[PL] [UA] [ENG]

PL Ferie zimowe – wielokulturowość, otwartość i wrażliwość – bal karnawałowy!

Dzisiaj byliśmy u jednego z naszych partnerów projektu: Kraków Wspólnie – Ferie zimowe! Odwiedziliśmy Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja i wzięliśmy udział w balu karnawałowym!

Nasze spotkanie było wyjątkowe – w ramach ferii Fundacja przygotowała aktywności dla osób z Polski, Ukrainy, Białorusi i innych krajów. Co więcej zajęcia były to zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami! Musimy przyznać, że byliśmy wzruszeni, jak wspaniale było nam obserwować niesamowitą radość podczas integracyjnych zabaw, tańców i konkursów. Podczas karnawałowego balu dzieci miały zapewnione liczne atrakcje, które wspierały zarówno wszechstronny rozwój, stymulację polisensoryczną, morotrykę, umiejętności społeczne. Dzieci wymagające szczególnej opieki mogły liczyć na indywidualnych opiekunów, którzy dbali o ich bezpieczeństwo i pomagali w uczestniczeniu w zabawach.

Uczestnicy odtańczyli wspólnie między innymi nasz narodowy, polski taniec – poloneza! Cieszymy się, że wielokulturowość, otwartość i wrażliwość jest tak bliska wszystkim naszym partnerom oraz realizatorom, którzy wspólnie z nami dbają o nasze miasto i ich mieszkańców.

Serdecznie pozdrawiamy naszych partnerów i dziękujemy za zaproszenie na ten wspaniały bal karnawałowy!

Projekt Kraków Wspólnie jest organizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska przy współpracy z Wydziałem Edukacji UMK, finansowany przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Зимове Канікули – мультикультуралізм, відкритість і чуйність – карнавальний бал!

Сьогодні ми відвідали одного з наших партнерів проекту: Краков Спільно – Зимові канікули! Ми відвідали Фундацію підтримки культури та польської мови ім Ми з Миколаєм Реєм брали участь у карнавальному балі!

Наша зустріч була унікальною – у рамках свят Фонд підготував заходи для людей з Польщі, України, Білорусі та інших країн. Ба більше, заняття були заняттями для дітей та молоді з обмеженими можливостями! Треба визнати, що ми були зворушені, як чудово було спостерігати неймовірну радість під час інтеграційних ігор, танців та конкурсів. Під час карнавального балу для дітей працювали численні атракціони, які сприяли всебічному розвитку, полісенсорній стимуляції, моротриці та соціальним навичкам. Діти, які потребували особливого догляду, могли розраховувати на індивідуальних опікунів, які дбали про їх безпеку та допомагали брати участь в іграх.

Учасники танцювали разом, серед іншого, наш національний польський танець – полонез! Ми раді, що мультикультуралізм, відкритість і чуйність такі близькі всім нашим партнерам і реалізаторам, які разом з нами піклуються про наше місто та його мешканців.

 

Щиро вітаємо наших партнерів і дякуємо за запрошення на цей чудовий карнавальний бал!

Проект Краков Спільно організовує Internationaler Bund Polska Foundation у співпраці з Департаментом освіти та фінансує Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.

ENG Winter holidays – multiculturalism, openness and sensitivity – carnival ball!

Today we visited one of our project partners: Krakow Together – Winter Holidays! We visited the Foundation for Supporting Culture and Polish Language, named after Mikołaj Rej, and participated in the carnival ball!

Our meeting was unique – as part of the holidays, the Foundation prepared activities for people from Poland, Ukraine, Belarus and other countries. What’s more, the classes were for children and youth with disabilities! We must admit that we were moved by how great it was to observe the incredible joy during integration games, dances and competitions. Children were provided with numerous attractions during the carnival ball that supported comprehensive development, polysensory stimulation, morotrics, and social skills. Children requiring special care – were supported by individual guardians who cared for their safety and helped them participate in games.

Participants danced together, among others, our national Polish dance – polonaise! We are glad that multiculturalism, openness and sensitivity are so close to all our partners and implementers who, together with us, care for our city and its inhabitants.
We cordially greet our partners and thank you for inviting us to this wonderful carnival ball!

The Kraków Together project is organized by the Internationaler Bund Polska Foundation in cooperation with the Department of Education of the City of Cracow and cooperation and financed by the United Nations Children’s Fund UNICEF.