W związku z realizacją przez fundację Internationaler Bund Polska projektu ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5 Rozwój usług społecznych zwracamy się z prośbą o oszacowanie usługi:

Realizacja usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w wieku 60+ w latach 2019-2022 w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze. Liczba planowanych do realizacji godzin usług opiekuńczych to 17 680 godz.

Prosimy o podanie ceny za 1 godzinę usługi netto oraz podać stawkę podatku VAT, realizowanej przez Państwa jednostkę dla tożsamej grupy docelowej.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: https://ib-polska.pl/projekt/razem-dla-seniorow

Informację prosimy przesłać mailem, w terminie do dnia 22.08.2019 r. na adres: bartlomiej.szymczyk@ib.de