Przedmiotem zapytania jest realizacja usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w wieku 60+ w latach 2019-2022 w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze w ramach projektu ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Liczba planowanych do realizacji godzin usług w latach 2019 – 2022 opiekuńczych to 17 680 godz. Planowana miesięczna liczba godzin usług opiekuńczych to 535 godzin.

Zapytanie ofertowe_usługi opiekuncze