Project Description

Zakończył się projekt „Asysta rodzinna – doświadczenia w zakresie pomocy rodzinie w Niemczech”, którego uczestnikami byli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy oraz doradcy zawodowi z Powiatu Oświęcimskiego i kilku powiatów Województwa Śląskiego.

Projekt zakładał poszerzenie wiedzy i podniesienie kwalifikacji osób związanych z szeroko rozumianymi instytucjami pomocy społecznej oraz instytucjami rynku pracy, zajmującymi się rekrutacją, szkoleniami i tworzeniem strategii działania w swoich instytucjach. Celem była wymiana doświadczeń, a także pogłębienie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej, opieki nad rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i integracją społeczno-zawodową oraz pieczą zastępczą i asystą rodzinną.

W ramach projektu zorganizowano 2 tygodniowe wymiany doświadczeń w Niemczech (I grupa w Lipsku, II grupa w Brandenburgii i Berlinie). W programach znalazły się wizyty i hospitacje w różnych instytucjach pracujących w obszarze związanym z tematyką projektu. Udział w programie zakończył się wręczeniem dokumentów Europass Mobilność, potwierdzającym zdobytą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności.

Projekt został zrealizowany przez Internationaler Bund Polska w ramach unijnego programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci. Partnerami były stowarzyszenie Fairbund e.V. z Lipska i Internationaler Bund w Brandenburgii.

Informacje o projekcie, które ukazały się na stronach internetowych partnerów: