[PL] [ENG] [UA]

Zapraszamy na Warsztaty „Poznaj Moc Przyrody” z Kają Potocką!

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić dzieci w wieku 4-8 lat z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym na wyjątkowe zajęcia hortiterapeutyczne prowadzone przez niezwykłą osobę – Kaję Potocką. W ramach tego cyklu warsztatów postaramy się wykorzystać terapeutyczne możliwości natury.

Poznajcie naszą prowadzącą:

Kaja Potocka to absolwentka Terapii Ogrodniczej Uniwersytetu Rolniczego, znana ze swoich działań włączających i prowadzenia warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem. Na co dzień pracuje w Fundacji IB Polska, gdzie jest zaangażowana w organizację wydarzeń kulturalnych i muzycznych oraz działalność społeczną. Współpracuje z fundacjami takimi jak Akcja Menstruacja, Autonomia i IB Polska. Kaja ma głowę pełną pomysłów i niebanalne podejście do prowadzenia warsztatów.

Prywatnie jest osobowością pełną energii i entuzjazmu, co sprawia, że każde spotkanie z nią jest wyjątkowe. Dzięki swojemu wykształceniu i doświadczeniu w organizacji warsztatów i spotkań włączających społeczność, potrafi w sposób kreatywny i przystępny prowadzić zajęcia, które angażują dzieci w odkrywanie świata zmysłów.

Co stworzymy podczas naszych 5 spotkań?

 • Zielonego przyjaciela z trawiastą czuprynką – pobudzimy zmysł dotyku.
 • Hotel dla owadów w naszym ogrodzie społecznym – wsłuchamy się w dźwięki natury.
 • Miniaturowy, magiczny ogród dla wróżki lub dinozaura – poczujemy różnorodne zapachy.
 • Kolorowe mandale z płatków kwiatów, patyczków i wszystkiego, co znajdziemy w ogrodzie – nacieszymy oczy pięknymi kolorami.
 • Smakowity karmnik dla motyli – rozwiniemy zmysł smaku.

Wszystkie spotkania odbędą się w Centrum Edukacji i Wsparcia lub w ogrodzie społecznym, znajdującym się zaledwie 15 minut spacerem od naszej siedziby.

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Pierwszeństwo mają osoby, które chcą uczestniczyć w całym cyklu spotkań. Zachęcamy do rezerwowania miejsc!

Do zobaczenia na warsztatach z Kają Potocką!


ENG Join us for the „Discover the Power of Nature” Workshops with Kaja Potocka!

We warmly invite children aged 4-8 with moderate disabilities to participate in unique horticultural therapy workshops led by the amazing Kaja Potocka. In this workshop series, we will harness the therapeutic benefits of nature.

Meet our instructor:

Kaja Potocka is a graduate of Horticultural Therapy from the University of Agriculture, known for her inclusive initiatives and workshops for people at risk of exclusion. She works at the IB Poland Foundation, where she is involved in organizing cultural and music events and social activities. She collaborates with foundations such as Akcja Menstruacja, Autonomia, and IB Poland.

Kaja is full of ideas and has an unconventional approach to conducting workshops.

Personally, she is full of energy and enthusiasm, making every meeting with her special. With her education and experience in organizing inclusive workshops and meetings, she can creatively and accessibly engage children in discovering the world of senses.

What will we create during our 5 meetings?

 • A green friend with grassy hair – stimulating the sense of touch.
 • An insect hotel in our community garden – listening to the sounds of nature.
 • A miniature magical garden for a fairy or dinosaur – experiencing various scents.
 • Colorful mandalas made from flower petals, sticks, and anything we find in the garden – pleasing our eyes with beautiful colors.
 • A tasty butterfly feeder – developing the sense of taste.

All meetings will take place at the Education and Support Center or in the community garden, just a 15-minute walk from our headquarters.

Participation in the workshops is completely free. Priority is given to those who wish to attend the entire series of meetings. We encourage you to reserve your spots!

See you at the workshops with Kaja Potocka!


UA Запрошуємо на майстер-класи „Відкрий для себе силу природи” з Каєю Потокою!

Ми щиро запрошуємо дітей віком 4-8 років з помірними інвалідностями взяти участь у унікальних майстер-класах з садової терапії, які проводить неймовірна Кая Потока. У цьому циклі майстер-класів ми використаємо терапевтичні можливості природи.

Познайомтеся з нашою ведучою:

Kaja Potocka — випускниця факультету Садової терапії Університету сільського господарства, відома своїми інклюзивними ініціативами та майстер-класами для людей, що знаходяться під загрозою виключення. Вона працює у Фонді IB Polska, де займається організацією культурних та музичних подій, а також соціальною діяльністю. Вона співпрацює з фондами, такими як Akcja Menstruacja, Autonomia та IB Polska.

Кая має багато ідей та нестандартний підхід до проведення майстер-класів.

Особисто вона сповнена енергії та ентузіазму, що робить кожну зустріч з нею особливою. Завдяки своїй освіті та досвіду в організації інклюзивних майстер-класів та зустрічей, вона вміє креативно та доступно залучати дітей до відкриття світу почуттів.

Що ми створимо під час наших 5 зустрічей?

 • Зеленого друга з трав’яною чубчиком — стимулюючи дотик.
 • Готель для комах у нашому громадському саду — слухаючи звуки природи.
 • Мініатюрний чарівний сад для феї або динозавра — відчуваючи різні аромати.
 • Кольорові мандали з пелюсток квітів, паличок та всього, що знайдемо в саду — насолоджуючись прекрасними кольорами.
 • Смачну годівницю для метеликів — розвиваючи смакові рецептори.

Усі зустрічі відбудуться в Центрі освіти та підтримки або в громадському саду, який знаходиться всього за 15 хвилин пішки від нашої штаб-квартири.

Участь у майстер-класах є абсолютно безкоштовною. Першочергове право мають ті, хто бажає відвідати весь цикл зустрічей. Заохочуємо вас бронювати місця!

До зустрічі на майстер-класах з Каєю Потокою!

Projekt „Greening the Blues” jest organizowany przez Fundację IB Polska razem z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

The „Greening the Blues” project is organized by the IB Polska Foundation together with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Проект „Greening the Blues” організований Фондом IB Polska разом з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).