W postępowaniu nr IB-Tych/1-2/2019 na realizację usług asystenckich dla osób niesamodzielnych w wieku 60+ w latach 2019-2022 w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze w ramach projektu ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

wpłynęły następujące oferty:

  • Danuta Sroka; ul. Broniewskiego 3/85; 43-100 Tychy; data wpłynięcia: 3.09.2019, cena: 14,70 zł brutto
  • Paulina Kościelecka – Greszta; ul. Witosa 16/20; 43-100 Tychy; data wpłynięcia: 3.09.2019, cena: 14,70 zł brutto
  • Tadeusz Kmiecik; ul. Wejchertów 5/33; 43-100 Tychy; data wpłynięcia: 3.09.2019, cena: 14,70 zł brutto
  • Wojciech Łatka; ul. Wrzosowa 4; 43-150 Bieruń; data wpłynięcia: 3.09.2019, cena: 14,70 zł brutto
  • Elżbieta Borowiec; ul. Legionów Polskich 8/7; 43-100 Tychy; data wpłynięcia: 3.09.2019, cena: 14,70 zł brutto

Wybrano następujących oferentów:

  • Danuta Sroka; ul. Broniewskiego 3/85; 43-100 Tychy;
  • Paulina Kościelecka – Greszta; ul. Witosa 16/20; 43-100 Tychy;
  • Tadeusz Kmiecik; ul. Wejchertów 5/33; 43-100 Tychy;
  • Wojciech Łatka; ul. Wrzosowa 4; 43-150 Bieruń;
  • Elżbieta Borowiec; ul. Legionów Polskich 8/7; 43-100 Tychy;