Project Description

„Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży”  – projekt zagranicznych praktyk zawodowych w Niemczech

Projekt „Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży” został zrealizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzą Internationaler Bund Polska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie, Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni. Partnerami zagranicznymi byli: IB Berlin-Brandenburg gGmbH, IB Mitte gGmbH i VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH.

W projekcie uczestniczyło 48 uczniów i uczennic klas I-III oraz absolwentów ze szkół zawodowych specjalnych. Zrealizowali oni praktyki w zawodach: kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik budowlany i mechanik samochodowy. Wszyscy uczniowie posiadali orzeczenie o niepełnosprawności.

Projekt miał na celu niwelowanie negatywnych skutków nierówności społeczno-intelektualnych uczniów, które wynikają z ograniczonych możliwości korzystania przez uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z edukacyjnych projektów międzynarodowych. Udział w międzynarodowej mobilności zawodowej nie tylko podniósł kwalifikacje zawodowe uczniów, lecz także przyczynił się do rozwoju ich umiejętności społecznych. Praktyki zagraniczne przyczyniły się do przełamania oporu młodzieży niepełnosprawnej przed podejmowaniem nowych wyzwań, pozwoliły poszerzyć horyzonty myślowe, zachęcą do aktywnej postawy. Niewątpliwą potrzebą osób niepełnosprawnych jest osiągnięcie przez nich możliwie najwyższej samodzielności, odpowiedzialności i zaradności. Dwutygodniowa praktyka w ogromnym stopniu przyczyniła się do osiągnięcia tego celu.

Projekt był skierowany jest także do kadry edukacyjnej szkół specjalnych. W ramach szkolenia job shadowing nauczyciele przedmiotów zawodowych nabyli nowych umiejętności i kwalifikacji, co powinno przełożyć się na ich lepszą jakość pracy i działań na rzecz uczniów, jak i większą zdolność zaspakajania potrzeb młodzieży niepełnosprawnej. Nabyte doświadczenia praktyczne oraz wiedza o strategiach i systemach kształcenia osób niepełnosprawnych w innym kraju, przyczynią się do stworzenia w macierzystej placówce środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale też osobistej.

Wszyscy uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w programie przygotowawczym, którego celem było zwiększenie motywacji, nauka podstaw języka niemieckiego zawodowego oraz poznanie Niemiec i regionu, w którym realizowany będzie staż.

Praca z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie wymaga wielokrotnych ćwiczeń, powtórzeń i indywidualizacji, stopniowania trudności oraz wiązania teorii z praktyką. Tego typu podejście zapewnili nam doświadczeni i odpowiednio wyszkoleni instruktorzy zawodowi zatrudnieni w placówkach kształceniowych IB Berlin-Brandenburg gGmbH we Frankfurcie nad Odrą, IB Mitte gGmbH w Jenie oraz VITALIS GmbH w Schkeuditz.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobilność.