:

  • wsparcie dla istniejących podmiotów (szkolenia, doradztwo)
  • wsparcie osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,
  • rozwój partnerstw,
  • poszukiwania długookresowych źródeł finansowania ekonomii społecznej.

Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.