Prosimy o wycenę usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia:  pracownik administracyjno-biurowy wraz z egzaminem zewnętrznym dla 1 uczestnika projektu realizowanego przez fundację Internationaler Bund Polska pn. „Bez Przeszkód – aktywna integracja społeczno – zawodowa osób niewidomych i niedowidzących” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wymiar czasowy szkolenia: 25 godzin zegarowych w tym 10 godzin teorii oraz 15 godzin praktyki
Uczestnikami szkolenia będzie jedna osoba niepełnosprawna.

Zaleca się, aby zajęcia szkoleniowe prowadzone były w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w przedziale czasowym między godziną 08:00 a 17:00, z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia wyniesie 6 godzin zegarowych dziennie.

Termin rozpoczęcia zajęć: najpóźniej 28.03.2022

Część teoretyczna szkolenia powinna odbyć się w siedzibie Zleceniodawcy w Tychach w Centrum Integracji Społecznej, ul. Edukacji 11, Tychy.

 Wykonawca musi zapewnić:

  • wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną posiadającą uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia w w.w. zakresie,
  • materiały dydaktyczne – każdy uczestnik musi otrzymać na własność: co najmniej jeden podręcznik dotyczący zakresu szkolenia, przygotowujący uczestnika szkolenia do zdania egzaminów

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 14.05.2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667) lub zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednol. Dz. U. z 2014 r., poz. 622) wraz w suplementem zawierającym: okres trwania szkolenia oraz tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych. Zaświadczenia powinny zawierać stosowne logo programu.

Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem zewnętrznym. W cenę szkolenia należy wliczyć koszt egzaminu.

Wykonawca powinien:

a. posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
b. posiadać wpis do CEIDG zgodny z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej albo wpis do KRS,
c. posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia – wykonawca wykaże, że przeprowadził w okresie ostatnich 3 lat co najmniej trzy szkolenia, w przedmiotowym obszarze.

Wykonawca zostanie poproszony o przedłożenie stosownych dokumentów przed podpisaniem umowy.

Prosimy o przesłanie propozycji cenowej na załączonym formularzu wraz z załączonym programem szkolenia. Cena powinna uwzględniać koszt egzaminu zewnętrznego. Wypełniony formularz  prosimy o przesłanie do dnia 14.03.2022 na adres mailowy: bartlomiej.szymczyk@ib.de
Kontakt: Bartłomiej Szymczyk – tel. 32 219 10 10.

Wycena szkolenie_pracownik administarcyjno_biurowy