Fundacja Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie, al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków, NIP 676-22-90-123, w związku z realizacją projektu:

pn. „TWÓJ ASYSTENT – wsparcie na dobry start – 2” realizowanego w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem” z dnia 29.10.2022 r., finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w ramach realizacji zadań z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zleci:

  • wykonanie audytu zewnętrznego, przewidzianego do wykonania jako zdanie
    projektu, wynikające z ogólnych regulacji projektowych.

W związku w powyższym, zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie Państwa oferty na
wykonanie zlecenia opisanego w załączniku do niniejszego zapytania.

Miejsce przeprowadzenia audytu: Kraków lub Tychy (Fundacja posiada dwa biura)

Pełna oferta realizacji usługi zawierać powinna:

  • Potwierdzenie spełnienia wymogów kompetencji i uprawnień opisanych w załączonych wytycznych dotyczących kwalifikacji audytora (zał. Nr 1 pkt 7)
  • Potwierdzenie zapoznania się z wymogami audytu opisanymi w załączonych wytycznych oraz potwierdzenie wykonania zadania zgodnie z wytycznymi (zał. Nr 1 pkt 4)
  • Potwierdzenie możliwości wykonania zadania do dnia 31.01.2024 r.
  • Cenę netto, stawkę podatku VAT i brutto wykonania zadania.

Podstawę kwalifikowalności oferty jako pełnej stanowi poprawnie wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy stanowiący załącznik do zapytania. Formularz należy przesłać drogą mailową do dnia 15.01.2024r. na adres seniorzy.ib@gmail.com, do godziny 12.00.

Projekt „TWÓJ ASYSTENT – wsparcie na dobry start – 2” realizowany jest w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem” z dnia 29.10.2022 r. finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji zadań z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt pn. „TWÓJ ASYSTENT – wsparcie na dobry start – 2” realizowanego w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem” z dnia 29.10.2022 r., finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji zadań z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzony był przez okres 8 miesięcy od dnia 01.05.2023 do dnia 31.12.2023 i polegał na świadczeniu usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.

Przewidziana liczba osób objętych wsparciem w projekcie min. 60, liczba godzin usługi na osobę w projekcie średnio 222 h. Dodatkowo dla podopiecznych świadczone były usługi wsparcia psychologicznego i dietetycznego. Całkowita wartość projektu 693 722,4 PLN, kotwa dofinasowania PFRON 672 122,40 PLN.

Prosimy o przesłanie Państwa oferty do dnia 15.01.2024, do godz. 12.00.
O wyborze oferty, po potwierdzeniu spełnienia warunków określonych w wytycznych decyduje przedstawiona cena wykonania usługi.
Na rzecz audytora udostępnione zostaną wymagane dokumentu oraz wniosek z opisem merytorycznym projektu wraz z przyjętym budżetem.
Wybrany oferent zobligowany będzie do podpisania Oświadczenia o bezstronności i niezależności

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wytyczne do przeprowadzenia audytu
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Audyt – zapytanie ofertowe 10.01.2023 wraz z załącznikami – do pobrania