„Co warto wiedzieć o Krakowie? To fantastyczne miasto, otwarte i gościnne, niezwykle bezpieczne dla obcokrajowców.” – David McGirr.

Z przyjemnością przedstawiamy wam najnowszy wywiad z naszym partnerem z Kraków Expats Directory, Davidem McGirrem. Chcecie dowiedzieć się, co sprowadziło szkockiego fotografa do Polski? Czym się tu zajmuje i jakie ma refleksje na temat magicznego Krakowa oraz naszego Centrum?

Wywiad z Davidem jest szóstym z cyklu wywiadów z partnerami Centrum Wielokulturowego.

PL/ENG/UA/RU

„Co warto wiedzieć o Krakowie? To fantastyczne miasto, otwarte i gościnne, niezwykle bezpieczne dla obcokrajowców.” – David McGirr.

Z przyjemnością przedstawiamy wam najnowszy wywiad z naszym partnerem z Kraków Expats Directory, Davidem McGirrem. Chcecie dowiedzieć się, co sprowadziło szkockiego fotografa do Polski? Czym się tu zajmuje i jakie ma refleksje na temat magicznego Krakowa oraz naszego Centrum?

Wywiad z Davidem jest szóstym z cyklu wywiadów z partnerami Centrum Wielokulturowego.

Katsiaryna Khomich: Czym zajmuje się Wasza organizacja? Do kogo skierowana jest Wasza oferta? Co osoba przyjeżdżająca do Krakowa po raz pierwszy powinna wiedzieć o mieście i o Was?

David McGirr: Przede wszystkim Polska to nie Kraków, Kraków to nie Polska. Kraków jest wyjątkowy, to wspaniałe miasto ze wspaniałą architekturą i bogatą historią. Zawsze coś się dzieje. Uwielbiam to miasto i nie żałuję, że tu jestem. Życie tutaj ma swoje wzloty i upadki, jest kilka niesamowitych rzeczy i kilka niezbyt wspaniałych.

Największym wyzwaniem jest bariera językowa. Polski jest trudny. Dobrze rozumiem polski, ale nie potrafię mówić i to jest ogromny problem. Ludzie powinni zrozumieć, że aby załatwić formalności, muszą znaleźć pomoc polskojęzycznego przyjaciela lub za pośrednictwem organizacji takich jak Centrum Wielokulturowe. Ludzie mogą mieć tu dobre życie. Kraków jest otwartym miastem, ludzie czynią go otwartym.

Co ludzie powinni wiedzieć o Krakowie? To fantastyczne miasto, jest otwarte i przyjazne, jest niezwykle bezpieczne dla obcokrajowców lub osób, które mogą obawiać się rasizmu, nienawiści do wszelkiego rodzaju przestępstw. Ale to miasto i różne rzeczy mogą się zdarzyć, więc trzeba zachować zdrowy rozsądek.

Odpowiadając na pierwszą część pytania, różnię się od innych partnerów CW, ponieważ nie jestem organizacją, jestem sobą. Jestem David McGirr ze Szkocji, po prostu obcokrajowiec w Krakowie. Założyłem stronę internetową, Kraków Expats Directory, gdzie można znaleźć informacje o wydarzeniach kulturalnych, o tym, co dzieje się w mieście. Później pojawił się kanał na Youtube, nazwany KrakowTV. Jest to mały kanał społecznościowy, informujący o wydarzeniach w Krakowie. Robię również zdjęcia lub filmy z wycieczek po mieście i zacząłem robić podcasty o nazwie Kraków Stories Podcast, a także będę robił podcast Wielokulturowy Kraków dla Centrum Wielokulturowego.

K.K.: Jakie były Twoje dotychczasowe działania?

D.McG.: W odniesieniu do Centrum Wielokulturowego jest to głównie wsparcie techniczne z audiowizualnego punktu widzenia. Staram się również angażować lub przynajmniej brać udział w spotkaniach Centrum Wielokulturowego i innych organizacji. Nie jestem w centrum zbyt często, ponieważ nie mam wystarczająco dużo czasu. Tak więc moje działania polegają głównie na pomocy przy fotografii, wideo i materiałach audiowizualnych, a także mam stronę internetową, na której mogę publikować różne treści o Krakowie i wydarzeniach organizowanych przez Centrum Wielokulturowe, udostępniać te informacje w grupach społecznościowych i na kanale Youtube.

K.K.: Jakie są Twoje marzenia i plany na przyszłość?

D.McG.: Trudno odpowiedzieć na to pytanie nie myśląc o Otwartym Krakowie. Co chciałbym, aby było inne w Otwartym Krakowie? Nadal uważam, że musimy rozpowszechniać informacje o Punkcie Informacyjnym, ponieważ wciąż nie jest on wystarczająco znany. Chciałabym, aby jego ekspozycja i promocja były bardziej rozpowszechnione.

Naprawdę uważam, że Punkt Informacyjny i Centrum Wielokulturowe wykonują niesamowitą pracę, i więcej osób powinno wiedzieć o ich aktywnościach i o tym, jak mogą pomóc. Więc moim marzeniem jest, aby nadal robili to, co robią, ale bardziej łączyli się ze społecznością. Wiem, że oni wszyscy, a raczej my wszyscy, jesteśmy pasjonatami, musimy tylko sprawić, by tak się stało, a to nie jest łatwe i wymaga od nas wszystkich współpracy z partnerami i społecznością.

K.K.: Dlaczego Kraków? Czym to miasto wyróżnia się na tle innych polskich miast? Dlaczego wybrałeś Kraków jako miasto do życia?

D.McG.: Mam szczęście. Poznałem moją żonę, która pochodzi z Krakowa. Mogła pochodzić z innego polskiego miasta i wtedy trudniej byłoby mi zintegrować się ze społecznością. Kraków jest zdecydowanie bardziej kosmopolityczny, kreatywny i kulturalny.

Trudno jest przejechać przez miasto i nie natknąć się na jakiś festiwal czy koncert. Wyróżnia się tym, że jest niesamowitym miastem: architekturą, zielenią, kulturą i historią. Miasto stara się również doskonalić. Kraków się zmienia, ale jest to bardzo konserwatywne miasto, bardzo chroniące wspaniały magiczny Kraków. Ale tak, jest świetny.

Moją ulubioną dzielnicą jest Podgórze, podoba mi się jak zielone jest to miejsce. Trudno nie kochać Krakowa, oczywiście nie jest idealny. Nie lubię smogu, ruchu samochodowego i graffiti. Nikt, nigdzie nie jest idealny, ale ogólnie jest to niesamowite miasto.

K.K.: Co współpraca między Twoją organizacją a Centrum Wielokulturowym wniosła na mapę Krakowa?

D.McG.: Myślę, że pracujemy nad świadomością, staramy się wykorzystać każdą okazję, aby opowiedzieć o sobie i naszej pracy. Jako partner prawie codziennie opowiadam komuś o Centrum. Myślę, że rozpowszechnianie informacji to przekazywanie ludziom wiedzy o tym, co się dzieje i dzielenie się świadomością. To nasze główne cele, pomagać ludziom i zapewniać komunikację.


ENG

„What is worth knowing about Krakow? It’s a fantastic city, open and welcoming, extremely safe for foreigners.” – David McGirr.

We’re happy to bring you the latest interview with our partner from Krakow Expats Directory, David McGirr. Want to find out what brought the Scottish photographer to Poland? What does he do here and what are his thoughts on magical Krakow and our Center?

The interview with David is the sixth in a series of interviews with Multicultural Center partners.

K.K.: What does your organization do? To whom is your offer addressed? What should a person coming to Cracow for the first time know about the city and you?

D.McG.: First of all Poland isn’t Krakow; Krakow is not Poland. Krakow is quite unique and special, it’s a great city with great architecture and a lot of history. There’s always something going on. I love it and I have no regrets being here. Life in here has its ups and downs, there are some amazing things and some not-so-great things.
The biggest challenge is the language barrier. Polish is difficult. I understand Polish well, but I can’t speak it and it’s a huge problem. People should understand that to deal with formalities they need to find the assistance of a Polish speaking friend or through organizations such as the Multiculture Centre. People can have a good life here. Krakow is an open city, the people make it open.

What should people know about Krakow? It’s a fantastic city, it’s open and welcoming, it’s remarkably safe for foreigners or for people who may be worried about racism, hate any type of crime. But it’s a city and things can happen, so you have to use common sense.

Answering the first part of the question, I differ from other partners of MC because I’m not an organization, I’m me. I’m David McGirr from Scotland, just a foreigner in Cracow. I started a website, Kraków Expats Directory, where you can find information about cultural events, about what is happening in the city. Later appeared a Youtube channel, called KrakowTV. It is a small community channel, informing about events in Krakow. I also take photos or videos of walking tours around the city and started doing podcasts called Kraków Stories Podcast, and will also be doing a Multicultural Krakow podcast for the Multiculture Center.

K.K.: What have been your activities so far?

D.McG.:In relation to Multiculture Center mainly it’s technical support from audiovisual point of view. Also try to keep involved or at least take part in the meetings by Multiculture Centre and other organizations. I’m not in the center very often because I don’t have enough time. So my activities are mainly helping with photography, video and audiovisual stuff, also I have a website where I can publish different content about Krakow and events organized by Multiculture Center, share this information on Social Groups and Youtube channel.
K.K.: What are your dreams and plans for the future?

D.McG.:It’s difficult to answer this question without thinking about Open Krakow. What I would like to be different for an Open Krakow? I still think we need to spread word about the Information Point because it’s still not well-known enough. I would like to see the exposure and the promotion of it improve.
I genuinely think that Information Point and Multiculture Centre are doing amazing work but still too little people know about work that do and how they can help. So my dream is to keep doing what they’re doing but connect more with the community. I know that they’re all or rather, we’re all passionate about it, we just need to make it happen and that’s not easy and that takes all of us to deal with partners and the community.

K.K.: Why Krakow? How does this city stand out from other Polish cities? Why did you choose Krakow as a city to live?

D.McG.: I’m lucky. I met my wife who is from Krakow. She could have been from another Polish city and then it was harder for me to integrate into the community. Krakow is definitely more cosmopolitan, more creative, more cultural.
It is difficult to pass through the city and not come across a festival or concert. It stands out because it’s an amazing city: the architecture and greenery and culture and history. The city’s making an effort to improve as well. Krakow is changing, but it’s a very conservative city, very protective of the wonderful magical Krakow. But yeah, it’s great.
My favorite area is Podgórze, I like how green this place is. So it’s hard not to love Krakow, of course it’s not perfect. I don’t like smog, driving and graffiti. Nobody, nowhere is perfect but overall it’s an amazing city.
K.K.: What has the cooperation between your organization and the Multicultural Center brought to the map of Krakow?

D.McG.: I think we work on awareness, we try to take every opportunity to tell about ourselves and our work. As a Partner, I’m telling somebody about the center almost every day. I think spreading the information is letting people know about what’s going on, and share awareness. So it’s our main goals, to help people and provide communication.


UA

„Що варто знати про Краків? Це фантастичне місто, відкрите, гостинне та надзвичайно безпечне для іноземців”. – Девід МакГірр.

Ми раді представити вам найновіше інтерв’ю з нашим партнером Krakow Expats Directory, Девідом МакГірром. Хочете дізнатися, що привело шотландського фотографа до Польщі? Чим він тут займається і що думає про чарівний Краків та наш Центр?

Інтерв’ю з Девідом є шостим у серії інтерв’ю з партнерами Мультикультурного центру.

K.K.: Чим займається ваша організація? Кому адресована ваша пропозиція? Що людина, яка вперше приїжджає до Кракова, повинна знати про місто і про вас?

 

D.McG.: Перш за все, Польща – це не Краків, а Краків – це не Польща. Краків досить унікальний і особливий, це велике місто з чудовою архітектурою і великою історією. Тут завжди щось відбувається. Я люблю його і не шкодую, що перебуваю тут. Життя тут має свої злети і падіння, є дивовижні речі, а є й не дуже.

Найбільший виклик – це мовний бар’єр. Польська – це складно. Я добре розумію польську, але не можу нею розмовляти, і це величезна проблема. Люди повинні розуміти, що для вирішення формальностей їм потрібно звернутися за допомогою до польськомовного друга або через такі організації, як Мультикультурний центр. Люди можуть мати тут хороше життя. Краків – відкрите місто, люди роблять його відкритим.

Що варто знати про Краків? Це фантастичне місто, воно відкрите і гостинне, надзвичайно безпечне для іноземців або для людей, які можуть бути стурбовані расизмом, ненавидять будь-які види злочинів. Але це місто, і в ньому все може статися, тому ви повинні використовувати здоровий глузд.

Відповідаючи на першу частину запитання, я відрізняюся від інших партнерів MC, тому що я не організація, я – це я. Я Девід МакГірр з Шотландії, просто іноземець у Кракові. Я створив сайт Kraków Expats Directory, де можна знайти інформацію про культурні події, про те, що відбувається в місті. Пізніше з’явився канал на Youtube, який називається KrakowTV. Це невеликий громадський канал, який інформує про події в Кракові. Я також фотографую та знімаю на відео пішохідні екскурсії містом і почав робити подкасти під назвою Kraków Stories Podcast, а також буду робити подкаст Multicultural Kraków для Мультикультурного центру.

K.K.: Якою була ваша діяльність до цього часу?

D.McG.: Щодо Мультикультурного центру, то в основному це технічна підтримка з аудіовізуальної точки зору. Також намагаюся бути залученим або, принаймні, брати участь у зустрічах МЦ та інших організацій. Я не дуже часто буваю в центрі, тому що не маю достатньо часу. Тому моя діяльність в основному полягає в допомозі з фотографією, відео та аудіовізуальними матеріалами, а також у мене є веб-сайт, на якому я можу публікувати різний контент про Краків та заходи, організовані Мультикультурним центром, ділитися цією інформацією в соціальних групах та на Youtube-каналі.

K.K.: Які ваші мрії та плани на майбутнє?

D.McG.: Важко відповісти на це питання, не думаючи про „Open Krakow”. Чим би я хотів, щоб „Відкритий Краків” відрізнявся від інших? Я все ще вважаю, що нам потрібно поширювати інформацію про Інформаційний пункт, тому що він все ще недостатньо відомий. Я б хотіла, щоб його експозиція та промоція покращилися.

Я щиро вважаю, що Інформаційний пункт і Мультикультурний центр роблять чудову роботу, і більше людей повинні дізнатися що ми робимо і чим вони можуть допомогти. Тому я мрію продовжувати робити те, що вони роблять, але більше спілкуватися з громадою. Я знаю, що всі вони, а точніше, ми всі, захоплені цим, нам просто потрібно втілити це в життя, а це нелегко, і для цього потрібно, щоб ми всі працювали з партнерами та громадою.

K.K.: Чому саме Краків? Чим це місто відрізняється від інших польських міст? Чому ви обрали Краків як місто для життя?

D.McG.:Мені пощастило. Я зустрів свою дружину, яка родом з Кракова. Вона могла б бути з іншого польського міста, і тоді мені було б важче інтегруватися в суспільство. Краків, безумовно, більш космополітичний, більш творчий, більш культурний.

Важко пройти містом і не натрапити на якийсь фестиваль чи концерт. Він виділяється тим, що це дивовижне місто: архітектура, зелень, культура та історія. Місто також намагається вдосконалюватися. Краків змінюється, але це дуже консервативне місто, яке дуже оберігає свій чудовий магічний Краків. Але так, він чудовий.

Мій улюблений район – Підгуже, мені подобається, як тут зелено. Тож Краків важко не любити, хоча, звісно, він не ідеальний. Мені не подобається смог, трафік та графіті. Ніхто і ніде не є ідеальним, але в цілому це дивовижне місто.

K.K.: Як співпраця між вашою організацією та Мультикультурним центром вплинула на карту Кракова?

D.McG.: Я думаю, що ми працюємо над підвищенням обізнаності, намагаємося використовувати кожну можливість, щоб розповісти про себе і свою роботу. Як партнер, я майже щодня розповідаю комусь про центр. Я вважаю, що поширення інформації – це коли люди дізнаються про те, що відбувається, і поширюють інформацію. Тож це наші головні цілі – допомагати людям і забезпечувати комунікацію.


RU

„Что стоит знать о Кракове? Это фантастический город, открытый, гостеприимный и чрезвычайно безопасный для иностранцев”. – Дэвид Макгирр.

Мы рады представить вам новейшее интервью с нашим партнером Krakow Expats Directory Дэвидом Макгирром. Хотите узнать, что привело шотландского фотографа в Польшу? Чем он здесь занимается и что он думает о волшебном Кракове и нашем Центре?

Интервью с Дэвидом – шестое в серии интервью с партнерами Мультикультурного центра.

K.K.: Чем занимается ваша организация? Кому адресовано Ваше предложение? Что должен знать о городе и о Вас человек, впервые приезжающий в Краков?

D.McG.:Прежде всего, Польша – это не Краков, Краков – это не Польша. Краков – совершенно уникальный и особенный город, с прекрасной архитектурой и богатой историей. Здесь всегда что-то происходит. Мне это нравится, и я нисколько не жалею, что оказался здесь. В жизни здесь есть свои взлеты и падения, есть удивительные вещи и не очень.

Самая большая проблема – это языковой барьер. Польский язык – это сложно. Я хорошо понимаю польский, но не могу на нем говорить, и это большая проблема. Люди должны понимать, что для решения формальностей им необходимо обратиться за помощью к другу, говорящему по-польски, или в такие организации, как Мультикультурный центр. Люди могут жить здесь полноценной жизнью. Краков – открытый город, люди делают его открытым.

Что люди должны знать о Кракове? Это фантастический город, открытый и гостеприимный, он удивительно безопасен для иностранцев или для людей, которых может беспокоить расизм или ненависть к любым видам преступлений. Но это город, и всякое может случиться, поэтому нужно руководствоваться здравым смыслом.

Отвечая на первую часть вопроса, я отличаюсь от других партнеров MC тем, что я не организация, я – это я. Я – Дэвид Макгирр из Шотландии, просто иностранец в Кракове. Я открыл сайт Kraków Expats Directory, где можно найти информацию о культурных событиях, о том, что происходит в городе. Позже появился канал на Youtube, который называется KrakowTV. Это небольшой общественный канал, информирующий о событиях в Кракове. Я также делаю фото- и видеосъемку пешеходных экскурсий по городу и начал вести подкасты под названием Kraków Stories Podcast, а также буду вести подкаст Multicultural Krakow для Мультикультурного центра.

 

K.K.: Чем Вы занимались до сих пор?

D.McG.: Что касается Центра мультикультуры, то в основном это техническая поддержка с аудиовизуальной точки зрения. Также стараюсь участвовать или хотя бы принимать участие во встречах Мультикультурного центра и других организаций. Я не очень часто бываю в центре, потому что у меня не хватает времени. Поэтому моя деятельность заключается в основном в помощи с фотографией, видео и аудиовизуальными материалами, также у меня есть сайт, на котором я могу публиковать различные материалы о Кракове и мероприятиях, организуемых Мультикультурным центром, делиться этой информацией в социальных группах и на канале Youtube.

K.K.: Каковы Ваши мечты и планы на будущее?

D.McG.: Трудно ответить на этот вопрос, не думая об Open Krakow. Что бы я хотел, чтобы в Open Krakow было по-другому? Я по-прежнему считаю, что нам необходимо распространять информацию об Информационном пункте, потому что он все еще недостаточно известен. Я бы хотел, чтобы его освещение и продвижение улучшилось.

Я искренне считаю, что Информационный пункт и Мультикультурный центр делают замечательную работу, и больше людей должны знать об их деятельности и о том, как они могут помочь. Поэтому я мечтаю о том, чтобы они продолжали делать то, что делают, но больше взаимодействовали с обществом. Я знаю, что все они или, скорее, мы все увлечены этим, нам просто нужно воплотить это в жизнь, а это нелегко и требует от всех нас работы с партнерами и обществом.

K.K.: Почему именно Краков? Чем этот город отличается от других польских городов? Почему Вы выбрали Краков в качестве города для жизни?

D.McG.: Мне повезло. Я встретил свою жену, которая родом из Кракова. Она могла бы быть из другого польского города, и тогда мне было бы сложнее интегрироваться в общество. Краков, безусловно, более космополитичен, более креативен, более культурен.

Трудно проехать по городу и не наткнуться на фестиваль или концерт. Он выделяется тем, что это удивительный город: архитектура, зелень, культура и история. Город тоже старается совершенствоваться. Краков меняется, но это очень консервативный город, очень бережно относящийся к чудесному волшебному Кракову. Но да, он великолепен.

Мой любимый район – Подгуже, мне нравится, что здесь много зелени. Так что трудно не любить Краков, конечно, он не идеален. Мне не нравится смог, трафик и граффити. Никто и нигде не идеален, но в целом это удивительный город.

K.K.: Что дало сотрудничество между Вашей организацией и Мультикультурным центром на карте Кракова?

D.McG.: Я думаю, что мы работаем над информированностью, стараемся использовать любую возможность, чтобы рассказать о себе и своей работе. Как партнер, я почти каждый день рассказываю кому-нибудь о центре. Я думаю, что распространение информации позволяет людям узнать о том, что происходит, и поделиться осведомленностью. Так что это наши главные цели – помогать людям и обеспечивать общение.