PL / ENG / UA  

Harmonogram (26.02-3.03.2024) zajęć na os. Górali 24 w Krakowie.

Przedstawiamy harmonogram na kolejny tydzień działań w lokalizacji na os. Górali 24. Zajęcia prowadzone w ramach projektów Centrum Edukacji i Wsparcia oraz Miejsce Otwarte są bezpłatne.


Miejsce Otwarte

 

Poniedziałek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat)

 

Wtorek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

16.00-17.30 Trening tenisa stołowego dla młodzieży 12+, Hala 100-lecia KS Cracovia 1906

16.00-17.30 Kakaowy Klub dla młodzieży (12-18 lat)

17.00-18.00 Gimnastyka i żonglerka cyrkowa

 

Środa

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat)

 

Czwartek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

16.00-17.00 Gimnastyka i żonglerka cyrkowa

17.00-18.00 Szachy dla dzieci 6+

18.00-19.00 Szachy dla dzieci 9+

 

Piątek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

16.15-17.15 Capoeira dla dzieci (5-10 lat)

17.00-18.30 Kurs SMM „Sprzedaż poprzez sieci społecznościowe”

17.15-18.15 Capoeira dla dzieci (10-15 lat)

 

Sobota

12.00-14.00 Wycieczka po Krakowie „Mały Rynek”

 

Centrum Edukacji i Wsparcia

 

Poniedziałek

9.00-16.00 Dyżur informacyjny 

16.45-18.15 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2), Kamienica Szara, Rynek Główny 6

18.30-19.30 Joga dla dorosłych

 

Wtorek

9.00-16.00 Dyżur informacyjny 

14.00-16.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

15.00-16.00 Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 

17.00-18.00 Easy English Talks – konwersacje z języka angielskiego (poziom A2/B1) 

18.00-19.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

18.00-19.00 Rusz ciało

18.00-19.00 Mówimy po angielsku – konwersacje dla dzieci (6-14 lat)

 

Środa

13.00-19.00 Dyżur informacyjny 

10.00-12.00 Przyjemne poranki

13.00-15.00 Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

 

Czwartek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

„15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2), Kamienica Szara, Rynek Główny 6”

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2)

16.45-18.15 Cykl warsztatów – „Weźże to ogarnij — warsztaty z wielokulturowości”

 

Piątek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny, ul. Zabłocie 20

 

Sobota

11.00-14.00 Lekcja Granka z Sempreyem: produkcja muzyczna – Ableton, poziom podstawowy

 

ENG

Schedule (26.02-3.03.2024) of activities at the os. Górali 24 in Krakow.

We present the schedule for the next week of activities at the location on the Górali 24 housing estate. Activities conducted within the projects of the Center for Education and Support and the Open Place are free of charge.

 

Open Place

 

Monday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old)

 

Tuesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.30 Table tennis training for youth 12+, 100th Anniversary Hall of KS Cracovia 1906

16.00-17.30 Cocoa Club for youth (12-18 years old)

17.00-18.00 Gymnastics and circus juggling

 

Wednesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old)

 

Thursday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.00 Gymnastics and circus juggling

17.00-18.00 Chess for children 6+

18.00-19.00 Chess for children 9+

 

Friday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.15-17.15 Capoeira for children (5-10 years)

17.00-18.30 SMM course „Sales through social networks”

17.15-18.15 Capoeira for children (10-15 years old)

 

Saturday

12.00-14.00 Krakow tour „Mały Rynek”

 

Education and Support Center

 

Monday

9.00-16.00 Information duty 

16.45-18.15 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Kamienica Szara, Rynek Główny 6

18.30-19.30 Yoga for adults

 

Tuesday

9.00-16.00 Information duty 

14.00-16.00 Individual psychological consultations

15.00-16.00 English conversation – level A2 

17.00-18.00 Easy English Talks – English conversations (level A2/B1) 

18.00-19.00 Individual psychological consultations

18.00-19.00 Move your body

18.00-19.00 We speak in English – conversations for children (6-14 years old)

 

Wednesday

13.00-19.00 Information duty 

10.00-12.00 Pleasant mornings

13.00-15.00 Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us? Come and tell!

 

Thursday

10.00-16.00 Information duty 

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Kamienica Szara, Rynek Główny 6

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level)

16.45-18.15 Workshop series – „Get to it – multiculturalism workshops”

 

Friday

10.00-16.00 Information duty, ul. Zabłocie 20

 

Saturday

11.00-14.00 Granko lesson with Semprey: music production – Ableton, basic level

 

UA

Розклад (26.02-3.03.2024) заходів на os. Górali 24 у Кракові.

Представляємо розклад заходів на наступний тиждень на os. Górali 24. Заходи, що проводяться в рамках проектів Центр освіти та підтримки та Відкрите Місце, є безкоштовними.

 

Відкрите Місце

 

Понеділок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років)

 

Вівторок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-17.30 Тренування з настільного тенісу 12+, Зал 100-річчя KS Cracovia 1906

16.00-17.30 Какао клуб для молоді (12-18 років)

17.00-18.00 Гімнастика та циркове жонглювання

 

Середа

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років)

 

Четвер

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-17.00 Гімнастика та циркове жонглювання

17.00-18.00 Шахи для дітей 6+

18.00-19.00 Шахи для дітей 9+

 

П’ятниця

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.15-17.15 Капоейра для дітей (5-10 років)

17.00-18.30 Курс SMM «Продажі через соціальні мережі»

17.15-18.15 Капоейра для дітей (10-15 років)

 

Субота

12.00-14.00 Екскурсія Краковом «Малий ринок»

 

Центр Освіти та Підтримки

Понеділок

9.00-16.00 Інформаційне чергування 

16.45-18.15 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Kamienica Szara, Rynek Główny 6

18.30-19.30 Йога для дорослих

 

Вівторок

9.00-16.00 Інформаційне чергування 

14.00-16.00 Індивідуальні психологічні консультації

15.00-16.00 Розмовна англійська – A2 

17.00-18.00 Easy English Talks – Розмовна англійська (рівень A2/B1) 

18.00-19.00 Індивідуальні психологічні консультації

18.00-19.00 Привести тіло в рух

18.00-19.00 Розмовляємо англійською – розмовний клуб для дітей (6-14 років)

 

Середа

13.00-19.00 Інформаційне чергування 

10.00-12.00 Приємні ранки

13.00-15.00 Сусідська кава – Маєш ідею, чим з нами зайнятися? Приходь і розкажи!

 

Четвер

10.00-16.00 Інформаційне чергування 

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Kamienica Szara, Rynek Główny 6

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2)

16.45-18.15 Серія воркшопів – „Візьмись за це – тренінг з мультикультуралізму”

 

П’ятниця

10.00-16.00 Інформаційне чергування, вул. Zabłocie 20

 

Субота

11.00-14.00 Урок Гранка з Семпреєм: музичний продакшн – Ableton, базовий рівень