[PL] [UA] [ENG]

Warsztaty wycinanki artystycznej z Darią Alyoshkiną

Warsztaty z niezwykłą artystką ze Lwowa!
Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat i ich opiekunów. Będziemy pracować w dwóch grupach 12-osobowych: 1) dzieci, 2) opiekunowie. Każdy uczestnik wydarzenia stworzy własną wycinankę o tematyce roślinnej, zwierzęcej, kwiatowej albo drzewo życia.

DATA WYDARZENIA: 21 stycznia 2023
GODZINY WARSZTATÓW: 11:30-13:30
ADRES WYDARZENIA: Kamienica Szara, Rynek Główny 6
ZAPISY: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdrQS5VN0zOiVVCAApve7_VVhMBACjdVakoQFAtSo7paiesg/viewform
Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy Was gorąco do zarezerwowania miejsca poprzez wypełnienie formularza.

DATA WYDARZENIA: 28 stycznia 2023
GODZINY WARSZTATÓW: 11:30-13:30
ADRES WYDARZENIA: Kamienica Szara, Rynek Główny 6
ZAPISY: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Fezmi2zvmWEDcS57sq7VNzhmDVbUZ9hsoAMYqkuNEwCxiA/viewform
Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy Was gorąco do zarezerwowania miejsca poprzez wypełnienie formularza.

Daria Alyoshkina – absolwentka Wyżnickiej Wyższej Szkoły Sztuk Stosowanych oraz Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki. Tworzy wielkoformatowe wycinanki, zajmuje się również rzeźbą, ceramiką i grafiką. Czerpie z tradycji rodzinnych, budując pomost między tradycyjnym i nowoczesnym rzemiosłem. Cechą charakterystyczną  prac artystki jest symetria. Jej wycinanki były wystawiane m.in. w Ukrainie, Polsce, Niemczech, Francji, Belgii, Danii, Austrii, Szwajcarii, Korei Południowej, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Instagram: @vytynankaalyoshkina

Folk art paper-cutting workshops with Daria Alyoshkina

Workshops with a fantastic artist from Lviv!
We invite children aged 7-12 and their guardians. We will work in two groups of 12: 1) children and 2) carers. Each event participant will create their plant, animal, flower or tree of life art paper-cutting.

 

EVENT DATE: January 21, 2023
WORKSHOP HOURS: 11:30-13:30
EVENT ADDRESS: Kamienica Szara, Rynek Główny 6
REGISTRATION: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdrQS5VN0zOiVVCAApve7_VVhMBACjdVakoQFAtSo7paiesg/viewform
The number of places is limited, so we strongly encourage you to reserve your spot by filling out the form.

EVENT DATE: January 28, 2023
WORKSHOP HOURS: 11:30-13:30
EVENT ADDRESS: Kamienica Szara, Rynek Główny 6
REGISTRATION: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Fezmi2zvmWEDcS57sq7VNzhmDVbUZ9hsoAMYqkuNEwCxiA/viewform
The number of places is limited, so we strongly encourage you to reserve your spot by filling out the form.

Daria Alyoshkina – a graduate of the Vyzhnytsia Higher School of Applied Arts and the Lviv National Academy of Arts. She creates large-format cutouts and deals with sculpture, ceramics and graphics. It draws on family traditions, bridging traditional and modern crafts. The characteristic feature of the artist’s works is symmetry. Her cutouts have been exhibited in Ukraine, Poland, Germany, France, Belgium, Denmark, Austria, Switzerland, South Korea, Canada and the United States. Instagram: @vytynankaalyoshkina

 

Майстер-класи з витинанки з Дарією Альошкіною

Майстер-класи з чудовим художником зі Львова!
Запрошуємо дітей 7-12 років та їх опікунів. Ми будемо працювати у двох групах по 12 осіб: 1) діти, 2) опікуни. Кожен учасник заходу створить власну витинанку з рослини, тварини, квітки чи дерева життя.

 

ДАТА ПОДІЇ: 21 січня 2023 року
ЧАС СЕМІНАРУ: 11:30-13:30
АДРЕСА ПОДІЇ: Kamienica Szara, Rynek Główny 6
РЕЄСТРАЦІЯ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdrQS5VN0zOiVVCAApve7_VVhMBACjdVakoQFAtSo7paiesg/viewform
Кількість місць обмежена, тому настійно рекомендуємо бронювати місце, заповнивши форму.

ДАТА ПОДІЇ: 28 січня 2023 року
ЧАС СЕМІНАРУ: 11:30-13:30
АДРЕСА ПОДІЇ: Kamienica Szara, Rynek Główny 6
РЕЄСТРАЦІЯ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Fezmi2zvmWEDcS57sq7VNzhmDVbUZ9hsoAMYqkuNEwCxiA/viewform
Кількість місць обмежена, тому настійно рекомендуємо бронювати місце, заповнивши форму.

Дарія Альошкіна – випускниця Вижницького вищого училища прикладного мистецтва та Львівської національної академії мистецтв. Створює широкоформатні витинанки, займається також скульптурою, керамікою та графікою. Він спирається на сімейні традиції, прокладаючи місток між традиційними та сучасними ремеслами. Характерною рисою робіт художника є симетрія. Її витинанки були виставлені на в Україні, Польщі, Німеччині, Франції, Бельгії, Данії, Австрії, Швейцарії, Південній Кореї, Канаді та США. Instagram: @vytynankaalyoshkina