Zapraszamy na kolejny tydzień pełen wspaniałych zajęć w Centrum Edukacji i Wsparcia!

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

 

[PL] [ENG] [UA]

Podróż bohatera – gra coachingowa

Podróż bohatera – gra coachingowa

KIEDY: 02.10.2023

W GODZINACH: 16:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób  18+

Warsztaty „Podróż bohatera” sprzyjają odkrywaniu swojego potencjału i poszukiwaniu własnej drogi; zapraszają do podróży w głąb własnych możliwości i samopoznania. W czasie „podróży morskiej” określimy własne potrzeby i cele długo i krótkoterminowe, zmierzymy się z przeszkodami  i „demonami”, które stają nam na drodze do ich realizacji. Odkryjemy swoje bezcenne zasoby i źródła własnej siły. A przy tym nasza podróż będzie okazją do wzajemnych inspiracji. A motto podróży brzmi: „Statek płynie niezależnie od tego jak wieje wiatr, ale od tego jak ustawisz żagle”.

 

Prowadzenie: Izabela Mias -Dudek –  pracowniczka fundacji, certyfikowany trener gry coachingowej “Podróż bohatera”. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą i z osobami dorosłymi jako pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny i trener. 

 

Form to sign up:  https://forms.gle/LJiMkcLenKkS21DK6    

The hero’s journey – a coaching game

WHEN: 02.10.2023

AT: 16:00-18:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for persons 18+

The „Hero’s Journey” workshop fosters the discovery of one’s potential and the search for one’s own path; it invites a journey into one’s own possibilities and self-discovery. During the „sea voyage” we will identify our own needs and long and short-term goals, face the obstacles and „demons” that stand in our way of achieving them. We will discover our invaluable resources and sources of our own strength. And in doing so, our journey will be an opportunity for mutual inspiration. And the motto of the journey is: „A ship sails no matter how the wind blows, but how you set the sails”.

Leader: Izabela Mias -Dudek – Foundation employee, certified trainer of the „Hero’s Journey” coaching game. She has experience in working with young people and adults as a school teacher, educational therapist and coach.

 

Реєстраційна анкета:https://forms.gle/LJiMkcLenKkS21DK6    

Подорож героя – коучинг-гра

КОЛИ: 02.10.2023

ГОДИНИ: 16:00-18:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków.

ДЛЯ КОГО: для осіб 18+

Воркшоп „Подорож героя” сприяє розкриттю власного потенціалу та пошуку власного шляху, запрошує до мандрівки у власні можливості та самопізнання. Під час „морської подорожі” ми визначимо власні потреби, довгострокові та короткострокові цілі, зіткнемося з перешкодами та „демонами”, які стоять на нашому шляху до їх досягнення. Ми відкриємо свої безцінні ресурси та джерела власної сили. І при цьому наша подорож стане можливістю для взаємного натхнення. А девіз мандрівки: „Корабель пливе не за вітром, а за тим, як ви ставите вітрила”.

Ведуча: Ізабела Мiaс-Дудек – співробітниця Фундації, сертифікована тренерка коучинг-гри „Подорож героя” „Подорож героя”. Має досвід роботи з молоддю та дорослими в якості шкільного вчителя, освітнього терапевта та тренера.

 

Kasztanowe inspiracje – warsztaty plastyczne

Kasztanowe inspiracje – warsztaty plastyczne

KIEDY: 02.10.2023

W GODZINACH: 16:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dzieci 6-10

Wielu ludzi lubi zbierać kasztany, niektórzy kochają ściskać je w dłoni, inni zjadać. Dla nas podczas warsztatów będą inspiracją do prac, które będą powstawać.

Prowadzenie: Joanna Kołek – Zych – pracowniczka fundacji, absolwentka studiów filozoficznych i kulturoznawczych, była edukatorka w Muzeum Narodowym w Krakowie.

 

Form to sign up:   https://forms.gle/55LBnDZmzc9bcaan7 

Chestnut inspirations – art workshops 

WHEN: 02.10.2023

AT: 16:00-18:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for ages 6-10

Many people like to collect chestnuts, some love to squeeze them in their hand, others to eat them. For us, during the workshop, they will be the inspiration for the works that will be created.

Conducting: Joanna Kolek – Zych – Foundation employee, graduate in philosophy and cultural studies, former educator at the National Museum in Krakow.

 

Посилання для реєстрації: https://forms.gle/55LBnDZmzc9bcaan7 

Каштанові натхнення – арт-майстерні

КОЛИ: 05.10.2023

ГОДИНИ: 16:00-17:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для дітей 6-10 років

Багато людей люблять збирати каштани, одні обожнюють їх тиснути в руках, інші люблять їсти. Під час майстер-класів вони будуть джерелом натхнення для робіт, які будуть створені.

Проводить: Йоанна Колек – Зих – співробітниця фундації, випускниця філософії та культурології, колишня співробітниця Національного Музею в Кракові.

Wprowadzenie do refleksologii

  1. Link do formularza: https://forms.gle/DP5ywe596iEsD1hn6 

Wprowadzenie do refleksologii

KIEDY: 03.10.2023

W GODZINACH: 10:00-11:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Refleksologia to metoda leczenia poprzez uciskanie odpowiednich obszarów powierzchni ciała zwanych refleksami, które znajdują się na stopach i dłoniach.

 Prowadzenie: Anna Białecka – biolog i refleksolog, od trzech lat prowadzi zajęcia w Centrach Aktywności Seniora, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

 

Link to form: https:https://forms.gle/DP5ywe596iEsD1hn6 

Introduction to reflexology

WHEN: 03.10.2023

AT: 10:00-11:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for people 60+

Reflexology is a method of healing by applying pressure to corresponding areas of the body’s surface called reflexes, which are found on the feet and hands. 

Leading: Anna Białecka – biologist and reflexologist, has been running classes at Senior Citizen Activity Centres for three years, which are very popular.

 

Лінк до анкети:  https://forms.gle/DP5ywe596iEsD1hn6 

Вступ до рефлексотерапії

КОЛИ: 03.10.2023

ГОДИНИ: 10:00-11:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Рефлексотерапія – це метод лікування шляхом натискання на відповідні ділянки поверхні тіла, звані рефлексами, які знаходяться на стопах і кистях рук. 

Ведучі: Анна Бялецька – біолог і рефлексотерапевт, протягом трьох років проводить заняття в Центрах активності для людей похилого віку, які користуються великою популярністю.

 

Konwersacje z języka angielskiego 

Konwersacje z języka angielskiego 

KIEDY: 03.10.2023

W GODZINACH: 15:00-16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Prowadzenie: Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

Link to registration: https://forms.gle/hqwVFuP7UyKDa2G88 

English Conversation

WHEN: 03.10.2023

AT: 15:00-16:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Leading: Alicja Turecka – an employee of the foundation, a student of Middle Eastern studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and hops around Europe.

Посилання для реєстрації: https://forms.gle/hqwVFuP7UyKDa2G88 

Розмовна англійська

КОЛИ: 03.10.2023

ГОДИНИ: 15:00-16:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Ведучі: Аліція Турецька – співробітниця Фонду, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, подорожує Європою.

 

Klub rękodzieła

Klub rękodzieła

KIEDY: 03.10.2023

W GODZINACH: 16:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 13+

Samouczka szydełkowa chętnie nauczy innych szydełkowania! Lub podzierga w gronie osób, które już ogarniają i mogą podzielić się pomysłami i projektami! W rękodzieło wkręciła się (jak pewnie większość z nas) w trakcie pandemii. Zależy jej na tym, żeby wykonane rzeczy były trwałe oraz zero waste. Ma na swoim koncie wiele toreb na owoce, swetrów oraz sukienkę, która wymagała sporo cierpliwości 🙂

Prowadzenie:  Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

Link to registration:https://forms.gle/oMjDuUjvad2A9QWb9 

Handicraft club

WHEN: 03.10.2023

AT: 16:00-18:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for people 13+

A self-taught crocheter will be happy to teach others to crochet! Or knit with people who already know and can share ideas and projects! She got into crafting (like probably most of us) during the pandemic. She is keen that the things made are sustainable and zero waste. She has made many fruit bags, jumpers and a dress that required a lot of patience 🙂

Leading:  Alicja Turecka – Foundation worker, student of Middle Eastern Studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and also hops around Europe.

Посилання для реєстрації:https://forms.gle/oMjDuUjvad2A9QWb9 

Клуб рукоділля

КОЛИ: 03.10.2023

ГОДИНИ: 16:00-18:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для осіб 13+

Самоучка, яка в’яже гачком, з радістю навчить охочих цьому мистецтву! Також вона може в’язати з тими, хто вже вміє і може поділитися ідеями та проектами! Рукоділлям Аліція захопилася (як, мабуть, і більшість з нас) під час пандемії. Вона прагне, щоб виготовлені речі були екологічно чистими та безвідходними. На її рахунку багато сумок для фруктів, джемперів та сукня, яка вимагала багато терпіння 🙂

Ведуча: Аліція Турецька – працівниця Фундації, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Вона цікавиться ремеслами, музикою та скелелазінням, а також подорожує Європою.

 

Co to jest profil zaufany, jak działa mObywatel? 

Co to jest profil zaufany, jak działa mObywatel? 

KIEDY: 04.10.2023

W GODZINACH: 16:00-17:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: osoby 18+

Co to jest profil zaufany? Jak działa mObywatel? Dzięki temu spotkaniu będzie można dowiedzieć się jak  załatwiać niektóre sprawy bez konieczności udawania się do urzędu.

Prowadzenie: Olha Podolna – konsultantka, która współpracowała z Urzędem Gminy Zabierzów oraz Caritas Polska.

Uwaga: spotkanie prowadzone w j. ukraińskim, z możliwością tłumaczenia na j. polski.

Link to registration:

What is a trusted profile, how does mObywatel work?

WHEN: 04.10.2023

AT: 16:00-17:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for people 13+

What is a trusted profile? How does mObywatel work? Through this meeting you will be able to find out how to do some things without going to the public departament.

Conducting: Olha Podolna – consultant who has worked with the Zabierzów Municipality Office and Caritas Poland.

Note: meeting conducted in Ukrainian, with the possibility of translation into Polish.

Посилання для реєстрації:

Що таке довірений профіль, як працює mObywatel?

КОЛИ: 10.04.2023

ГОДИНИ: 16:00-17:00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: особам 18+

Що таке довірений профіль? Як працює mObywatel? Завдяки цій зустрічі ви зможете навчитися вирішувати деякі справи, не йдучи в офіс.

Проводить: Ольга Подольна – консультантка, яка співпрацювала з гмінним управлінням Забежув та Карітасом Польща.

Примітка: зустріч ведеться українською мовою, з можливістю перекладу на польську.

Lekcja ukulele

Lekcja ukulele

KIEDY: 05.10.2023

W GODZINACH: 16:00-17:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 6-10 lat

Pokazowa lekcja gry na ukulele. Każdy będzie mógł spróbować zagrać na instrumencie wg. wskazówek nauczycielki.

Prowadzenie: Olena Markheva – nauczycielka gry na instrumentach i śpiewu.

 

Link to registration:https://forms.gle/t6hsJTGdGAg2Vt6z8

Ukulele lesson

WHEN: 05.10.2023

AT: 16:00-17:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for ages 6-10

A demonstration lesson on the ukulele. Everyone will be able to try playing the instrument according to the teacher’s instructions.

Conducting: Olena Markheva – teacher of playing instruments and singing.

 

Посилання для реєстрації:https://forms.gle/t6hsJTGdGAg2Vt6z8

Урок гри на укулеле

КОЛИ: 05.10.2023

ГОДИНИ: 16:00-17:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для дітей 6-10 років

Демонстраційний урок гри на укулеле. Кожен бажаючий може спробувати грати на інструменті відповідно до порад викладача.

Проводить: Олена Мархева – викладач гри на музичних інструментах та співу.