Project Description

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo lub poszukujących pracy w pierwszej kolejności niedowidzących i niewidomych, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.

Projekt ma na celu aktywną integrację społeczną i zawodową poprzez kompleksową usługę integracji w Centrum Integracji Społecznej w Tychach, Klubie Integracji Społecznej oraz usługi aktywnej integracji obejmujące m.in.:

  • treningi umiejętności dnia codziennego,
  • treningi mobilności,
  • wsparcie tyflopedagogiczne i psychologiczne,
  • doradztwo zawodowe,
  • kursy i staże zawodowe,
  • wspieranie otoczenia osób niepełnosprawnych.

Wsparciem objęte zostaną 32 osoby, w tym 8 osób w ramach CIS, 8 osób w ramach usług aktywnej integracji oraz 16 osób w ramach KIS.

Projekt realizowany jest od 1.01.2021 do 30.04.2022, finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu to 804 025,64 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 683 421,79 zł.

Kontakt:

Biuro Projektu
ul. Edukacji 11, 43-100 Tychy (pn.-pt w godz. 7-15)
osoba do kontaktu: Paweł Świerzko
tel.: 32 219 10 10
e-mail: pawel.swierzko@ib.de