„Dbamy o to, żeby nowi mieszkańcy Krakowa czuli się tu dobrze, udzielamy niezbędnych informacji dla adaptacji w Krakowie, promujemy kulturę i język ukraiński, chcemy pokonać barierę stereotypów.” – Diana Riznyk. Przedstawiamy świeżutki wywiad z naszym cennym partnerem – Fundacją Zustricz! Postanowiliśmy zaglębić się bliżej działalności organizacji i w tym celu porozmawialiśmy z Dianą Riznyk, menadżerką Fundacji.

Wywiad z Dianą jest piątym z cyklu wywiadów z partnerami Centrum Wielokulturowego.

PL

Przedstawiamy świeżutki wywiad z naszym cennym partnerem – Fundacją Zustricz! Postanowiliśmy zaglębić się bliżej działalności organizacji i w tym celu porozmawialiśmy z Dianą Riznyk, menadżerką Fundacji.

Wywiad z Dianą jest piątym z cyklu wywiadów z partnerami Centrum Wielokulturowego.

Katsiaryna Khomich: Czy może Pani na początek trochę opowiedzieć o sobie? O swoim miejscu w Fundacji Zustricz?

Diana Riznyk: Pracuję w Fundacji Zustricz od 2021 roku. Przyszłam tutaj do pracy jako menedżerka klubu. Zajmuję się koordynowaniem projektów, organizowaniem pracy innych, wprowadzeniem nowych osób, nadzoruję media społecznościowe, często jestem osobą, do której pracownicy Fundacji przychodzą w jakichś skomplikowanych sytuacjach, na przykład, kiedy nie wiedzą co zrobić, czy potrzebują jakichś niezbędnych kontaktów.

KK: Do kogo skierowana jest Wasza oferta? Co powinna o Was wiedzieć osoba pierwszy raz przyjeżdżająca do Krakowa?

DR: Nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do Ukraińców, którzy mieszkają w Krakowie, ale też do innych mieszkańców Krakowa. Fundacja Zustricz jest otwartym miejscem dla wszystkich Ukraińców oraz wielbicieli kultury ukraińskiej, jest Klubem ukraińskim w Krakowie, miejscem, gdzie Ukraińcy mieszkające w Krakowie mogą podtrzymywać swoją tożsamość. Głównie zajmujemy się adaptacją oraz integracją, dlatego świadczymy pomoc informacyjną, psychologiczną i prawną. Prowadzimy kursy języka polskiego i ukraińskiego, kluby rozmowne w w obu językach, spotkania oraz zajęcia integracyjne i adaptacyjne dla dzieci, dorosłych i seniorów. Dbamy o to, żeby nowi mieszkańcy Krakowa czuli się tu dobrze, udzielamy niezbędnych informacji dla adaptacji w Krakowie, promujemy kulturę i język ukraiński, chcemy obalić stereotyp i pokonać barierę kulturową.

KK: Jakie były Wasze dotychczasowe działania, a jakie są Wasze marzenia/plany na przyszłość?

DR: Faktycznie kontynuujemy dalej nasze dotychczasowe działanie, jedynie że  teraz działamy na zupełnie inną skalę. Na przykład, na początku 2022 roku prowadziliśmy nasze aktywności tylko w biurze przy ul. Karmelickiej 34. Teraz jesteśmy obecni w 5 lokalizacjach. Prowadzimy Punkt Wsparcia Ukraińców przy ul. Karmelickiej 34, Centrum Psychologiczne przy ul. Królewskiej 2, Centrum Edukacyjne przy ul. Karmelicka 57, zajęcia oraz spotkania integracyjno-adaptacyjne prowadzimy przy ul. Rajskiej 12 (wejście z ul. Szujskiego) oraz w Miejscu Otwartym przy ul. Życzkowskiego 19.

Co roku w sierpniu jesteśmy partnerami festiwalu ArtPiknik, który organizowany jest przez Fundację Widowisk Masowych, również w ramach Centrum Wielokulturowego i poświęcony jest świętowaniu Dnia Niepodległości Ukrainy, serdecznie zapraszamy.

Również zachęcamy do subskrypcji naszych mediów społecznościowych: facebook, instagram oraz youtube.

Uważam, że naszym głównym i wspólnym marzeniem jest zwycięstwo Ukrainy i powrót jej granic z 1991 roku. Oprócz tego głównym celem Fundacji Zustricz jest to, żeby Ukraińcom i innym imigrantom dobrze się tutaj zamieszkało. Staramy się stworzyć wspólnotę, w której się znajdą Ukraińcy, Polacy i inne narodowości. Właśnie dlatego planujemy kontynuować nasze dotychczasowe działania, skupić się bardziej nie tylko na pomocy niezbędnej, ale również na organizowaniu wydarzeń promujących kulturę ukraińską. Jeszcze takim raczej moim własnym marzeniem jest to, żeby wszystkie nasze biura znalazły się w jednej lokalizacji. Mamy teraz 3-4 lokalizacji i są one trochę porozciągane po Krakowie, chociaż bardzo blisko, ale czasami jest to uciążliwe. A przeniesienie naszych biur do jednej lokalizacji umożliwiłoby stworzenie Ukraińskiego Domu w Krakowie, który reprezentowałby wspólnotę ukraińską i oczywiście łatwiej byłoby nas znaleźć.

KK: Dlaczego wybrałaś Kraków na miejsce do życia?

DR: Z różnych powodów, jeden z nich to studia na Uniwersytecie Jagielońskim, studiowałam neofilologię ukraińską na kierunku tłumaczeniowym. Po studiach postanowiłam zostać w Krakowie, bo czułam się tutaj potrzebna, czułam i do tej pory czuję, że mogę przynieść tutaj korzyść ludziom, szczególnie to zrozumiałam w 2022 roku, kiedy Ukraińcy masowo przyjeżdżali do Polski, do Krakowa ze względu na wojnę. Było im trudno tutaj się zintegrować, zrozumieć, jak tu wszystko działa, co w ogóle mają tu robić, i wtedy zrozumiałam, że moje wcześniejsze doświadczenie daje mi możliwość pomagać ludziom, którzy zaczynają w Krakowie swoje nowe życie.

KK: Co oznacza dla Ciebie praca w Fundacji Zustricz?

DR: Właśnie to, że przenoszę korzyść ludziom, pracując w tej Fundacji. Mam doświadczenie życia w tym kraju, rozumiem, jakie problemy mogą się pojawić tutaj u nowych mieszkańców Krakowa, którzy przyjeżdżają z Ukrainy. W tym miejscu czuję, że jestem na swoim miejscu, dobrze znam się na sprawach, którymi się zajmujemy w Fundacji, i ważne jest to, że chcę pomagać ludziom i dzięki pracy tutaj mam taką możliwość.

KK: Co współpraca między Waszą organizacją a Centrum Wielokulturowym wniosła na mapę Krakowa?

DR: Myślę, że nasza Fundacja Zustricz w Centrum Wielokulturowym jest głosem społeczności ukraińskiej w Krakowie. Reprezentujemy ukraińską kulturę i tradycje oraz wspieramy tą grupą swoją wiedzą ekspercką. Nasza część partnerstwa polega na tym, aby szukać sposobów, jak można pomóc Ukraińcom w integracji, jak zrobić tak, aby czuli się tutaj komfortowo. Oczywiście, Centrum Wielokulturowe jest otwarte dla wszystkich cudzoziemców i my to bardzo cenimy i lubimy tą międzynarodową wymianę. Nasza współpraca również jest taką szansą, aby pokazać innym narodowościom mieszkającym w Krakowie, kim są Ukraińcy oraz pokazać Ukraińcom, że istnieją tutaj też inne narodowości np. Francuzi, Hiszpanie, Białorusini i tak dalej. Naszym wspólnym celem jest to, żeby pokazać wielokulturowość Krakowa, dać możliwość wszystkim mieszkańcom Krakowa otworzyć się na różne kultury. Poza tym razem z CW prowadzimy różnego rodzaju konsultację dla cudzoziemców, każdy może przyjść do Punktu Informacyjnego czy do naszego biura Fundacji Zustricz i otrzymać niezbędne informacje, dotyczące życia w Krakowie i nie tylko. Pod dachem Centrum Wielokulturowego prowadzone są różne eventy, takie jak Dzień Wyszywanki, Art. Piknik i inne wydarzenia, skierowane na pokazania różnych kultur.

KK: Czy uważasz, że ludzie potrzebują organizacji, które zajmują się wielokulturowością w Krakowie? Jeśli tak to dlaczego?

DR: Tak, w Krakowie istnieje dużo narodowości i oczywiście, że jest taka potrzeba, aby ktoś się zajmował się wielokulturowością. Moim zdaniem, wielokulturowość i Kraków to słowa synonimy. Bardzo dużo różnych kultur mieści się w takim pięknym mieście, a takie organizacje jak Centrum Wielokulturowe, na przykład, zajmują się rozwijaniem tych kultur w ramach Krakowa, zajmują się pomaganiem ludziom innych narodowości przyzwyczaić się do życia w Krakowie. Różne wydarzenia kulturowe pokazują, że świat jest taki różnorodny, ale jednocześnie wszyscy mamy coś wspólnego, więc trzeba po prostu dać sobie szansę na poznanie innych kultur, a właśnie w Krakowie takich możliwości jest bardzo dużo, to miasto jest takim łącznikiem, takim domem wielokulturowym. Bardzo bym chciała, żeby mieszkańcy wiedzieli więcej o innych kulturach, myślę, że jest to najlepszy sposób poznania innych narodowości, rozumienia innych, refleksji i wzajemnego uczenia się od siebie oraz sympatii. Dzięki wielokulturowym wydarzeniom również podnosi się nasz poziom tolerancji. Kiedy poznajemy nowych ludzi z innych kultur, rozumiemy, że nie są oni ani gorsi ani lepsi od nas, wpływa to na nasze stereotypowe myślenie.

KK: Czym jest dla ciebie Centrum Wielokulturowe w Krakowie?

DR: Jeśli odpowiadać na to pytanie jako mieszkanka Krakowa to Centrum Wielokulturowe jest dla mnie miejscem, które otwiera mi oczy na inne kultury. Dzięki CW otwieram świat wielokulturowości, poznaje nowe kultury i tradycje, i to wszystko nie wyjeżdżając z Krakowa.


ENG

We present a fresh interview with our valuable partner – Zustrich Foundation! We decided to delve deeper into the organisation’s activities and to do so, we spoke to Diana Riznyk, manager of the Foundation.

The interview with Diana is the fifth in a series of interviews with the Multicultural Centre’s partners.

 

Katsiaryna Khomich: From the beginning, can you tell us about yourself? About your place in the Zustricz Foundation?

Diana Riznyk: I have been working at the Zustricz Foundation since 2021. I had joined it as a club manager. I oversee coordinating projects, organising others’ work, introducing new people, and coordinating social media. I am often the person other employees come with complicated situations, for example, when they don’t know what to do or need some necessary contacts.

KK: To whom is your offer addressed? What someone, who is in Cracow for the first time, should know about you?

DR: Our offer is mainly addressed to the Ukrainians who live in Cracow but also to other citizens of Cracow. The Zustricz Foundation is an open place for all Ukrainians as well as Ukrainian culture enjoyers. It is the Ukrainian Club in Cracow, the place where Ukrainians in Cracow can hold up their identity. We mostly take care of adapting and integrating, which is why we offer informational, psychological, and legal help. We teach Polish and Ukrainian languages, have speaking clubs in both languages, meetings and integrate and adaptational classes for children, adults, and the elderly. We take care of new Cracow citizens, so they feel good here, we provide the necessary information for adapting to Cracow, we promote culture and the Ukrainian language, and we want to overcome the barrier of stereotypes.

KK: What are your actions by far and what are your dreams/plans for the future?

DR: We are continuing our previous actions but on a much wider scale. For example, at the beginning of 2022, we were working only at the office at Karmelicka Street 34. Now we have 5 locations. We lead the Help Point for Ukrainians at Karmelicka Street 34, the Psychological Centre at Królewska Street 2, the Education Centre at Karmelicka Street 57, integrate and adaptational meetings at Rajska Street 12 (entering from Szujskiego Street) and the Open Place at Życzkowskiego street 19.

Every year in August we are partners of the ArtPiknik, organised by Mass Spectacles Foundation, which is also part of the Multicultural Centre and is dedicated to celebrating Ukrainian Independence Day, we sincerely invite you!

We also encourage you to subscribe our social media: Facebook, Instagram and YouTube.I think that the main and shared dream is the victory of Ukraine and the return of borders from 1991. Besides that, the main target of the Zustricz Foundation is to let Ukrainians and other migrants live here well. We try to create a community for Ukrainians, Poles and other nationalities. That is why we plan to continue our previous actions but focus more not only on necessary help but also on organising events that promote Ukrainian culture. My personal dream is for all our offices to be located in one place. Currently, our 3-4 locations are spread around Cracow, and even though near to each other, it sometimes can be inconvenient. Bringing together our offices would help create this Ukrainian House in Cracow, which could represent the Ukrainian community and of course, make it easier to find us.

KK: Why have you picked Cracow as your new place to live in?

DR: Multiple reasons, one of them is studying at the Jagiellonian University, I had studied Ukrainian neophilology with a translating specialisation. After finishing university, I decided to stay in Cracow, I have been feeling useful, and I felt and still am feeling that I can benefit people. I felt it especially in 2022 when Ukrainians were coming in mass to Poland, to Cracow because of the war. It was difficult for them to integrate, to understand how everything works here, and what are they supposed to do here. That is when I understood that my experience gives me the power to help new people, who start their new lives in Cracow.

KK: What does the work in the Zustricz Foundation means to you?

DR: That I bring benefit to people working in this Foundation. I have experience of living in this country, and I understand problems that may occur here for new citizens of Cracow, that come here from Ukraine. Here I feel like I am at the right place, I am aware of the things we do here and it is vital that I want to help others and thanks to this job I have the ability to do so.

KK: What did the cooperation between your organisation and the Multicultural Centre put on the map of Cracow?

DR: I think that our organisation in the Multicultural Centre is the voice of the Ukrainian community in Cracow. We represent Ukrainian culture and traditions, and we support this group with our expert knowledge. Our part of the partnership is looking for ways of helping Ukrainians integrate and how to make them feel comfortable here. Of course, the Multicultural Centre is open to all foreigners, and we value and like those multicultural exchanges. Our cooperation is also the chance to show other nationalities in Cracow who are Ukrainians and to show Ukrainians that there are other nationalities here as well for example French, Spanish, Belarusians and so on. Our common goal is to show the multiculturality of Cracow, giving the possibility for all citizens to open to other cultures. Besides that, together with the Centre, we make consultations for foreigners, everyone can come to the Informational Point or our office and receive necessary information about living in Cracow and more. Under the roof of the Multicultural Centre are organised a variety of events like the Day of Embroidery, ArtPiknik and many others, that are directed to show different cultures.

KK: Do you think people need organisations, that deal with multiculturalism in Cracow? If yes, why?

DR: Yes, there are many nationalities and of course, there is a need for someone to take care of multiculturalism. In my opinion multiculturalism and Cracow are synonyms. There is a wide variety of cultures in this beautiful city, and organizations like the Multicultural Center take care of developing these cultures inside Cracow and help people of other nationalities get used to living in Cracow. Many cultural events show how diverse the world is but at the same time how much in common we have, so we just need to give each other a chance to learn about other cultures and in Cracow there are many opportunities to do so. This city links with cultures like a multicultural home. I would very much like for citizens to know more about other cultures, and I think it is the best way of meeting new nationalities, understanding others, reflecting, mutual learning from each other and sympathizing. Thanks to multicultural events like this the tolerance level grows. When we meet new people from other cultures, we start to understand that they are not worse or better than us, and it affects our stereotypical thinking.

KK: What is the Multicultural Centre in Cracow to you?

DR: As a citizen of Cracow the Multicultural Centre is to me a place that opens my eyes to other cultures. Thanks to it I am open to the world of multiculturalism, I get to know new cultures and traditions, and all of this without leaving Cracow.


 

UA

Представляємо свіже інтерв’ю з нашим цінним партнером – Фондом Зустріч! Ми вирішили заглибитися в діяльність організації і для цього поспілкувалися з Діаною Різник, менеджеркою Фонду.

Інтерв’ю з Діаною є п’ятим у серії інтерв’ю з партнерами Мультикультурного центру.

 

Катерина Хомич: Чи не могли б Ви спочатку розповісти нам трохи про себе? Про ваше місце у Фонді Зустріч?

Діана Різник: У Фонді Зустріч я працюю з 2021 року. Я прийшла сюди працювати менеджеркою клубу. Наразі я координую проєкти, організовую роботу інших, курую соціальні мережі, також я є тією людиною, до якої працівники фонду звертаються в якихось складних ситуаціях, наприклад, коли не знають, що робити, або потрібні необхідні контакти.

КХ: Кому адресована Ваша пропозиція? Що має знати про Вас людина, яка вперше приїжджає до Кракова?

ДР: Наша пропозиція адресована передусім українцям, які проживають у Кракові, а також іншим мешканцям міста. Фундація Зустріч – відкрите місце для всіх українців та шанувальників української культури, це Український клуб у Кракові, місце, де українці, які живуть у Кракові, можуть підтримувати свою ідентичність. Основна увага приділяється адаптації та інтеграції, тому ми надаємо інформаційну, психологічну та юридичну допомогу. Ми проводимо курси польської та української мов, розмовні клуби обома мовами, зустрічі та заходи з інтеграції та адаптації для дітей, дорослих та людей похилого віку. Ми дбаємо про те, щоб нові мешканці Кракова почувалися тут комфортно, надаємо необхідну інформацію для адаптації в Кракові, популяризуємо українську культуру та мову, хочемо зруйнувати стереотипи та подолати культурні бар’єри.

КХ: Чим Ви займалися до цього часу і які Ваші мрії/плани на майбутнє?

ДР:

Насправді, ми продовжуємо нашу попередню діяльність, тільки тепер ми працюємо в зовсім інших масштабах. Наприклад, на початку 2022 року ми проводили свою діяльність лише в офісі за адресою ul. Karmelicka 34. Зараз у нас 5 локалізацій. Пункт підтримки украєнців на ul. Karmelicka 34, Психологічний центр на ul. Królewska 2, Освітній центр на ul.Karmelicka 57, заняття та інтеграційно-адаптаційні зустрічі проводяться за адресою Rajska 12 (вхід з ul. Szujskiego) та Відкритий Простір на ul. Życzkowskiego 19.

Щороку в серпні ми є партнерами фестивалю „АртПікнік”, який організовує Фонд Масових Видовищ, також в рамках Мультикультурного центру, і присвячений святкуванню Дня Незалежності України, на який ми запрошуємо вас.

Також хапрошуємо вас підписатися на наші соціальні мережі: Facebook, Instagram та YouTube.

Я вірю, що нашою головною і спільною мрією є перемога України і повернення її до кордонів 1991 року. Крім того, головна мета Фонду Зустріч – щоб українцям та іншим іммігрантам тут було комфортно. Ми намагаємося створити спільноту, в якій будуть українці, поляки та представники інших національностей. Саме тому ми плануємо продовжувати нашу діяльність, зосереджуючись не лише на наданні необхідної допомоги, а й на організації заходів, спрямованих на популяризацію української культури.

Ще одною, хіба моєю власною мрією є те,  щоб мати всі наші офіси в одному місці. У нас зараз 3-4 офіси, і вони трохи розкидані по Кракову, хоч і дуже близько, але іноді це незручно. А переїзд наших офісів в одне місце поміг би створити Український Дім у Кракові, який би представляв українську громаду, і звичайно, нас було б легше знайти.

КХ: Чому Ви обрали Краків як місце проживання?

ДР: З різних причин, однією з них було навчання в Ягеллонському університеті, де я вивчала українську неофілологію за спеціальністю «переклад». Після навчання я вирішила залишитися в Кракові, тому що відчувала себе тут потрібною, відчувала і відчуваю, що можу принести користь людям, Особливо я це зрозуміла у 2022 році, коли українці масово приїжджали до Польщі, до Кракова через війну. Їм було важко тут інтегруватися, зрозуміти, як тут все працює, що вони взагалі тут мають робити. І тоді я зрозуміла, що мій попередній досвід дає мені змогу допомагати людям, які починають нове життя у Кракові.

КХ: Що для Вас означає робота у Фонді Зустріч?

ДР: Як раз те, що я приношу користь людям, працюючи в цьому Фонді. У мене є досвід життя в цій країні, я розумію проблеми, які можуть виникнути тут у новоприбулих з України. Тут я відчуваю себе на своєму місці, добре розбираюся в питаннях, якими ми займаємося у Фонді, а головне – я хочу допомагати людям, і працюючи тут, у мене є така можливість.

КХ: Як співпраця між Вашою організацією та Мультикультурним Центром вплинула на карту Кракова?

ДР: Я думаю, що наш Фонд Зустріч при Мультикультурному Центрі є голосом українскької громади у Кракові. Ми представляємо українську культуру і традиції та підтримуємо цю групу своїм досвідом. Наша частина партнерства полягає на тому, щоб вони почувуалися тут комфортно. Звичайно, Мультикультурний Центр відкритий для всіх іноземців і ми це дуже цінуємо, і нам подобається цей міжнародний обмін. Наша співпраця – це також можливість показати представникам інших національностей, що живуть у Кракові, хто такі українці, і навпаки, показати українцям, що тут існують теж інші національності, наприклад, французи, іспанці, білоруси і т. д. Наша спільна мета – показати мультикультуралізм Кракова, дати всім жителям Кракова можливість відкритися для різних культур. Крім того, спільно з МЦ ми проводимо різного роду консультації для іноземців – кожен може прийти до Інформаційного пункту або до офісу Фонду Зустріч і отримати необхідну інформацію про життя в Кракові та за його межами. Під дахом Мультикультурного Центру проводяться різноманітні заходи, такі як День Вишиванки, АртПікнік та інші заходи, спрямовані на демонстрацію різних культур.

КХ: Чи вважаєте ви, що людям потрібні організації, які займаються мультикультуралізмом у Кракові? Якщо так, то чому?

ДР: Так, у Кракові багато національностей, і, звичайно, є потреба в тому, щоб хтось займався питанням мультикультуралізму. На мою думку, мультикультуралізм і Краків – це слова синоніми. У такому прекрасному місті проживає дуже багато різних культур, і такі організації, як наприклад, Мультикультурний Центр, займаються розвитком цих культур у Кракові, допомагають людям інших національностей звикнути до життя в Кракові. Різні культурні заходи показують, що світ настільки різноманітний, але водночас у всіх нас є щось спільне, тому просто необхідно дати собі шанс познайомитися з іншими культурами, а таких можливостей у Кракові дуже багато. Місто місто є таким з’єднувачем, таким мультикультурним домом. Я б дуже хотіла, щоб мешканці знали більше про інші культури, я думаю, що це найкращий спосіб познайомитися з іншими національностями, зрозуміти інших, поміркувати і навчитися один від одного, поспівчувати. Завдяки мультикультурним заходам також підвищується наш рівень толерантності. Коли ми зустрічаємо нових людей з інших культур, ми розуміємо, що вони не гірші і не кращі за нас, це впливає на наше стереотипне мислення.

КХ: Що для Васозначає Мультикультурний Центр у Кракові?

ДР: Якщо відповідати на це запитання як мешканець Кракова, то Мультикультурний центр для мене – це місце, яке відкриває очі на інші культури. Завдяки МЦ я відкриваю для себе світ мультикультуралізму, дізнаюся про нові культури і традиції, і все це, не виїжджаючи з Кракова.

 


RU

Представляем свеженькое интервью с нашим ценным партнером – фондом „Зустрич”! Мы решили поближе познакомиться с деятельностью организации и для этого побеседовали Дианой Ризнык, менеджеркой фонда.

Интервью с Дианой – пятое в серии интервью с партнерами Мультикультурного центра.

 

Катерина Хомич: Не могли бы Вы сначала рассказать нам немного о себе? О вашем месте в Фонде Зустрич?

Диана Ризнык: В Фонде Зустрич я нахожусь с 2021 года. Я пришла сюда работать менеджером клуба. На данный момент я координирую проекты, организую работу других, курирую социальные сети, также я являюсь тем человеком, к которому обращаются люди в каких-то сложных ситуациях, например, когда не знают, что делать или нужны необходимые контакты.

КХ: Кому адресовано Ваше предложение? Что должен знать о Вас человек, впервые приезжающий в Краков?

ДР:Наше предложение адресовано прежде всего украинцам, проживающим в Кракове, а также другим жителям Кракова. Фонд Зустрич — открытое место для всех украинцев и любителей украинской культуры, это Украинский клуб в Кракове, место, где украинцы, живущие в Кракове, могут сохранить свою идентичность. В основном мы занимаемся адаптацией и интеграцией, поэтому оказываем информационную, психологическую и юридическую помощь, проводим курсы польского и украинского языков, разговорные клубы на польском и украинском языках, встречи и занятия с целью интеграции и адаптации для детей, взрослых и пожилых людей. Мы заботимся о том, чтобы новые жители Кракова чувствовали себя здесь хорошо, стараемся давать необходимую информацию для приспосабливания к жизни в Кракове, продвигаем украинскую культуру и язык, мы хотим свергнуть стереотипность и преодолеть культурный барьер.

КХ: Какой деятельностью Вы занимались ранее и каковы Ваши мечты/планы на будущее?

ДР: По сути, мы продолжаем нашу прежнюю деятельность, только теперь действуем совсем в других масштабах. Например, в начале 2022 года мы проводили активности только в офисе по адресу ul. Karmelicka 34. Сейчас у нас 5 локализаций. На ul. Karmelicka 34 у нас Пункт поддержки украинцев, на ul. Królewska 2 расположен наш Психологический центр, на ul. Karmelicka 57 – Образовательный центр, занятия и интеграционно-адаптационные встречи проводятся по адресу Rajska 12 (вход с ul. Szujskiego) и в Открытом пространстве на ul. Życzkowskiego 19.

Ежегодно в августе мы являемся партнерами фестиваля «АртПикник», который проходит на базе Мультикультурного центра и посвящен празднованию Дня Независимости Украины, сердечно приглашаем вас.
Мы также призываем вас подписаться на наши социальные сети:Facebook, Instagram и YouTube.

Я считаю, что наша главная и общая мечта – это победа Украины и возвращение её границ 1991 года. Кроме того, главная цель Фонда Зустрич – сделать так, чтобы украинцы и другие иммигранты чувствовали себя здесь комфортно. Мы пытаемся создать сообщество, в котором будут украинцы, поляки и другие национальности. Именно поэтому мы планируем продолжать нашу текущую деятельность, больше ориентироваться не только на оказание необходимой помощи, но и на организацию культурных мероприятий, продвигающих украинскую культуру. Моя мечта — собрать все наши офисы в одном месте. У нас сейчас 3-4 локации и они немного разбросаны по Кракову, хоть и очень близко, но иногда с этим могут возникнуть проблемы. А переезд наших офисов в одно место приведет к появлению такого Украинского Дома в Кракове, который будет олицетворять украинскую общину, и нас, конечно, будет легче найти.

КХ: Почему Вы выбрали Краков в качестве места для жизни?

ДР: По разным причинам, одна из них – учёба в Ягеллонском университете, где я изучала украинскую неофилологию в переводческом направлении. После учебы я решила остаться в Кракове, потому что чувствовала здесь себя нужной, чувствовала и чувствую, что могу принести пользу людям здесь, особенно в 2022 году, когда украинцы массово приезжали в Польшу, в Краков, из-за войны, и им было сложно здесь интегрироваться, понять, как здесь все устроено, что они здесь должны делать, и тогда я поняла, что мой предыдущий опыт дает мне возможность помогать новым людям, которые начинают свою новую жизнь в Кракове.

КХ: Что для Вас значит работа в этой организации?

ДР: Важно то, что я приношу пользу людям, работая в этом Фонде. У меня есть опыт проживания в этой стране, я понимаю, какие проблемы здесь могут возникнуть у новых жителей Кракова, приехавших из Украины. Я чувствую, что нахожусь на своем месте, хорошо разбираюсь в делах, которыми мы занимаемся в Фонде, и важно, что я хочу помогать людям и благодаря своей работе здесь у меня есть такая возможность.

КХ: Что принесло сотрудничество Вашей организации с Мультикультурным центром на карту Кракова?

ДР: Я думаю, что Фонд Зустрич в Мультикультурном Центре – это голос украинской общины Кракова. Мы представляем украинскую культуру и традиции и поддерживаем эту группу своими экспертными знаниями. Наша часть партнерства – искать способы помочь украинцам интегрироваться, как сделать так, чтобы они чувствовали себя здесь комфортно. Конечно, Мультикультурный центр открыт для всех иностранцев и мы этим очень дорожим и нам нравится этот межкультурный обмен, но наше сотрудничество – это еще и возможность показать представителям других национальностей, проживающих в Кракове, кто такие украинцы, и наоборот показать украинцам, что здесь проживают и другие национальности, например, французы, испанцы, белорусы и т. д. Наша общая цель – открыть мультикультурализм Кракова, дать всем жителям Кракова возможность открыть для себя разные культуры. Кроме того, совместно с Мультикультурным Центром мы проводим различного рода консультации для иностранцев, каждый может прийти в Информационный пункт или к нам в офис Фонда Зустрич и получить необходимую информацию о проживании в Кракове и не только. В целом можно сказать, что под крышей Мультикультурного центра, о котором я уже упомянула выше, проводятся различные мероприятия, в том числе День Вышиванки, АртПикник и другие мероприятия, направленные на показ разных культур.

КХ: Считаете ли вы, что людям нужны организации, которые занимаются мультикультурализмом в Кракове? Если да, то почему?

ДР: Да, в Кракове много национальностей, и, конечно, нужен кто-то, кто будет заниматься мультикультурализмом. На мой взгляд, мультикультурализм и Краков — это слова синонимы. В таком красивом городе очень много разных культур, и такие организации, как Мультикультурный центр, например, занимаются развитием этих культур в Кракове, помогая людям других национальностей привыкнуть к жизни в Кракове. Различные культурные мероприятия показывают, что мир настолько разнообразен, но в то же время у всех нас есть что-то общее, поэтому просто необходимо дать себе шанс познакомиться с другими культурами, а таких возможностей в Кракове очень много, ведь этот город — это такое связующее звено, такой мультикультурный дом. Было бы хорошо, если бы все знали больше о других культурах, я думаю, таким образом знакомясь с другими национальностями, все начали бы больше понимать других, перенимать какие-то обычаи к себе  и просто нравиться друг другу, благодаря таким мероприятиям у нас также повышается уровень толерантности, ведь когда мы встречаем новых людей из других культур, мы понимаем, что они не хуже и не лучше нас, мы меняем свое стереотипное мышление.

КХ: Что для вас Мультикультурный центр в Кракове?

ДР: Если отвечать на этот вопрос как житель Кракова, то Мультикультурный центр для меня – это место, открывающее глаза на другие культуры. Благодаря Мультикультурному Центру я открываю мир мультикультурализма, узнаю о новых культурах и традициях и все это, не выезжая из Кракова.